Category: gemeentenieuws

Onthulling bouwbord: Start bouw Zonnepark Oosterweilanden

 

In gemeente Twenterand is de bouw van Zonnepark Oosterweilanden gestart door de gelijknamige BV. Langs de N36 is een groot bouwbord verrezen, dat donderdagmiddag 11 oktober werd onthuld door wethouder Martha van Abbema. Hiermee wordt de eerste symbolische stap gezet naar een energieneutraal Twenterand. “Zo is het,” zegt wethouder Martha van Abbema van de gemeente Twenterand. “Dit zonnepark levert een belangrijke bijdrage aan één van onze ambities op het gebied van duurzaamheid: energieneutraal in 2050. Maar zeker zo belangrijk: de opbrengsten komen in een duurzaamheidsfonds, waarmee we initiatieven op het gebied van duurzaamheid mogelijk kunnen maken.”

Uniek aan dit project is dat de gemeente Twenterand de enige aandeelhouder is. Na de bouw van het zonnepark blijft de gemeente ook eigenaar van zowel het zonnepark als de lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit. De gemeente ontwikkelt via Zonnepark Oosterweilanden BV het park met een subsidie voor Stimulering van Duurzame Energieproductie (SDE) van de Rijksoverheid. De opbrengsten van Zonnepark Oosterweilanden BV komen in een duurzaamheidsfonds voor de verdere verduurzaming binnen de gemeente. Hiermee wordt een traditioneel concept als de publieke nutsvoorziening in een nieuw, modern jasje gestoken.

In Zonnepark Oosterweilanden verrijzen straks ruim 40.000 zonnepanelen. Dit brengt een totaalvermogen van circa 12 MW, met een jaarlijkse energieproductie van ongeveer 11 MWh. Naar verwachting zal het zonnepark halverwege juni 2019 officieel worden geopend.

Kijk op www.twenterand.nl/zonneparkoosterweilanden voor meer informatie. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Geen openbare hoorzitting in Twenterand donderdagavond

De openbare hoorzitting voor de begroting 2019, die donderdagavond 11 oktober zou worden gehouden, gaat niet door. De reden hiervoor is dat er 1 aanmelding was om in te spreken. Met deze persoon is afgesproken dat hij zijn bijdrage op papier zal aanleveren aan de raadsleden.

Projectweek Duurzaamheid en Dag van de Duurzaamheid Twenterand

Op dinsdag 2 oktober heeft de gemeenteraad van Twenterand de Agenda Duurzaamheid vastgesteld. Die agenda beschrijft de maatregelen en acties die de gemeente Twenterand de komende jaren gaat uitvoeren om de duurzaamheidsambities te realiseren. Voor wethouder Duurzaamheid Martha van Abbema voelt het raadsbesluit als een flinke steun in de rug: “Duurzaamheid is per definitie iets dat je samen doet. Bedrijven, particulieren en overheid. Vooral dan kunnen we het verschil maken en de gemeenteraad ziet die noodzaak in.”

Onder de noemer ‘Duurzaam Doen’ is de gemeente Twenterand vanaf november 2017 in gesprek geweest met verschillende groepen uit de samenleving, zoals inwoners, ondernemers en organisaties. Het belangrijkste doel daarvan was om input op te halen voor een nieuwe Agenda Duurzaamheid. Meer dan 250 mensen hebben in die periode meegedacht en -gepraat. Met enthousiasme zijn ideeën gedeeld en hebben deelnemers elkaar geïnspireerd. Met al deze inbreng en inspiratie is de ambitie en koers bepaald voor de nieuwe Agenda Duurzaam Twenterand 2018-2022.

Ambities

De ambities zijn vastgesteld langs de thema’s energieneutraal, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Naar een Energieneutraal Twenterand: De ambitie is dat in 2020, 20 procent van het totale energieverbruik in Twenterand afkomstig is van hernieuwbare energie. De ambitie voor 2050 is 100 procent, dan is Twenterand Energieneutraal.

Circulaire economie: De gemeente Twenterand wil op weg naar een circulaire economie in 2050. Met als tussendoel om in 2030, 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken.

Klimaatadaptatie: De gemeente Twenterand wil klimaatbestendig zijn in 2050. Binnen de gemeente wordt gewerkt aan een nieuw ‘Gemeentelijk Rioleringsplan’ (GRP) dat eind 2018 klaar is en aansluit bij de landelijk vastgelegde doelstellingen. Namelijk: dat er in 2030 geen overlast meer in de bebouwde omgeving is, in 2040 is het maatschappelijk vastgoed klimaatbestendig en in 2050 kan 2,5 tot 5,5% meer neerslag worden opgevangen.

De Agenda Duurzaamheid is te vinden op www.twenterand.nl/duurzaamtwenterand.

Dag van de duurzaamheid en projectweek duurzaamheid

CSG Het Noordik in Vriezenveen organiseert samen met de gemeente Twenterand in de week van 15 tot en met 19 oktober de projectweek Duurzaamheid. Verschillende activiteiten worden georganiseerd om jongeren bewust te maken van de maatregelen die ze zelf kunnen nemen om een bijdrage aan een duurzame wereld te leveren. De week wordt afgesloten met een bezoek van het Solarteam Twente op vrijdagmiddag 19 oktober van 11.30 – 12.30 uur.

Woensdag 10 oktober is het landelijk de Dag van de Duurzaamheid. Meer informatie over die dag is te vinden op www.dagvandeduurzaamheid.nl.

Echtpaar Uilhoorn – Kamp uit Vroomshoop 60 jaar getrouwd

 

Burgemeester Van der Kolk bezocht jubilerend echtpaar.

Het echtpaar Uilhoorn – Kamp uit Vroomshoop was zondag 30 september 60 jaar getrouwd. Om hen met dit heuglijke feit te feliciteren, bracht burgemeester Van der Kolk het echtpaar  vandaag een bezoek.

De heer H. (Henderikus) Uilhoorn is geboren op 3 januari 1931 in Bierum. Zijn echtgenote, mevrouw A. (Aafke) Uilhoorn – Kamp, werd op 12 juli 1935 geboren eveneens in Bierum. De heer en mevrouw Uilhoorn – Kamp trouwden op 30 september 1958 in de gemeente Bierum.

Het echtpaar Uilhoorn – Kamp heeft drie kinderen en vier kleinkinderen.

17 Twenterandse statushouders ontvangen Participatieverklaring

 

Donderdag 27 september hebben 17 statushouders in Twenterand een Participatieverklaring ontvangen en ondertekend in het bijzijn van burgemeester Van der Kolk. Zij zijn de vierde groep statushouders in de gemeente Twenterand die de verklaring hebben getekend, een verplicht onderdeel van de inburgeringscursus.

De Participatieverklaring is sinds 1 oktober 2017 een verplicht onderdeel van de inburgering. De gemeente Twenterand biedt, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost Nederland, sinds eind 2016 workshops aan voor vluchtelingen die in de gemeente zijn komen wonen.

Burgemeester Van der Kolk: “De statushouders tonen met de ondertekening hun wil om mee te doen in onze samenleving met de waarden die daar bij horen. Dat juich ik toe. Bovendien is dit een mooi voorbeeld van hoe wij samen met Vluchtelingenwerk Oost Nederland deze mensen proberen een thuis te geven in ons mooie Twenterand.”

Workshops

In samenwerking met de gemeente Twenterand heeft Vluchtelingenwerk Oost Nederland op 20 september een hele dag workshops gegeven aan 17 statushouders. Tijdens deze workshops werd onder meer ingegaan op de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Ook kregen de deelnemers uitleg over de bemiddeling naar regulier werk.

Op de foto 16 statushouders en burgemeester Van der Kolk. Eén statushouder ontbreekt op de foto.

Begroting 2019 Twenterand: lasten voor de inwoners zo laag mogelijk

 

“Iedereen moet mee kunnen blijven doen in onze samenleving. Daarom willen we de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden.” Roel Koster, wethouder financiën van de gemeente Twenterand, licht de keuzes toe die in de begroting 2019 zijn gemaakt. Het College van B&W stelde de sluitende begroting dinsdag 25 september vast. Ook wordt, in samenwerking met het Taalpunt Twenterand, een publieksvriendelijke begroting gepubliceerd, die in één oogopslag voor iedereen te lezen en te begrijpen is.

Het overhevelen van de taken in het sociaal domein vanuit het rijk naar de gemeente, heeft geleid tot een druk op de financiën. Immers, de gemeenten moesten de taken gaan uitvoeren, maar kregen daar niet het geld bij dat nodig is om de taken goed uit te voeren. De afgelopen jaren heeft Twenterand alle lucht uit de begroting geperst om die tekorten te kunnen dekken.

Voorzieningen blijven

Het College van burgemeester en wethouders wil dat de voorzieningen in stand worden gehouden. Daarin gaat het bijvoorbeeld om het onderhouden van de leefomgeving, welzijn, cultuur, sport, onderwijs en zorg. En de inwoners die dit het hardst nodig hebben, blijft het college ondersteunen. Er blijft voortdurend aandacht voor het besparen van de kosten, maar uiteindelijk vereist het sociaal domein een verhoging van de OZB. Dit is een noodzakelijke maatregel om een sluitende begroting voor meer jaren te bewerkstelligen. De financiële scan van de provincie gaf ook aan dat alleen hier nog eventuele ruimte gevonden kan worden. “Geen gemakkelijke maatregel, wel een noodzakelijke,” aldus Koster. “Maar willen wij de mensen die het het hardst nodig hebben blijven ondersteunen, dan is dit onvermijdelijk.” Overigens gaan de rioolheffing en de afvalstoffenheffing omlaag. “Op die manier houden we de lastendruk zo laag mogelijk voor iedereen.”

Samen

Wethouder Koster: “Dit college voelt en neemt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid de juiste keuzes te maken in het belang van alle inwoners van Twenterand. Het is een forse opgave en de uitvoering zal ook niet altijd makkelijk zijn. Maar kijkend naar de kracht die in onze samenleving zit bij inwoners, bedrijven en instellingen, ben ik ervan overtuigd dat we dit samen voor elkaar krijgen en onze gemeente nog mooier en beter maken. Die uitdaging pakken wij graag samen met de gemeenteraad op.”

De openbare hoorzitting voor de begroting is op donderdag 11 oktober. Op dinsdag 13 november wordt de begroting in de gemeenteraad behandeld.

De begroting 2019 is vanaf donderdagochtend 27 september te vinden op www.twenterand.nl/jaarstukken.

Opnieuw Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor alle Bedrijventerreinen in Twenterand

 

 

De bedrijventerreinen in Twenterand hebben voor de derde keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de ondernemersverenigingen IKVO, BBV en AZB, gemeente, brandweer en politie coördineerden de afgelopen drie jaren maatregelen op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’. Zo was er aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties, het tegengaan van verpaupering en inbraak, brandveilige opslag op private terreinen en het tegengaan van criminele ondermijning (o.a. hennepteelt, productie synthetische drugs, witwassen, afpersing, uitbuiting etc.).

 

Eind 2017 is de veiligheidssituatie op de Twenterandse bedrijventerreinen onderzocht. Hiertoe is een enquête gehouden onder ondernemers die gevestigd zijn op de Twenterandse bedrijventerreinen en zijn gegevens van gemeente, politie en brandweer verzameld. Ook is er een schouw over de bedrijventerreinen uitgevoerd. Daaruit bleek dat de veiligheidssituatie in Twenterand goed is, maar het kan natuurlijk altijd beter. Er is een nieuw actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. Dit plan werd op 25 juni jl. door de certificerende instantie (KIWA) getoetst en goed bevonden. Het certificaat is op maandag 24 september officieel uitgereikt aan de deelnemers van de werkgroep.

 

Burgemeester Van der Kolk licht toe: “We streven naar schone, duurzame en veilige bedrijventerreinen. Dit bevordert het ondernemersklimaat. Het KVO draagt hier positief aan bij. Tevens blijft het voor ondernemers mogelijk om met dit certificaat korting te verkrijgen bij meerdere verzekeraars op een aantal bedrijfsverzekeringen”.

 

Samen op weg voor een gezondere bollen- en lelieteelt in Twenterand

 

Vijf bloembollentelers die telen in Twenterand, LTO Noord afdeling West Twente (Twenterand), de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) Kring Noord- en Oost-Nederland en de gemeente Twenterand ondertekenden gisteren het convenant lelieteelt / bollenteelt gemeente Twenterand. Doel van het convenant is een gezondere bollenteelt voor professionals en omwonenden. “Alle relevante partijen willen het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en de blootstelling daaraan beperken. Dat getuigt van een groot gevoel van verantwoordelijkheid voor hun eigen sector en voor hun eigen omgeving. Ik ben erg blij met die betrokkenheid,” aldus wethouder Van Abbema van de gemeente Twenterand.

De gemaakte afspraken komen voort uit de motie ‘Convenant lelieteelt / bollenteelt’. Deze motie werd in december 2017 door de raad van de gemeente Twenterand aangenomen. De lelieteelt / bollenteelt is een belangrijk onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering in Twenterand. Om ziekten en plagen tegen te gaan, wordt er gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. De Gezondheidsraad is van mening dat de afgelopen decennia al veel gedaan is om die middelen veiliger en duurzamer te maken.

Maatregelen

Met de ondertekening van het convenant spreken partijen met elkaar af om maatregelen te maken die duurzaamheid en veiligheid verder te verbeteren voor de professionals en de omwonenden. De telers gebruiken bijvoorbeeld gekeurde apparatuur, planten geen gewassen dichter dan 5 meter van de kavelgrens als de buren dat wensen en nemen maatregelen om na de oogst verwaaiing te voorkomen en zij gaan zorgvuldig met klachten om. De LTO en KAVB dragen bij aan de verduurzaming van de sector, stimuleren leden zich aan de afspraken te houden en ondersteunen de voorstellen van de Gezondheidsraad op dit gebied.

De gemeente Twenterand stimuleert de sector om de afspraken na te komen. Daarnaast zorgt de gemeente voor een goede structuur waarin eventuele klachten snel bij de juiste teler terechtkomt. Wethouder Van Abbema: “Maar het belangrijkste is dat wij met deze ondertekening vertrouwen uitspreken in de sector die dit voortvarend oppakt. Daar ligt wat mij betreft de sleutel.”

De bedrijven die het convenant hebben ondertekend zijn:

* Trip Bloembollen BV uit Sibculo;

* H.E.J. Schukkert uit Sibculo;

* Lelie 2000 BV uit Vroomshoop;

* Ormel uit Bruinehaar;

* Heutink Bloembollen Lemelerveld BV uit Lemelerveld.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Verzetstraat in Vriezenveen krijgt nieuw asfalt

Van dinsdag 25 september 6.00 uur tot woensdag 26 september 16.00 uur is de Verzetstraat in Vriezenveen afgesloten voor alle verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Westerweilandweg en de Vondelstraat. Dit vanwege asfalteringswerkzaamheden.

Duurzame verlichting in gemeentelijke gebouwen Twenterand

 

Door oude verlichting in gemeentelijke gebouwen te vervangen door ledverlichting bespaart de gemeente ruim 49.000 kg CO2 ruim 138.000kWh. Dit staat gelijk aan 42 gemiddelde huishoudens. Wethouder Van Abbema: “De afgelopen jaren hebben we in veel gebouwen de verlichting aangepast om ook hier een bijdrage te leveren aan onze duurzaamheidsambities. Als gemeente hebben we daarin zeker een voorbeeldfunctie.”

In het gemeentehuis is de verlichting van de gangen, de centrale hal, de raadzaal en de noodverlichting vervangen door ledverlichting. Dit is ook gebeurd bij sporthal de Stamper. Het afgelopen voorjaar en zomer zijn bij sportzaal de Beukenhage in Den Ham en sportzaal de Weemelanden in Vriezenveen de kleedkamers, gangen en overige ruimten nu volledig voorzien van ledverlichting. Bij zwembad de Zandstuve in Vroomshoop is ook alle bestaande verlichting vervangen door ledverlichting, inclusief de terreinverlichting rondom het wedstrijdbad (zie foto). Met de financiële besparingen die deze maatregelen opleveren worden weer nieuwe investeringen betaald.

Energieneutraal

“Binnenkort wordt bij vier gemeentelijke gebouwen onderzocht wat er nodig is om deze in 2040 energieneutraal te laten zijn, want dat is het uiteindelijke doel,” aldus Van Abbema. Het gaat hier om het gemeentehuis, de gemeentewerf, sportzaal de Beukenhage en sportzaal de Weemelanden. Deze onderzoeken worden mede gefinancierd met een subsidie van de provincie.