Category: Geen categorie

SW-medewerkers SOWECO houden baanzekerheid en loonzekerheid

“Voorzetting van de goede zorg voor de mensen die vanuit onze gemeenten bij SOWECO werken vinden wij het allerbelangrijkste. Dit staat bij ons voorop in alle stappen die we de komende periode gaan zetten om een besluit te nemen over de toekomst van de sociale werkvoorziening in de regio Almelo. Wij bieden hen baanzekerheid én loonzekerheid. Vorige week hebben wij hen dit persoonlijk toegezegd en toegelicht”. Dat stellen de zes wethouders in het Dagelijks Bestuur van SOWECO en alle colleges van de zes gemeenten. Wij nemen uitdrukkelijk afstand van het negatieve beeld en reacties. Het lijkt in de kritieken meer te gaan om het overeind houden van structuur en organisatie van SOWECO, dan op de zorg voor de medewerkers. Juist die zorg voor de mensen staat bij gemeenten voorop”.

Het overgrote deel van de SW-medewerkers van SOWECO blijft in de toekomst doen wat ze nu ook doen, welk besluit er aan het einde van dit jaar ook wordt genomen. Wie nu werkt in het openbaar groen, blijft dat straks ook doen. Wie nu gedetacheerd is bij een bedrijf, blijft daar in de toekomst ook werken. Medewerkers, die nu onder begeleiding op een beschutte werkplek werken, houden die plek in de toekomst met dezelfde zorg en begeleiding. Wat in de toekomst mogelijk wel gaat veranderen is de afzender van het loonstrookje. “We gaan nu in kaart brengen of het werk dat SOWECO nu doet, per gemeente efficiënter en beter kan worden georganiseerd en uitgevoerd”, stelt het DB. “Op een manier waarbij de talenten en capaciteiten van de betrokken medewerkers optimaal tot hun recht komen en waarbij lokale werkgevers nog sterker hun steentje kunnen bijdragen.”

Kiezen is sociaal

Volgens de leden van het DB en de colleges van de zes gemeenten is het goed om vanuit sociaal oogpunt na te denken over de toekomst. Gemeenten financieren het overgrote deel van SOWECO. De organisatie is voor haar bestaan afhankelijk van gemeenten, zowel in subsidies als in opdrachten. De gemeenten dragen elk jaar miljoenen euro’s bij. De rijkssubsidie is fors minder geworden en het aantal mensen met een SW-indicatie wordt elk jaar kleiner. “Als we niets doen, wordt zo’n grote organisatie als SOWECO in de toekomst onbetaalbaar. Wij willen dat niet afwachten, maar vroegtijdig verstandige keuzes maken. Dat is juist in het belang van de medewerkers van SOWECO, maar ook van alle andere inwoners binnen onze gemeenten, die nu meebetalen aan de sociale werkvoorziening.”

Toekomstbestendig

SOWECO is een middel om goede zorg voor de SW-doelgroep te bieden. De structuur is niet leidend. De gemeenten onderzoeken een vernieuwde aanpak die recht doet aan sociale taken, ruimte geeft aan regionale verschillen, maar tegelijk toekomstbestendig, flexibel en betaalbaar is.

Gemeenten verwachten een effectieve aanpak te kunnen ontwikkelen, door nauw samen te werken met lokale werkgevers en in te spelen op regionale verschillen. Daarnaast zal er onder regie van Almelo een gezamenlijke plaats blijven bestaan waar gemeenten beschutte werkzaamheden organiseren. Vanzelfsprekend wordt daarbij waar mogelijk gebruik gemaakt van kennis en ervaring van SOWECO.

Zoals aangegeven gaan de colleges daarbij in de eerste plaats uit van de zorg voor de doelgroep. De structuur, waarin dit wordt uitgevoerd staat wel ter discussie.

Nader onderzoek

Zoals eerder gemeld is er nog geen besluit genomen. Er is alleen een voorkeur voor een toekomstscenario uitgesproken. Dat scenario wordt nu nader onderzocht. Er moeten nog veel vragen worden beantwoord. “We zijn op dit moment bezig om alle puzzelstukken in kaart te brengen. Daarbij gaat het om de vraag wat we zelf willen als gemeente. Maar ook wat dat betekent voor de toekomstige samenwerking in de regio Almelo. Na de zomer worden alle puzzelstukken bij elkaar gelegd. We hopen aan het einde van het jaar een besluit te kunnen nemen.”

Kadernota Twenterand 2020 vraagt om het maken van keuzes

Prioriteit geven aan de wettelijk verplichte taken en volop uitvoeren van het coalitieakkoord ‘kernachtig en veranderend Twenterand’. Dat is de basis voor de Kadernota 2020, die het College van burgemeester en wethouders dinsdag 28 mei heeft vastgesteld. Het college doet daarin een aantal inhoudelijke voorstellen, maar vraagt ook van de gemeenteraad om keuzes te maken: “Er moet altijd een vangnet zijn voor de mensen die dat het hardst nodig hebben,” aldus wethouder Koster. “Maar ook zaken op het gebied van ruimte en economie verdienen onze aandacht, dus we zullen moeten kiezen.”

Onduidelijkheden over de verdeling van geld vanuit het rijk maakt het moeilijk om op dit moment de Kadernota sluitend aan te bieden. De meicirculaire, de brief van de rijksoverheid met daarin de informatie over hoeveel geld de gemeente krijgt, moet daar binnen enkele maanden meer duidelijkheid over bieden. Koster daarover: “Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als je weet hoeveel geld je ontvangt, dan weet je ook hoeveel je uit kunt geven.” Het college legt de gemeenteraad een aantal mogelijkheden voor om de kadernota sluitend te krijgen, zoals verlaging van het subsidieplafond, indexering van de subsidies en het vervangen van de toplaag van kunstgrasvelden.

Inhoudelijke voorstellen

Andere inhoudelijke voorstellen van het college doet liggen op het gebied van de invoering van de Omgevingswet (inclusief de invoering van een digitaal stelsel), het onderhoud van wegen, investeren in toezicht en handhaving en in klimaat- en duurzaamheidsopgaven. Daarnaast worden de regelingen minimabeleid voortgezet en wordt er ondersteund in het vinden en ondersteunen van pleegouders. Verder wordt o.a. ingezet op communicatie en inwonersinitiatieven en zal er ook een inhaalslag op software moeten gebeuren.

Een greep uit de belangrijkste voorstellen die het College doet om bij te dragen aan een solide en transparant financieel beleid. Maar vooral ook om samen met inwoners, ondernemers en instanties te werken aan een Twenterand waar iedereen mee kan doen.

Kadernota nieuwe vorm

De Kadernota 2020 wordt via een nieuwe website aangeboden. Een nieuwe vorm, waarmee het voor iedereen snel duidelijk wordt waaraan de gemeente het geld wil uitgeven. Een mooie manier om de kadernota, maar in de toekomst ook de begroting en de jaarrekening, publieksvriendelijk en digitaal aan te bieden op telefoon, tablet of computer. Ga voor meer informatie en de nieuwe website naar www.twenterand.nl/geldzaken.

De kadernota 2020 wordt in de raad van 9 juli a.s. behandeld.

Jaarrekening 2018: Mooie resultaten maar voorzichtigheid troef in Twenterand

Tastbare resultaten op verschillende terreinen en een overschot: de eerste jaarrekening van dit college laat een voorzichtig positief beeld zien. De jaarrekening 2018 is dinsdag 28 mei door het College van burgemeester en wethouders vastgesteld. De Twenterandse samenleving heeft daar volgens Roel Koster, wethouder Financiën, een belangrijke bijdrage in geleverd: “Wij laten als gemeente steeds meer over aan inwoners, ondernemers en andere instanties. Het is mooi om te zien hoe dat opgepakt wordt. Tegelijkertijd weten we ook dat het voor sommigen heel moeilijk is overeind te blijven. Wij willen er voor zorgen dat ook die mensen mee kunnen blijven doen.”

Koster waakt voor een jubelstemming: “Er staan ons nog enkele forse uitdagingen te wachten, zonder dat we precies weten hoeveel geld we vanuit het rijk krijgen. We moeten blijven knokken voor een stabiel, financieel beleid voor Twenterand.”

Eenmalig

Het positieve financiële resultaat over 2018 van € 3.456.006,- moet in perspectief worden gezien. In 2018 heeft de gemeente een eenmalige uitkering ontvangen uit de knelpuntenpot Sociaal Domein van € 3.335.500,-. Zonder deze meevaller en rekening houdend met de voorgestelde reserveringen voor een extra bijdrage aan het Kulturhus de Klaampe en de uitgaven voor het innovatiefonds in 2019, is het resultaat over 2018 € 13.494,- nadelig. “Dit resultaat is slechts 0,01% van de totale omvang van de exploitatierekening van 2018. Dit betekent dat, ondanks de uitdagingen waarvoor elke Nederlandse gemeente staat, Twenterand het gewoon goed heeft gedaan,” aldus Koster.

Behaalde resultaten

In 2018 zijn mooie resultaten behaald door de gezamenlijk inzet van gemeente en samenleving. Zo behaalden alle Twenterandse bedrijventerreinen opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). Een succesvolle samenwerking aan een veilig Twenterand tussen politie, gemeente, brandweer en ondernemersverenigingen. De voorbereidingen voor de bouw van Zonnepark Oosterweilanden zijn gestart, zodat het park in september 2019 in gebruik kan worden genomen.

2018 was ook het jaar dat Twenterand de Landschapsprijs won. Geen momentopname maar een resultaat van structurele inzet van alle betrokken partijen voor behoud van het landschap. De inzet van Twenterand kenmerkt zich door de bewonersgerichte aanpak waarbij trots voor je eigen omgeving wordt aangewakkerd. Dit is succesvol geweest bij het wederopbouwgebied Vriezenveen. Bij deze aanpak zijn veel verhalen gedeeld, waardoor het landschap meer omarmd is door de bewoners.

Er hebben in 2018 gesprekken plaatsgevonden met diverse partijen voor de uitvoering van een sportvisie. Daarbij is aangesloten bij de regionale sportvisie. Twenterand is één van de pilot gemeenten binnen het project Loopland Overijssel.

De nieuwe Integrale Beleidsnota Sociaal Domein is in 2018 vastgesteld. De aparte plannen van jeugdhulp, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), participatie/sociale zaken en de verbinding met onderwijs staan samen in één plan. De kern van het plan is dat de gemeente Twenterand wil dat al haar inwoners kunnen meedoen in de samenleving, zich kunnen redden en kunnen ontwikkelen.

Op 25 juni worden de jaarstukken besproken in de gemeenteraad. De jaarrekening is te vinden op www.twenterand.nl/jaarstukken

Asfalteringswerkzaamheden Aadorpweg Vriezenveen 3 t/m 7 juni

Van maandag 3 juni 7.00 uur tot en met vrijdag 7 juni 16.00 uur is de Aadorpweg afgesloten voor al het verkeer. De Aadorpweg wordt dan voorzien van een nieuwe laag asfalt omdat de huidige laag aan vervanging toe is. De werkzaamheden op de Aadorpweg zijn tussen de Merel en de Westerweilandweg. Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor al het verkeer. Dit geldt ook voor de aanliggende landbouwpercelen en volkstuintjes. Deze zijn alleen per voet of fiets bereikbaar. Er komt een omleidingsroute vanaf de N36 via de Westerweilandweg naar en vanaf Vriezenveen. De Fietssnelweg F35 is gewoon toegankelijk voor (brom)fietsers. Het is uiteraard niet toegestaan om hier met een motorvoertuig gebruik van te maken.

We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken. Echter, de werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Het is dus mogelijk dat het langer duurt dan is aangegeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Linthorst van de gemeente Twenterand. Hij is te bereiken via (0546) 840 840. Een e-mail sturen kan ook: p.linthorst@twenterand.nl.

“Help mijn droom waar te maken” vraagt Fleur Smit

Ik heb sponsoren nodig om mijn droom en die van mijn team waar te maken.

Ik ben Fleur Smit en ben 12 jaar.            

Vanaf mijn 5de zit ik in de selectie van de jazz en train ik volop om steeds beter te worden.

 Nu ben ik samen met mijn team bij de International Dance Organization  (IDO) competitie ” Nederlands kampioen” geworden.

Hierdoor hebben we ons weten te plaatsen voor de wereld kampioenschappen. Het WK vindt plaats in Sint Petersburg van 18 t/m 20 oktober 2019. En in juni 2020 in Praag. Aan welke wereld kampioenschap we gaan meedoen wordt nog besproken

 Hier ben ik zo ontzettend blij mee en kan niet wachten totdat het zover is.

Omdat dit geen Olympische sport is, wordt er door de bond niets vergoed.

Ik moet zelf al het geld bij elkaar zien te krijgen.

Het gaat om 1500 euro wat ik nodig heb voor alle kosten. (reis, kleding, verblijf)

Nu is mijn vraag aan u:

!!  Wilt u mij en mijn team helpen door te sponsoren om mijn droom waar te maken !!

Jij kunt helpen deze inzamelingsactie succesvol te maken!

https://www.doneeractie.nl/help-mijn-droom-waar-te-maken/-36206

 Deel op Facebook

Rommelmarkt en Veiling op zaterdag 22 juni

Op zaterdag 22 juni wordt weer de jaarlijkse Rommelmarkt en Veiling van korfbalvereniging Amicitia gehouden. Deze rommelmarkt en veiling wordt gehouden bij het clubhuis van Amicitia op Sportpark het Midden in Vriezenveen, aanvang 12.00 uur. Binnenkort komen er meer mededelingen over de ophaaldagen en worden flyers door jeugdleden van Amicitia rondgebracht. Verzamel alvast uw spullen en zet ze klaar!

Hard werkend Amicitia verliest

Het droomscenario van Amicitia om dit seizoen ook in de veldcompetitie handhaving in de Overgangsklasse te bereiken verbrokkelt naarmate de weken verstrijken. De Toyota Drent formatie was afgelopen zaterdag niet in staat om het verschil te maken tegen directe concurrent AVO uit Assen.

In de voorbereiding werd alles goed doorgesproken en in trainingsvormen geoefend. Iedereen stond op scherp en wilde een goed resultaat bereiken in deze voor beide ploegen zeer belangrijke wedstrijd. Alleen voor de winnaar zou de kans op een beslissingswedstrijd in het vizier blijven. Verlies betekent zo goed als zeker directe degradatie.

AVO zorgde vorig weekend voor een knap gelijkspel tegen koploper Heerenveen en was niet met mindere ambities naar Vriezenveen gekomen. Dat werd vanaf het beginsignaal duidelijk want binnen zes minuten leidde de ploeg uit Assen met 0-4. Amicitia moest zich duidelijk herstellen maar kwam verdienstelijk terug tot 5-4. Toch ging het zoals wel vaker vlak voor rust opnieuw de verkeerde kant op voor de oranjekragen. AVO nam het initiatief en liep uit naar een 6-10 ruststand.

Coach Manfred Hofstede had samen met zijn ploeg vooraf een duidelijk tactisch plan gemaakt voor deze wedstrijd en dat kwam in de praktijk onvoldoende tot uiting. Weliswaar was er volop inzet maar er werden te veel doelkansen gemist en bovendien bleek ongeduldig spel een struikelblok.

In de tweede helft probeerde Amicitia het verschil goed te maken. Bas Drent kwam flink in botsing met een dame van AVO. De fysieke schade leek (voor beide) mee te vallen, maar later vroeg Drent toch om een wissel. Aansluitend werden nog enkele vakwissels doorgevoerd om tot het gewenste resultaat te komen. Halverwege kwam Amicitia terug tot 14-16 en leek de aansluiting mogelijk. Maar AVO pareerde de aanvallen met goed spel, Amicitia incasseerde te makkelijk tegentreffers en AVO liep verder uit naar 14-18. Beide ploegen scoorden tot slot elk nog een keer. Eindstand 15-19.

Een teleurgestelde coach Hofstede analyseerde na afloop dat zijn team ondanks hard werken momenteel de ultieme slimheid en kwaliteit mist om in aanmerking te komen voor handhaving. Degradatie is nu weliswaar geen voldongen feit, maar er moet een wonder gebeuren wil men dit nog tegen gaan. De achterstand op AVO bedraagt twee punten plus een slechter onderling resultaat. Voor Amicitia resteren nog twee wedstrijden waarin maximaal vier wedstrijdpunten kunnen worden behaald. Daarbij is het bovendien afhankelijk van de resultaten van AVO. De verwachting is dan ook dat er komend seizoen in Vriezenveen in de veldcompetitie na vele jaren op een niveau lager gespeeld moet gaan worden. Komende zaterdag speelt Amicitia de laatste thuiswedstrijd tegen Sparta uit Zwolle, aanvang 15.30 uur op sportpark Het Midden.

AMICITIA 2 WINT VERDIENSTELIJK VAN AVO 2

Beter nieuws is er voor de reserves van Amicitia. De ploeg van trainer/coach Edgar Korf won verdienstelijk en overtuigend van AVO 2 met 14-8 en handhaaft zich daarmee in de reserve Eerste Klasse. Een prima overwinning in een poule waarin De Meeuwen 2 dit weekend kampioen werd en Nic 4 en AKC (Al) 2 nog strijden om handhaving. Amicitia 2 speelt haar laatste thuiswedstrijd komende zaterdag om 14.00 uur tegen SCO 3.

Vroomshoopse Boys verliest bij WVF

Op het sportpark De Weide Steen in Westenholte bij Zwolle vocht Vroomshoopse Boys voor zijn laatste kans. Een overwinning op WVF en gunstige uitslagen op de andere velden zouden nog een periodetitel kunnen opleveren. Na ruim een minuut voetballen leek dit scenario in rook op te gaan. Robin Drenthen kreeg de bal van dichtbij ongelukkig tegen zijn hand. Bijna iedereen dacht aan aangeschoten hands, maar arbiter R.J. Nijenhuis uit Deventer dacht daar anders over. De leidsman oordeelde dat het opzettelijk hands was en wees naar de strafschopstip. Aanvoerder Jabir Mazous pakte het cadeautje namens WVF uit: 1-0. In de fase erna kreeg Vroomshoopse Boys steeds meer grip op de wedstrijd en er kwamen kansen. Ramon de Jong schoot net over en Juliën Derks zorgde met solo’s voor de nodige dreiging. Na een vlot lopende aanval van de gasten werd er hands gemaakt binnen het strafschopgebied van WVF, maar dat werd door arbiter Nijenhuis weggewuifd. De WVF-speler Hessel Berends vormde met snelle rushes een latente dreiging, maar de Boys-defensie stond goed. In de 35ste minuut kreeg het team van trainer Karlo Meppelink en assistent Henk Harmens loon naar werken. Er werd goed druk gezet op de achterhoede van WVF en via een verdediger van de thuisploeg belandde de bal bij de vrijstaande Jordy Harms. Die aarzelde niet en haalde direct de trekker over met een geplaatst schot in de verste hoek: 1-1. De Boys werd steeds sterker, maar het veldoverwicht werd niet beloond in de resterende tien minuten van de eerste helft.

In de 50ste minuut scoorde Jordy Harms na 50 minuten met een geplaatst schot in de bovenhoek. Assistent-grensrechter Jesse Telgenhof van WVF vlagde evenwel voor buitenspel en scheidsrechter Nijenhuis nam deze beslissing over. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Vanaf 35 meter verraste middenvelder Max Goudbeek van WVF Boys-keeper René Kok met een uitgekiende lob: 2-1. In de 71ste minuut kwam Robert Veld aan Boys-zijde Ramon de Jong vervangen.

Vroomshoopse Boys werd steeds sterker en in de 73ste minuut leek dat goede veldspel beloond te worden. Aanvoerder Andjn van Veen kopte een corner van Leon Dogger onberispelijk binnen. Scheidsrechter Nijenhuis had als een van de weinigen op het veld een duwfout geconstateerd en keurde ook dit op het oog geldige doelpunt af. Even later drong Jabir Mazous het strafschopgebied van de Boys binnen en ging gretig over het ben van verdediger Robin Drenthen. Scheidsrechter Nijenhuis wees wederom naar de stip en Jabir Mazous voltrok zelf het vonnis: 3-1. Het pleit voor de bezoekers, dat ze zich niet lieten ontmoedigen door zoveel tegenslag. De aanval werd weer gezocht met prima combinatievoetbal en in de 77ste minuut profiteerde Jordy Harms van wanorde in de defensie van WVF en tikte de bal van dichtbij langs keeper Mike te Wiele : 3-2. In de slotfase kwam aan Boys-zijde Ramon Bolks voor Robin Drenthen in het veld.

Met het nodige kunst- en vliegwerk in een overigens ondanks verschillende gegeven gele kaarten sportief duel trok WVF de nipte voorsprong over de streep. De voor de thuisclub gunstige uitslagen op de andere velden zorgden ervoor dat WVF de nacompetitie ingaat samen met Sparta Enschede en SVI. Vroomshoopse Boys eindigt in de subtop van de tweede klasse H. in de wetenschap dat er tot de laatste dag om de prijzen is meegestreden. Al met al overheerst een tevreden gevoel, ook al door het succes in de bekercompetitie. Dit team met daarbij de aanstormende jeugdige talenten heeft genoeg potentie om volgend seizoen weer goed voor de dag te komen in de tweede klasse.

Tegen WVF werd in de volgende opstelling gespeeld: doel: René Kok; achter: Jesper Derks, Rutger Schrijver, Andjin van veen en Robin Drenthen (78: Ramon Bolks); midden: Leon Dogger, Jelle Drees en Jos Hutten; voor: Juliën Derks, Jordy Harms en Ramon de Jong (71: Robert Veld).

Vroomshoopse Boys 2 kon bij WVF 2 door een overwinning het kampioenschap in de eerste klasse veilig stellen. Het begin was voortvarend door een formidabel doelpunt van Christiaan Bos, maar daarna nam WVF 2, dat vocht voor een plek in de nacompetitie het initiatief over.

Bij rust was de stand 1-1 en ondanks meerdere kansen aan Boys-zijde doelpuntte alleen WVF 2 in de tweede helft nog twee keer: 3-1. Door dit verlies spelen de mannen van trainer Reinier de Jong zaterdag in de nacompetitie voor een plaats in de hoofdklasse uit bij nu nog hoofdklasser CSV Apeldoorn 2.

Vroomshoopse Boys 3 won uit met 3-2 van SCD’83 2, maar zag naaste concurrent HHC 3 met 0-0 gelijk spelen tegen DETO Twenterand 3. Daardoor werd het kampioenschap net misgelopen en wacht ook de nacompetitie voor het team van trainer Richard Willems. Vroomshoopse Boys J019-1 van trainer Stephan Bloemendal won thuis met maar liefst 6-0 thuis van Lemelerveld J019-1 en eindigt dit seizoen na een geweldige comeback knap als zevende in de hoofdklasse. Vroomshoopse Boys JO19-2 was door de 1-0 overwinning in de derby tegen Sportlust J019-1 dichtbij het begeerde kampioenschap, maar dit team werd op doelsaldo afgetroefd door HHC Hardenberg JO19-3.

Er was in Vroomshoopse Boys J011-3G een kampioen te begroeten. In Holten werd Blauw Wit’66 JO11-1 met 7-1 verslagene n toen kon de feestvreugde losbarsten. Vele supporters waren meegereisd om het team van de trainers Simon en Tobias Kempers te ondersteunen. De bekende schaal werd uitgereikt, er was siervuurwerk. In de kantine op de Bosrand feliciteerden velen de trotse jonge kampioenen, die uiteraard getrakteerd werden op patat en limonade.

De 75-jarige voetbalvereniging Vroomshoopse Boys maakt zich nu op voor een spetterende feestweek, die van maandag 3 juni tot en met zaterdag 8 juni op De Bosrand wordt gehouden.

Kaart verkoop van Rockin Harmony is gestart

Het gaat een geweldig muzikaal feest worden op zaterdag 15 juni in een grote feesttent op Sportpark ‘De Bosrand’ in Vroomshoop. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 12,50 bij Café Kremer, DNNS Fashion of Expert Berkhof. De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan en gaat als een speer! Dit wil je toch niet missen?


De deuren van de tent zullen om 19:00 opengaan, waarna Rockaholics de avond om 20:00 zal aftrappen. Daarna betreedt NoName het podium. NoName is een elfkoppige band met allerlei bekende muzikanten uit de regio. Beide bands zullen samen optreden met het orkest van De Harmonie Vroomshoop. De voorbereidingen en repetities zijn al in volle gang. Het belooft een spetterende editie te worden; net als voorgaande jaren. Koop je kaartje nu!

Voorstel koopzondag sluit aan op uitkomst evaluatie

“Met dit voorstel houden we zoveel mogelijk rekening met elkaar en met de uitkomsten van de peiling.” Wethouder Bart-Jan Harmsen geeft aan wat het uitgangspunt was voor het College van burgemeester en wethouders bij het maken van een voorstel aan de gemeenteraad over de koopzondag in Twenterand. Het voorstel is om in Westerhaar-Vriezenveensewijk en Vroomshoop maximaal zes koopzondagen per jaar toe te staan.

Uit de peiling die in april is gehouden en het gesprek daarna over de uitkomsten, komt naar voren dat de mening over de koopzondag in de dorpen en tussen inwoners, ondernemers en kerken verschilt. “Dat is helemaal niet erg en had ik ook eigenlijk wel verwacht,” aldus Harmsen. “Ik weet ook wel wat er leeft binnen de gemeente en heb ook respect voor ieders standpunt hierin. Wel vind ik dat als we zo’n peiling doen, je ook daadwerkelijk met de uitkomsten aan de slag moet en dat hebben we gedaan.” Op basis van de evaluatie blijkt dat in Den Ham en Vriezenveen op dit moment geen draagvlak is voor koopzondagen. Uit deze evaluatie blijkt dat in Vroomshoop, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Geerdijk wel behoefte is aan koopzondagen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorstel, worden de zes koopzondagen gehouden tussen 12:00 en 18:00 uur. “Er is gekozen voor deze tijdstippen omdat de meeste kerkdiensten in de ochtend of avond plaatsvinden. Zo is geprobeerd om rekening te houden met onze inwoners die ongestoord naar de kerk willen gaan. Een oplossing waar iedereen het 100% mee eens is, is er immers niet, maar zo probeer je toch rekening te houden met elkaar,” aldus Harmsen. Vanwege het winkelaanbod in Geerdijk, wordt daar geen mogelijkheid tot koopzondagen geboden, hoewel er wel behoefte aan is.

Evaluatie koopzondag

De peiling en het gesprek met betrokkenen maakte onderdeel uit van de evaluatie van de koopzondag van 23 december 2018 in Vroomshoop. Via Twenterand.Ikpraatmee.nl kon iedere inwoner zijn/haar mening geven. De korte vragenlijst was laagdrempelig. Bijna 4300 reacties kwamen binnen. Een mooi resultaat volgens wethouder Harmsen: “Dat hebben we vooral gerealiseerd doordat we ook werk hebben gemaakt van de communicatie. Zo hebben we posters door heel Twenterand geplaatst, flyers verspreid en ook social media stevig ingezet om de peiling onder de aandacht te brengen, met succes.” Om meer ervaring op te doen wordt de gemeenteraad voorgesteld om anderhalf jaar, tot eind 2020, de opzet met zes koopzondagen te proberen. In het eerste kwartaal van 2021 worden de mogelijkheden voor koopzondagen opnieuw geëvalueerd en indien nodig wordt de verordening winkeltijden aangepast.

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste uitkomsten uit de burgerpeiling zijn samengevat in zes conclusies:

1. De pilot koopzondag was bekend bij ruim 80% van de inwoners. Vooral inwoners uit Vroomshoop, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Geerdijk bezochten deze koopzondag.

2. Van de inwoners uit Vriezenveen en Den Ham bezoekt 68% nooit koopzondagen in andere gemeenten.

3. Van de inwoners uit Vroomshoop, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Geerdijk bezoekt 67% wel koopzondagen in andere gemeenten.

4. 65% van de inwoners uit Vriezenveen en Den Ham is voor het bewaren van de zondagsrust in Twenterand.

5. 73% van de inwoners uit Vroomshoop, Westerhaar Vriezenveensewijk en Geerdijk heeft geen bezwaren tegen koopzondagen in Twenterand.

6. De inwoners die geen bezwaar hebben tegen een koopzondag zien het liefst dat een aantal supermarkten open is.

Vervolg

De uitkomsten van deze evaluatie zijn verwerkt in de verordening winkeltijden. Daarin is een algemene vrijstelling opgenomen voor drie koopzondagen in 2019 en zes koopzondagen per jaar in 2020 en volgende jaren van 12:00 uur tot 18:00 uur in de kernen Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk. De gemeenteraad buigt zich nog voor de zomervakantie over dit voorstel. Als de raad dit voorstel aanneemt, dan zullen de ondernemers uiteindelijk met elkaar besluiten op welke data de koopzondagen plaats zullen vinden.