Category: Geen categorie

Kloosterterrein weer in Sibculose handen

 

In Sibculo is een belangrijke stap gezet op weg naar de verdere ontwikkeling van het kloosterterrein. Want vorige week ondertekende eigenaar Bert Dorresteijn op het kantoor van notaris Hof te Vriezenveen de overeenkomst waarbij de Stichting Klooster Sibculo de nieuwe bezitter wordt van dit gebied.

Namens de stichting ondertekenden vervolgens voorzitter Henk Huisman en secretaris Riek Leemhuis het contract. De stichting Klooster Sibculo mag zich dus nu de nieuwe eigenaar van het kloosterterrein noemen.

Het kloosterterrein bestaat in feite uit twee delen. Het gedeelte dat grenst aan de Grachtstraat zal worden gebruikt voor woningbouw. Op 10 van de 14 percelen is al een optie genomen. De kloosterstichting hoopt met de opbrengst van de verkoop van deze percelen vervolgens het kloosterterrein in ere te herstellen en verder te ontwikkelen.

Het andere stuk grond grenst aan de Kloosterstraat en herbergt de resten van het oude cisterciënzer klooster Galilaea Maior (of Groot Galilea), dat in 1406 werd gesticht, maar vanaf 1579 zijn functie verloor en aan plunderingen ten onder ging. De restanten worden als rijksmonument gezien, en dat betekent dat op dit deel van het terrein deze historie bewaard moet blijven. De Stichting Klooster Sibculo wil met de opbrengst uit de verkoop van de percelen voor de woningbouw dit kloosterterrein verder ontwikkelen. Er is al een fraaie kloosterterrein gerealiseerd en er bestaan ambitieuze plannen de contouren van het voormalige klooster weer zichtbaar te maken, en een museale entourage te realiseren.

Het dorp Sibculo heeft zijn bestaansrecht in hoge mate te danken aan dit klooster en het is daarom van belang dat het kloosterterrein nu weer terug is in Sibculose handen. De nieuw te realiseren woningbouw en de verdere ontwikkeling van het kloosterterrein leveren beide een belangrijke impuls aan de leefbaarheid van het dorp.

Bijenstal Vriezenveen open voor publiek

De bijenstal in het Herman Jansenpark in Vriezenveen is gedurende de zomer op een aantal woensdagmiddagen open voor belangstellenden. De bijenstal is geopend in de even weken van 16 mei tot en met 22 augustus, van 13.00 tot 16.00 uur.

Om jong en oud kennis te laten maken met de bijzondere wereld van bijen en bijen houden is de bijenstal dan bemand door meerdere imkers die veel kunnen vertellen over de bijen. Er is een demonstratiekast waar het publiek via een raampje kan zien hoe een bijenvolk zelf de raten heeft uitgebouwd, verder zijn er bijenkasten met honingkamers waar in gekeken mag worden. Voor de solitair levende bijen is er een bijenhotel en een kijkkastje waarin je kan zien hoe de bijen hun eitjes met voedselvoorraad in een langwerpige holte leggen. Beschermende kleding is aanwezig zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Schrijfavond Amnesty International maandag 14 mei

Maandag 14 mei a.s. van half zeven tot half acht is er weer een schrijfavond van Amnesty International in de Openbare Bibliotheek, Jonkerlaan 4 in Vriezenveen.
Dit jaar bestaat Amnesty International 50 jaar. Al die tijd is en werd aandacht gevraagd voor mensenrechten. Overal in onze wereld, dichtbij en veraf, worden mensen gemarteld, opgesloten zonder rechtsgang of gevangen genomen vanwege hun politieke overtuiging, geaardheid of godsdienst. Ook de doodstraf wordt nog steeds toegepast.
Het schrijven van een brief aan overheden en regeringsleiders blijft een goed middel om aandacht  te vragen en te pleiten voor mensenrechten en vrijlating.
We nodigen u en jou graag uit om ook mee te doen. Er wordt gezorgd voor info en voorbeeldbrieven.

Hoogbegaafdheid centraal op Noordiklezing

ALMELO – ‘Hoogbegaafdheid: de stereotypen voorbij.’ Dat is
de titel van de lezing die maandag 14 mei wordt gegeven op
CSG Het Noordik in Almelo. De Noordik
Begaafdheidsprofielschool lezing wordt gegeven door de
Belgische drs. Stijn Smeets. Hij bespreekt onder meer hoe
hoogbegaafde kinderen in hun ontwikkeling zo goed mogelijk
kunnen worden ondersteund, op zowel verstandelijk als
sociaal-emotioneel vlak.
Veelgehoorde problemen waar hoogbegaafde kinderen tegenaan
lopen vanuit medisch perspectief is: faalangst, hoogsensitief en
sociaal emotionele problemen. Studies geven echter een meer
genuanceerd beeld. Tijdens de lezing gaat dr. Smeets dieper in op
deze onderzoeksbevindingen en hoe hoogbegaafde kinderen zo goed
mogelijk kunnen worden ondersteund.
Adviescentrum
Stijn maakt deel uit van de onderzoeksgroep school- en
ontwikkelingspsychologie van de van de Katholieke Universiteit
Leuven. Hij is een van de oprichters van de ‘Expertisecel
Begaafdheid’, een adviescentrum voor kinderen en jongeren bij
vermoeden van hoge cognitieve capaciteiten of een leervoorsprong.
Afstemmen
Smeets is bovendien een van de projectcoördinatoren van het project
TALENT. Het doel van dit project is de studievaardigheden, de
motivatie en het welbevinden van verstandelijk begaafde leerlingen
te bevorderen door onderwijs en zorg zo goed mogelijk af te
stemmen op hun onderwijsbehoeften. Dit wordt gedaan door het
opleiden en ondersteunen van leerkrachten en begeleiders,
voortbouwend op wetenschappelijk onderzoek.
Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij dhr. Sierink via
b.sierink@noordik.nl. De lezing wordt gehouden op maandag 14 mei
op de havo/vwo-vestiging Noordikslaan, Noordikslaan 68 in Almelo.
Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.

Platteland in beweging: inloopbijeenkomst in Vriezenveen

Het platteland is in beweging; veranderende regels, medegebruik voor recreatie en toerisme, vrijkomende agrarische gebouwen enz. Reden voor de gemeente Twenterand om een inloopbijeenkomst te organiseren op woensdag 25 april a.s. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die direct betrokken zijn, maar ook andere belangstellenden. Kortom, voor iedereen die zich interesseert in de ontwikkelingen van het platteland in Twenterand.

 

Tijdens de bijeenkomst kunnen de aanwezigen met elkaar en met de aanwezige partijen in gesprek gaan over de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Er zijn informatiestands over verschillende onderwerpen en er worden twee sessies georganiseerd:

  • Om 19.30 uur: Wat gebeurt er op uw erf?

Veranderende milieueisen, medegebruik voor recreatie en toerisme, natuurontwikkeling, bedrijfsbeëindiging, schaalvergroting, asbest van het dak, vervangen van schuren, zonnepanelen, vergisting van mest enz. zorgen ervoor dat die vraag actueel is. De gemeente wil een aanpak ontwikkelen, waarin met alle partners samengewerkt wordt aan een leefbare toekomst op het platteland.

  • Om 20.30 uur: Vrijkomende agrarische gebouwen

De verwachting is dat in 2030 30% van de agrarische bedrijven vrijkomt. In Twenterand betekent dit ca. 73.000 m2 aan bedrijfsgebouwen. Wat is er nodig om deze bebouwing een andere invulling te geven of te slopen, zodat er een aantrekkelijk gebied ontstaat voor inwoners, ondernemers en recreanten? Aan de aanwezigen wordt gevraagd mee te denken over oplossingen voor vrijkomende agrarische gebouwen.

 

Programma en locatie

De inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 april van 19.00 – 21.30 uur in het gemeentehuis aan het Manitobaplein 1 in Vriezenveen. Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 uur: inloop

19.30 uur: ’Wat gebeurt er op uw erf?’

20.30 uur: ‘Vrijkomende agrarische gebouwen’

21.30 uur: Afsluiting

Tussendoor is er volop gelegenheid om de informatiestands te bezoeken.

 

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met 20 april 2018 via programmasecretariaat@twenterand.nl

 

Sluiten de initiatieven en ideeën die er al zijn ook aan bij wat echt nodig is? Dat is onderwerp van gesprek op woensdag 25 april. Graag tot dan!

Boekpresentatie in Het Punt Vroomshoop

Wim Grootenhuis presenteert het boek “Kamp Erika & Erica” in Het Punt

Kamp Erika bij Ommen was een kamp voor gearresteerde Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog,. Kamp Erika heeft in de oorlogsjaren ook in Vroomshoop en omgeving zwarte sporen achtergelaten. Beruchte kampbewakers waren actief met arrestaties, martelingen en zelfs moorden. Frappant was dat het droppingsterrein in Stegeren, waarbij meerdere verzetsmensen uit plaatsen Vroomshoop, Den Ham, Beerzerveld en Mariënberg, nooit door de Duitse bezetter is ontdekt. Dat droppingsterrein lag Nota bene onder de rook van kamp Erika.

Wim Grootenhuis (79) uit Nijverdal, geboren en getogen in Den Ham,  heeft zich grondig verdiept in het indringende verhaal en de achtergronden van kamp Erika. Dat gold ook voor het Nederlandse gevangenkamp Erica en over beide kampen is een boek geschreven.  Op woensdag 11 april is dat ten doop gehouden in de Readshop in Ommen. Daarbij is het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Hans Vroomen van de  gemeente Ommen.

Op maandagavond 23 april wordt het boek “Erika “Kamp Erika & Kamp Erica”  om 20.00 uur in het activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop door Wim Grootenhuis gepresenteerd. De toegang is gratis en desgewenst kan het boek, een uitgave van Boekhandel Heijink, gekocht worden. De presentatie wordt aangeboden door het 30-jarig 4 mei comite Vroomshoop en de vestiging Vroomshoop van de bibliotheek Twenterand. De inloop in zaal 001 van Het Punt is op 23 april vanaf 19.30 uur en een kop koffie of thee wordt aangeboden.

‘Magische’ jaarvergadering Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop

 

De Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop hield op dinsdagavond 10 april in een volle zaal haar jaarlijkse Ledenvergadering bij Partycentrum De Zandstuve, Dennenweg 11 te Den Ham. Voor de pauze stelde voorzitter Cor Boom de gebruikelijke agendapunten aan de orde, zoals het financieel verslag, de begroting, de bestuursplannen en de bestuursverkiezing. Frans Visscher beëindigde na liefst 22 jaar zijn bestuurslidmaatschap. In zijn plaats werden Ineke Ningbers-Kottier en Gerard Berghuis, beiden uit Vroomshoop, verkozen in het bestuur.

Na de pauze kreeg de vergadering een magisch karakter, want Jan Bornebroek uit Enschede hield een boeiende lezing over ‘Boerenmagie’. Daaronder verstaat hij alles waaraan van oudsher op het platteland van oostelijk Nederland een magische, onheilafwerende en genezende werking en kracht werd toegeschreven.

Ook in de huidige moderne tijd zijn daarvan nog veel voorbeelden te vinden. Gevel- en stiepeltekens, stalramen, muurankers, levensbomen, hazelaar, lijsterbes en vlierstruik om er maar een paar te noemen, hadden oorspronkelijk allemaal een magische waarde.

Dat is met name te danken aan de katholieke kerk, want als de kerk de vele uitingen van het oude “heidense” gedachtengoed niet in gekerstende vorm had overgenomen of het voortbestaan ervan in ongewijzigde vorm had geduld, maar zou hebben uitgeroeid, dan hadden we er nu niets meer van geweten.

Wie eenmaal kennis heeft gemaakt met het thema boerenmagie, zal voortaan met andere ogen naar kenmerken in het landschap kijken, zegt Jan Bornebroek. Ogenschijnlijk vanzelfsprekende en nietszeggende landschap– en architectuurelementen blijken namelijk een onvermoede en interessante betekenis te hebben.

Afscheid raadsleden in Twenterand: twee keer een lintje

Dinsdag 27 maart werd afscheid genomen van de raadsleden die niet terugkeren in de gemeenteraad. Twee daarvan, respectievelijk dhr. Veurink en dhr. Wessels ontvingen voor hun raadswerk een Koninklijke Onderscheiding. Deze ontvangen zij, omdat zij 12 jaar of langer raadslid zijn geweest.

 De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en dat betekent dat er dinsdag afscheid werd genomen van de raadsleden die niet terugkeren. Donderdag wordt de nieuwe raad geïnstalleerd.

Koninklijke Onderscheiding

Voor respectievelijk dhr. Veurink en dhr. Wessels krijgt het afscheid een bijzonder tintje. Zij ontvingen namelijk uit handen van burgemeester Van der Kolk een Koninklijke Onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Extra informatiedag Bovo

VROOMSHOOP – Bij Beroepsopleidingen Vroomshoop en Omstreken (Bovo) is op zaterdag 24 maart 2018 van 10.00 uur tot 12.00 uur een extra informatiedag, waar voorlichting wordt gegeven over de bouw-, afbouw- en infraberoepen.

Deze dag is bedoeld voor iedereen die de open dag van 31 januari niet heeft kunnen bezoeken, maar toch informatie wil over de verschillende opleidingsmogelijkheden in de bouw. Is de open dag wel bezocht, maar zijn er nog vragen over de verschillende opleidingen in de bouwsector, ook dan ben je welkom!

Er kan informatie verkregen worden over de verschillende opleidingen die de Bovo aanbiedt zoals; bouw-timmeren, metselen, voegen, beton-timmeren, werkplaats-timmeren, stukadoren en tegelzetten. De bouw is tegenwoordig meer dan alleen metselen of timmeren. De kracht van de Bovo is dat er verschillende opleidingen aangeboden worden, die steeds meer in elkaar overlopen. Een bouwvakker moet tegenwoordig breder, over meerdere disciplines, worden opgeleid. Ook is de Bovo een opleidingslocatie voor de Infra-beroepen.

Wat de Bovo uniek maakt is dat niet alleen de praktijk op de eigen locatie wordt gegeven, maar dat er ook de theorie wordt verzorgd door het ROC van Twente. Het theorieonderwijs voor de bouwberoepen wordt vanaf september 2017 op slechts drie locaties in Twente gegeven, en wel in Hengelo, Rijssen en Vroomshoop. Vooral voor leerlingen uit Vroomshoop, Den Ham, Daarle, Daarlerveen, Geerdijk, Sibculo, Westerhaar, Vriezenveen en omstreken scheelt dit enorm in de reistijd.

De mensen die een BBL-opleiding in de bouw willen volgen zijn dan ook van harte welkom om eens bij de Bovo te informeren. Zeker nu het werk in de bouw aantrekt en er de komende jaren veel personeel nodig is om al deze bouwactiviteiten uit te voeren. Immers veel ouderen zijn of gaan met pensioen, en veel bouwvakkers hebben de afgelopen jaren een andere baan gevonden, waardoor er nu een tekort ontstaat aan vakkundig bouwpersoneel. U wordt van harte uitgenodigd en graag geholpen. Kijk ook op de website: www.bovo-opleidingen.nl.

 

Evenementenagenda Twenterand maart 2018

Dit overzicht is samengesteld op 23-02-2018, wijzigingen voorbehouden.
Kijk voor actuele gegevens op www.puurtwenterand.nl
Vrijdag 2 maart
Vroomshoop
Springkussenfestival in de voorjaarsvakantie. Tijd: 11.00 tot 16.00 uur. Entreeprijs: € 5,00.Locatie: Grand
Café en Sportcafé Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop, 0546-705050,
info@welkombijhetpunt.nl, http://www.welkombijhetpunt.nl
Vroomshoop
Teenage party. “Happy Birthday”. Jongeren van 12 tot 17 jr zijn van harte welkom. Entree € 5,- incl. gratis
drankje!. Aanvang: 20:00.Locatie: Theater Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop, 0546-
705050, info@welkombijhetpunt.nl, http://www.welkombijhetpunt.nl
Zaterdag 3 maart
Vroomshoop
Seniorenbingo. Aanmelden voor de bingo kan vanaf 1 februari bij Het Punt of bij Harrie Drenth van Zorgsaam
Twenterand. Aanvang: 14:00.Locatie: Grand Café en Sportcafé Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP
Vroomshoop, 0546-705050, info@welkombijhetpunt.nl, http://www.welkombijhetpunt.nl
Vroomshoop
Cabaretvoorstelling “KWINKSLAG” van JOOST vs MARTIJN. Entreeprijs: € 15,00. Aanvang: 20:00. Locatie:
Theater Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop, 0546-705050,
info@welkombijhetpunt.nl, http://www.welkombijhetpunt.nl
Zondag 4 maart
Vroomshoop
“Snerttocht”. Heerlijk wandelen met de hele familie. Aanmelden op 0546-705050. Mailen kan ook. Entreeprijs: €
2,50. aanvang: 14:00.Locatie: Grand Café en Sportcafé Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP
Vroomshoop, 0546-705050, info@welkombijhetpunt.nl, http://www.welkombijhetpunt.nl
Woensdag 7 en 21 maart
Vroomshoop
Kremer Dartrankingen. Informatie bij D Kist 0622221087. Aanvang: 19:30.Locatie: Café Kremer, Julianastraat.
Woensdag 7 maart
Vroomshoop
Dansclub 50+. Elke 1e woensdag van de maand. Iedereen is welkom! Prijs voor leden: € 2,00; Prijs voor nietleden:
€ 3,00. Openingstijden: 20:00-22:30.Locatie: Kerkelijk centrum Irene, Julianastraat 27, 7681AL
Vroomshoop.
Donderdag 8 maart
Vriezenveen
2
Viering Internationale Vrouwendag 2018. De inloop is vanaf 13.30 uur. Iedereen is van harte welkom!.
Aanvang: 14:00. Entreeprijs: € 3,50. Locatie: CCK2, Kerkstraat 2, Vriezenveen
Vrijdag 9, 16 en 23 maart
Den Ham
Op weg naar Pasen 2018. Bezinning en Onvoorwaardelijke liefde. Zeven Stille Momenten. Aanvang:
19:30.Locatie: Herv. Kerk, Den Ham
Vrijdag 9 maart
Vroomshoop
My Parable & Root7 plays Jesus Culture. Aanvang: 19.30 uur. Gratis toegang. Locatie: Theater Het Punt,
Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop, 0546-705050, info@welkombijhetpunt.nl,

Welkom bij het Punt in Vroomhoop


Vroomshoop
Voorronde ONK Pokertoernooi Twenterand. Inschrijven: € 12,50 online voorverkoop (€ 15,00 op locatie) Meer
informatie via: www.welkombijhetpunt.nl. Aanvang: 19:30.Locatie: Grand Café en Sportcafé Het Punt,
Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop.
Zaterdag 10 maart
Vriezenveen
Landschapsbeheer Veenschap met Scouting. Meer info: Herman Stevens 0546-563237 of Dick Berkhof 0546-
573016. Openingstijden: 09:15-14:30.Locatie: Vliegveldje aan het Hazenpad(nabij Veenmuseum), Vriezenveen
Vroomshoop
Darttoernooi “Krembassy 2018”. Aanmelden via 0622221087.Kosten zijn €6,00 p.p. Aanvang: 19:30.Locatie:
Café Kremer, Julianastraat, Vroomshoop
Maandag 12 maart
Vriezenveen
Schrijfavond Amnesty International. Openingstijden: 18:30-19:30.locatie: Bibliotheek Vriezenveen, Jonkerlaan
4, 7671GM Vriezenveen.
Dinsdag 13 maart 2018
Vriezenveen
Landschapsbeheer Paddenopvang Oude Hoevenweg. Start: 09.00 uur op de parkeerplaats bij de
Engbertsdijksvenen aan de Oude Hoevenweg, de weg vanaf de Pollen richting Bruinehaar. Meer info: Herman
Stevens 0546-563237 of Dick Berkhof 0546-573016.
Den Ham
Eetmee Twenterand. Opgeven via www.eetmeetwenterand.nl of 0546-481456 tot 13.00 uur. Entreeprijs: € 5,00.
Aanvang: 17:00.Locatie: Café Restaurant Harwig, Ommerweg 1, 7683AV Den Ham, 0546-671228,
info@harwigdenham.nl, http://www.harwigdenham.nl
Woensdag 14 maart
Vriezenveen
Workshops ‘Muziek op schoot’. Vooraf aanmelden noodzakelijk via dvdgrampel@bibov.nl. Aanvang: 09:00-
10:00 en van 10:30- 1:30 uur.Locatie: Bibliotheek Vriezenveen, Jonkerlaan 4, Vriezenveen
3
Woensdag 14 en 28 maart
Vriezenveen
Natuur en historie wandeling. KNNV afd. Vriezenveen. Start bij de Educatieve Kruidentuin, bij het hertenkamp
achter sporthal De Stamper. Aanvang: 13:30.
Vrijdag 16 maart
Vriezenveen
Cultuur Cocktail. Theater Turf. Een avond met 3 ingrediënten, muziek, literatuur en cabaret op iets anders leuks
als afsluiter. Entreeprijs: € 10,00. Aanvang: 20:00.Locatie: Het Wapen van Vriezenveen, Westeinde 6, 7671CC
Vriezenveen, 0546-562072, info@hetwapenvanvriezenveen.nl, http://www.hetwapenvanvriezenveen.nl
Zaterdag 17 maart
Vriezenveen
Excursie naar Hof Espelo. Hoogst waarschijnlijk onder leiding van een zeer ervaren gids van Landschap
Overijssel. Vertrek om 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen.
Maandag 19 maart
Vroomshoop
Eetmee Twenterand. Opgeven via www.eetmeetwenterand.nl of 0546-481456 tot 13.00 uur. Entreeprijs: € 5,00.
Aanvang: 17:00.Locatie: Grand Café en Sportcafé Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP
Vroomshoop, 0546-705050, info@welkombijhetpunt.nl, http://www.welkombijhetpunt.nl
Dinsdag 20 maart
Vroomshoop
Workshops ‘Muziek op schoot’. Muzikale workshops voor ouders en hun baby of peuter. Vooraf aanmelden
noodzakelijk via dvdgrampel@bibov.nl. Gratis toegang. Aanvang: 09:00-10:00 uur en van 10:30-11:30 uur.
Locatie: Bibliotheek Vroomshoop, Burgemeester Koetjestraat.
Woensdag 21 maart
Den Ham
Paasavond Chr. Vrouwenbeweging Passage. Met een optreden van de groep “Stil” en vertelling uit het boek
“Hij was een van ons” van Rien Poortvliet. Gasten zijn welkom! Aanvang: 20:00. Locatie: Gereformeerde Kerk,
Ommerweg 27, 7683AV Den Ham
Donderdag 22 maart
Vroomshoop
Filmavond: Me Before You. Georganiseerd door Het Punt samen met Zorgaccent. Kaarten voor deze filmavond
via reservering@welkombijhetpunt.nl. Entreeprijs: € 6,00. Aanvang: 20:00.Locatie: Theater Het Punt,
Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop, 0546-705050, info@welkombijhetpunt.nl,

Welkom bij het Punt in Vroomhoop


Zaterdag 24 maart
Den Ham
Palmpasenoptocht. Vanaf 10:45 uur kunnen de deelnemers zich verzamelen op het grasveld aan de Tumelers
en om 11:00 uur vertrekken we voor een rondgang door Den Ham, voorafgegaan door muziekver. “Juliana”.
Vroomshoop
4
Kindervoorstelling Betsie Arie Safari met Toekie de Toekan. Hou je van dansen en meedoen met de gezellige
Jungle liedjes? Entreeprijs: € 7,50. Aanvang: 14:30.Locatie: Theater Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2,
7681 ZP Vroomshoop, 0546-705050, info@welkombijhetpunt.nl, http://www.welkombijhetpunt.nl
Zaterdag 24 en zondag 25 maart
Marle
Lente-voorjaarswandel tweedaagse. Met 3 afstanden:7,5, 12, en 25 km. Kosten incl. koffie met gebak,
pannenkoek en dessert € 9,95. Opgave via 0548-681316. Aanvang: 09:30.Locatie: Pannenkoekenhuus en
Blikken Museum Marle, Hellendoornseweg 40, 7447SH Marle, 0548-681316,
info@pannenkoekenhuusmarle.nl, http://www.pannenkoekenhuusmarle.nl
Maandag 26 maart
Vriezenveen
Eetmee Twenterand. Voor deelname kunt u zich opgeven via www.eetmeetwenterand.nl of 0546-481456 tot
13.00 uur. Entreeprijs: € 5,00. Aanvang: 17:00.Locatie: Grand Cafe Seven, Kanaalweg Zuid 1, Vriezenveen
Woensdag 28 maart
Geesteren
Passiestonde in Geesteren. CMK Vroomshoop. Openingstijden: 20:30 Locatie: RK Kerk St. Pancratius te
Geesteren, Vriezenveenseweg 2, 7678VC Geesteren.
Donderdag 29 maart
Den Ham
Op weg naar Pasen 2018. Zeven Stille Momenten. Aanvang: 19:30.Locatie: Herv. Kerk, Den Ham
Vroomshoop
Passiestonde in Vroomshoop. CMK Vroomshoop. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding
van de onkosten. Aanvang: 20:30.Locatie: Kerkelijk centrum Het Anker, Hoofdstraat 35, 7681 DJ Vroomshoop
Zaterdag 31 maart
Den Ham
Hammer Bezinningswandeling. Samen 4 km wandelen en combineren met bezinning. Openingstijden: 14:45-
16:15.Locatie: De Brink ( met aanlooproutes vanaf de 3 kerken), Den Ham
Vroomshoop
Thijs Kemperink – ‘Bonje’. Herkenbaar, beeldend verteld, alledaags én typerend voor deze tijd, dat is de kracht
van Thijs Kemperink!. Entreeprijs: € 15,00. Aanvang: 20:00.Locatie: Theater Het Punt, Burgemeester
Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop.
Zaterdag 31 maart t/m maandag 2 april
Vroomshoop
10e Internationaal Vliegerfestival Vroomshoop. Tijdens het paasweekend nemen honderden internationale
vliegeraars hun intrek op de Vliegerlocatie aan de Tonnendijk te Vroomshoop. Locatie: Weiland Tonnendijk,
Vroomshoop
Exposities en tentoonstellingen
5
Westerhaar
Expositie Galerie Jennie Dekker
Twistveenweg 13, 0546-659118 www.boerderijdekker.nl Geopend: Woensdag t/m vrijdag 4-18 uur, Za 10-18 uur.
Den Ham
Expositie schilderijen Ger Marsman. “Kijk dan, echt Marsman” Geopend van 28 februari t/m 6 april op
woensdag t/m vrijdag van 14-16 uur. Gratis toegang. Locatie: Stichting Expositiehuis, Grotestraat 4, 7683BB Den
Ham. http://www.expositiehuisdenham.nl
Vriezenveen
Expositie Piet Lampen. Met schilderijen en tekeningen. Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10-17 uur.
Openingstijden: 10:00-17:00.locatie: Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54, 7671CD Vriezenveen,
0546-563476,
Informatie over onderstaande arrangementen bij Twenterand Toerist Info,
Den Ham. Tel 0546-671778 www.puurtwenterand.nl.
Fietsarrangement “Frietje Malle Pietje”. Prachtige fietsroute “Vroomshoopse Zwerftocht” van 50 km, af te
korten tot 22 km. Na afloop bij “Bij Saartje” een heerlijk portie “Frietje Malle Pietje” Prijs: €10,00. Mogelijk van ma
t/m za
Fiets arrangement “De Boer op”. Fietsen door de prachtige omgeving van Den Ham en na afloop een
boerenschnitzel eten bij eetcafé `n Esch. Prijs: € 10,00. Mogelijk van wo t/m zo.
Smikkeltocht. Fietstocht van 35 km(af te korten tot 25 km), na afloop onbeperkt pannenkoeken eten bij
restaurant Harwig. Prijs: volw. € 10,00, kinderen € 7,50. Mogelijk van ma t/m za.
Wandel Arrangement “Het loopt in de soep”. Bezoekers en inwoners kunnen kennis maken met de prachtige
wandelroute “Hammer Ommetje”. Na afloop snert of bonensoep met roggebrood bij eetcafé `n Esch. Op wo t/m zo
te lopen. Prijs: 6,50
Langlopend:
Vriezenveen
Kleinvee en 2e handsgoederenmarkt. Elke zaterdag van 08:00 – 09:30 uur. Markt met kleinvee (geen honden
en katten) en tweedehands goederen. Locatie: De Keijzer, Hoffmansweg 11a.