Category: gemeentenieuws

Verenigingskas spekken? Word stemmenteller in Vriezenveen

stembiljet

Volgend jaar hebben we in Nederland verkiezingen. Op woensdag 20 maart 2019 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap gehouden. Dan doet de gemeente Twenterand ook weer mee met het experiment Centraal Tellen.

Dit houdt in dat op de verkiezingsdag zelf, de stemmen op partijniveau worden geteld en de dag erna op kandidaatsniveau. Voor het experiment Centraal Tellen op 21 maart is de Gemeente Twenterand op zoek naar verenigingen die de Twenterandse stemmen gaan tellen. Het gaat het om 80 tellers. Als beloning krijgt de vereniging € 30,- netto per dagdeel, per teller.

De tellers van 18 jaar en ouder moeten van of namens een vereniging komen. Ook zorgt de vereniging voor een contactpersoon die namens de vereniging het aanspreekpunt is voor de gemeente. De tellers (en reserves) krijgen vooraf een korte instructie. Op de dag van het Centraal Tellen werken we met een ochtend- en middagploeg. De ochtendploeg moet om  8.30 uur aanwezig zijn in Vriezenveen en de middagploeg om 12.00 uur. Het tellen van de stembiljetten vergt concentratie en fysieke inspanning.

Aanmelden

Verenigingen kunnen zich tot 21 december 2018 aanmelden via verkiezingen@twenterand.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Oude Voshaar van de afdeling Burgerzaken via (0546) 840 840.

Centrumontwikkeling Vriezenveen en Vroomshoop stap dichterbij

 

De gemeente Twenterand en Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel (HMO) gaan samenwerken aan het opknappen van de centra van Vriezenveen en Vroomshoop. Begin november 2018 is daartoe door de burgemeester van Twenterand en de directeur van HMO een intentieovereenkomst ondertekend.

HMO is in 2009 door de provincie Overijssel opgericht met het doel om private herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen in Overijssel te stimuleren en mogelijke knelpunten weg te nemen. In 2016 is de opdracht van HMO uitgebreid naar het vitaliseren van alle typen werklocaties, waaronder binnensteden. HMO wil gebieden economisch vitaal maken door publieke en private investeringen aan te jagen.

HMO heeft de centrumvraagstukken voor de kernen Vriezenveen en Vroomshoop verkend. Ze ziet goede kansen om het winkelverbeterplan voor Vriezenveen te realiseren en om de laatste fase van de centrumvisie Vroomshoop in te vullen.

Partijen bij elkaar brengen

Gemeente en HMO willen de verschillende partijen in de centrumgebieden bij elkaar te brengen en ondernemers op een actieve manier betrekken bij het proces. Doelstelling is om te komen tot een passende ruimtelijk-economische (her)ontwikkeling van beide gebieden. Waar mogelijk en noodzakelijk is HMO ook bereid tot het doen van investeringen. Naast een goede inhoudelijke samenwerking wordt van de gemeente gevraagd om eventueel aanvullende investeringen in het openbaar gebied te doen.

Stadsarrangement

Tegelijkertijd met de voorbereiding van de intentieovereenkomst is tussen de gemeente en de provincie Overijssel een stadsarrangement gesloten. De provincie vindt het belangrijk om te investeren in het tegengaan van leegstand en het stimuleren van de detailhandel. Daarmee ondersteunt ze het proces om in samenspel met de ondernemers te komen tot vitale en leefbare centrumgebieden.

Schouders eronder

Twenterand is blij dat HMO en provincie Overijssel samen met de gemeente de schouders willen zetten onder verbetering van beide centrumgebieden. De bereidheid tot de samenwerking is door HMO en de gemeente Twenterand nu vastgelegd in een intentieovereenkomst. In samenwerking met alle stakeholders wordt in de komende maanden een projectplan opgesteld voor de centra van Vriezenveen en Vroomshoop. De bedoeling is dat de projectplannen in het voorjaar van 2019 gereed zijn.

 

Echtpaar Brinks – Smelt Vriezenveen 60 jaar getrouwd

Het echtpaar Brinks – Smelt uit Vriezenveen is dinsdag 20 november  60 jaar getrouwd. Om hen met dit heuglijke feit te feliciteren bracht Burgemeester Van der Kolk het echtpaar die dag een bezoek.

De heer A. Brinks is geboren op 25 augustus 1930 in Den Ham. Zijn echtgenote, mevrouw S.J.W. Brinks – Smelt, werd op 16 december 1934 geboren  in Vriezenveen. De heer en mevrouw Brinks – Smelt trouwden op 20 november 1958 in Vriezenveen.

Het echtpaar Brinks – Smelt heeft twee zonen en twee kleinkinderen.

Samenwerking Het Noordik en gemeente Twenterand

Leerlingen van Het Noordik Vroomshoop hebben van gemeentelijk hout een picknicktafel gemaakt
die vandaag, op maandag 19 november 2018, is geplaatst op de kruising van de Vossenboerweg en
de Hammerflier in Den Ham. Een mooi project waar lokale samenwerking centraal staat. De oude
picknicktafel die op de kruising staat is ruim 25 jaar geleden gemaakt in samenwerking met
scholieren en was helemaal vergaan. Reina Berends kwam met het idee om de oude picknicktafel te
vervangen door een nieuwe, en om de nieuwe tafel ook weer samen met jongeren te maken.

De gemeente leverde aan Het Noordik het materiaal, hout dat in de gemeente Twenterand is gekapt
en verwerkt tot planken. Van deze planken werd door Roan en Tom, leerlingen van Het Noordik die
beiden een beroepsopleiding volgen, een picknicktafel gemaakt. Dit is voor hen een keuzemodule in
hun opleiding Bouwen Wonen Interieur. Ze hebben relevante en praktische ervaring opgedaan
doordat ze het hout hebben verwerkt tot picknicktafel. De picknicktafel is door de gemeente
Twenterand opgehaald bij Het Noordik en is door de gemeente en de leerlingen geplaatst aan de
kruising van de Vosseboerweg en de Hammerflier in Den Ham.

Roan en Tom kregen ruw hout aangeleverd door de gemeente. De leerlingen van Het Noordik
Vroomshoop zijn begonnen met het houtbewerkingsproces, ze werden hierin bijgestaan door hun
vakdocent Pieter de Ruiter. Ze zijn begonnen met het op maat zagen van de planken. Vervolgens
konden ze het hout vlak en haaks maken en zowel op breedte als dikte schaven. Dit is nodig, omdat
de planken helemaal recht moeten zijn voor de rest van het proces.

Het hout krijgt ronde hoeken, zodat het prettiger aanvoelt als mensen de picknicktafel straks
gebruiken
De volgende stap is het verlijmen, de planken worden op elkaar gelijmd. Hierdoor krijgen de planken
meer body en buigen ze minder door als er mensen op gaan zitten. Dit was tevens de laatste fase van
het houtwerkingsproces. Toen met alle planken dit proces doorlopen was kon er begonnen worden
aan de volgende fase: de montage.
Om de onderdelen te kunnen monteren moest het hout eerst hout voorgeboord worden. Vervolgens
is de picknicktafel gemonteerd door Roan en Tom.

Daarna is de picknicktafel opgehaald door Herman Hessing van de gemeente Twenterand. Herman
heeft samen met Roan, Tom en hun docent Pieter de Ruiter de picknicktafel geplaatst op locatie.

Raadsvergadering Twenterand begint later

Gewijzigde aanvangstijd raadsvergadering 20 november. De raadsvergadering van dinsdag 20 november begint een uur later in verband met een condoleance. De partner van een oud-wethouder van de gemeente is overleden. De raadsvergadering begint nu om 20.30 uur.

Door sloop meer mogelijkheden tot herbouw in Twenterand

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november de ontwerp-Beleidsregels Erventransitie gemeente Twenterand 2019 vastgesteld. Daarin is nieuw beleid vastgelegd voor de bestemming van leegstaande schuren. Het beleid biedt meer herbouwmogelijkheden dan het huidige ‘Rood voor Rood’ beleid. Daarin is uitsluitend de bouw van een nieuwe woning mogelijk in ruil voor de sloop van agrarische gebouwen. De beleidsregels liggen nu ter inzage.

In de ontwerp Beleidsregels Erventransitie worden in ruil voor de sloop van leegstaande schuren ook bouwmogelijkheden geboden bij bestaande woningen of bestaande bedrijven. De regeling bevat verder een stimulans voor de sloop van schuren met asbestdaken. De sloopoppervlakte kan ook gebruikt worden voor de omzetting van een inwoongedeelte naar een reguliere woning. Doel van de regeling is het terugbrengen van de oppervlakte aan vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen, die het landschap ontsieren. Ook wordt de leefbaarheid van het platteland bevorderd, door het mogelijk maken van nieuwe functies in vrijkomende (agrarische) bedrijfsgebouwen, uitbreiding van woonmogelijkheden en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Ter inzage

Het voorstel ligt vanaf vrijdag 15 november tot vrijdag 13 december 2018 op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. Verder kan het voorstel in die periode via de gemeentelijke website worden bekeken via www.twenterand.nl/digitaalinzien.

Reacties

In de periode van 15 november 2018 tot 14 december 2018 kan schriftelijk of mondeling gereageerd worden. Schriftelijke reacties moeten gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand, Postbus 67, 7670 AB te Vriezenveen. De reactie kan ook gemaild worden naar: info@twenterand.nl. Mondelinge zienswijzen kunnen in de genoemde periode ingediend worden door een afspraak te maken via 0546 – 840 840.

Wat gebeurt er met de reacties?

Na afloop van de inspraaktermijn vindt een beoordeling van de reacties plaats en of deze aanleiding geven tot aanpassing van de beleidsregels. Daarna worden de Beleidsregels voor besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Daarna krijgt iedereen die een reactie heeft ingediend, bericht terug.

IZEN en Soweco bouwen Zonnepark Oosterweilanden

Fotobijschrift: Wethouder Van Abbema feliciteert de heer Verbunt, CEO IZEN.Group

‘Zonnepark Oosterweilanden BV bouwt een zonnepark in de gemeente Twenterand’, staat op een groot bouwbord langs de N36. En die bouw kan nu daadwerkelijk gaan beginnen met de ondertekening van het contract met bouwer IZEN, een grote Belgische installateur van zonnepanelen. Het hekwerk rondom het zonnepark wordt aangelegd door Soweco.

Met de contractondertekening is de aanbesteding definitief en volgens planning afgerond. Daarin is gekeken naar kwaliteit, organisatie en prijs. IZEN is daarin de beste gebleken. Nu bekend is wie de bouwer gaat worden kan de eerste paal in de grond worden geslagen. De verwachting is dat dit midden december zal zijn en dat de werkzaamheden voor de zomer van 2019 afgerond zijn.

Soweco

Soweco gaat het hekwerk rondom het zonnepark plaatsen. Het was een uitdrukkelijke wens van de gemeente Twenterand om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij dit project. Met de inzet van Soweco gaat dit ook daadwerkelijk gebeuren.

Uniek

Uniek aan Zonnepark Oosterweilanden is dat de gemeente Twenterand de enige aandeelhouder is. Na de bouw van het zonnepark blijft de gemeente aandeelhouder van het zonnepark. De gemeente ontwikkelt via Zonnepark Oosterweilanden BV het park met een subsidie voor Stimulering van Duurzame Energieproductie (SDE) van de Rijksoverheid. De opbrengsten van Zonnepark Oosterweilanden BV komen in een duurzaamheidsfonds voor de verdere verduurzaming binnen de gemeente. Hiermee wordt een traditioneel concept als de publieke nutsvoorziening in een nieuw, modern jasje gestoken.

In Zonnepark Oosterweilanden verrijzen straks ruim 40.000 zonnepanelen. Dit brengt een totaalvermogen van circa 12 MW, met een jaarlijkse energieproductie van ongeveer 11 MWh. Naar verwachting zal het zonnepark juni 2019 officieel worden geopend.

Kijk op www.twenterand.nl/zonneparkoosterweilanden voor meer informatie. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

 

Thuisbezorgen reisdocumenten blijvende service in Twenterand

Het thuisbezorgen van reisdocumenten in de gemeente Twenterand blijft ook in de toekomst mogelijk. Dat heeft het College van burgemeester en wethouders besloten na een proefperiode van twee jaar. “De service blijkt in een behoefte te voorzien en daarom hebben we als College besloten om dit structureel te maken,” aldus burgemeester Van der Kolk. In 2017 en 2018 is proefgedraaid met deze vorm van dienstverlening.

Tegen betaling van een bedrag van € 4,95 kunnen de inwoners van Twenterand hun aangevraagd reisdocument (paspoort en identiteitskaart) op ieder gewenst woon- of werkadres in Nederland laten bezorgen. De bezorging vindt plaats door de AMP groep. Dit bedrijf is gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging en voldoet aan alle privacy verplichtingen van de AVG.

Voor iedereen

Uit de evaluatie blijkt dat vooral inwoners met een lichamelijke beperking en ouderen er gebruik van maken. “Maar het is gewoon makkelijk voor iedereen,” aldus de burgemeester. “Ik kan mij bijvoorbeeld goed voorstellen, dat je je reisdocument op je werk laat bezorgen, zodat je geen vrij hoeft te nemen om daarvoor naar het gemeentehuis te komen.”

Thuisbezorgen kan van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 22:00 uur en op zaterdag van 8:00 – 17:00 uur.

OZB stijgt in Twenterand: vorm van solidariteitsheffing aldus GBT

“Volop aandacht voor zorg(en) kwetsbare inwoners én huishoudboekje”

Als GBT de behandeling van de Begroting 2019 samenvat dan springt de grote aandacht voor de zorg(en) van kwetsbare inwoners er uit. “De hulp en ondersteuning voor jong en oud blijft in stand en willen we waar kan verbeteren. Wachtlijsten? Daar willen we niet eens over praten”, aldus fractievoorzitter Marcus Elzinga.

En om de ondersteuning en hulp aan kwetsbare inwoners anders te doen met als doel verbetering, diende GBT een voorstel in dat met uitzondering van de PVV unaniem werd gesteund in de gemeenteraad. In dit voorstel is te lezen dat degene die hulp vraagt met haar/zijn omgeving (bijvoorbeeld familie) een plan maken waarbij de situatie van de hulpvrager verbeterd wordt. Bij deze vorm van sociale redzaamheid hebben zij als eigenaar van het probleem de regie in handen en niet de hulpverlener, zoals tot nu toe veelal het geval is. De hulpverlener blijft daar waar nodig wel betrokken bij de uitvoering van het plan.

Dat GBT en CU vinden dat de politiek meer zichtbaar in de kernen moet zijn en op een directere en andere manier moet gaan communiceren met de inwoners en organisaties is bekend. Het slechts eens per vier jaar vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in debat gaan, waarbij vooral standpunten van politieke partijen aan de orde komen, is te mager. Daarbij, het ontbreekt in Twenterand aan politiek-publiek debat, dat plaatsvindt op locatie in afwisselende kernen. “Door anderen te betrekken in de discussie dan uitsluitend politici worden maatschappelijke vraagstukken van meerdere kanten belicht en kunnen de meest tegengestelde geluiden aan de orde komen. Ook de ‘minderheidsgeluiden’. Het publiekelijk bediscussiëren van vraagstukken is namelijk elk jaar weer belangrijk en niet eens in de vier jaar. Dit is goed voor de maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn blij dat ons voorstel breed werd ondersteund. Ik zie uit naar het eerste voorjaarsdebat.”

Verder kwamen er afgelopen dinsdag tal van onderwerpen aan de orde. Zo kreeg GBT het met de unanieme steun van de politiek voor elkaar dat het laatste deel van de Oeverweg in Weitemanslanden eindelijk wordt onttrokken aan de openbaarheid en teruggegeven aan de natuur. Iets wat lang geleden al had moeten gebeuren. Huishoudboekje Het huishoudboekje op orde houden en financieel verstevigen was en is het uitgangspunt van GBT. Daar moest één en ander voor gebeuren: het saldo voor de komende jaren was ruim 2 miljoen euro negatief. Daarvan bestond bijna de helft uit ‘puin ruimen’. “Daar zijn we zeker niet over te spreken en dat hebben we laten weten. Echter, je draait het niet meer om. We moeten ermee dealen en verder. Dat is wat inwoners van ons verwachten. We hebben niets beloofd, nooit gedaan ook, maar gaan ons er wel 100% voor inzetten voor de onderwerpen die we tijdens de verkiezingen hebben genoemd. Er is al het één en ander in gang gezet, waaronder afschaffen hondenbelasting en instellen kernbudgetten om initiatieven in buurten tot stand te brengen met als doel de leefbaarheid en binding te vergroten. Het college heeft de aanpak van al jaren slepende verkeersknelpunten in gang gezet. Het ziet er vooralsnog goed uit en we zijn nog maar net begonnen.”

De afval en rioolheffing wordt verlaagd. De OZB daarentegen stijgt met als doel om hulp en ondersteuning voor jong en oud in stand te houden en waar nodig te verbeteren. “Deze vorm van solidariteitsheffing is altijd luid en duidelijk gecommuniceerd. Wij zijn daar als GBT altijd open en eerlijk over geweest richting onze inwoners: vorig jaar al in de gemeenteraad, in ons verkiezingsprogramma en tijdens verkiezingsdebatten. Met gevaar dat het ons stemmen zou kosten. Maar dat gebeurde niet. Integendeel zelfs. Inwoners hebben deze openheid en de reden waarom gewaardeerd gezien de verkiezingsuitslag.”

Echtpaar Wanschers – Buitenhuis Den Ham 60 jaar getrouwd

Het echtpaar Wanschers – Buitenhuis uit Den Ham was woensdag 14 november 60 jaar getrouwd. Om hen met dit heuglijke feit te feliciteren, bracht locoburgemeester Paters het echtpaar die dag een bezoek.

De heer B. Wanschers is geboren op 15 juli 1933 in Almelo. Zijn echtgenote, mevrouw A. Wanschers – Buitenhuis, werd op 23 januari 1936 geboren in Wanneperveen. De heer en mevrouw Wanschers – Buitenhuis trouwden op 14 november 1958 in de gemeente Meppel.