Category: gemeentenieuws

GBT grote winnaar in Twenterand

Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2018 Twenterand

In onderstaand overzicht vindt u de voorlopige uitslagen per stembureau en per partij van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in de gemeente Twenterand.

Donderdag worden de stemmen per kandidaat centraal geteld. Deze worden donderdagavond bekend gemaakt. Vervolgens is er vrijdag 23 maart een zitting van het Centraal Stembureau waarin de uitslag definitief wordt gemaakt, inclusief de zetelverdeling voor de gemeenteraad van Twenterand.

Eerste energieneutrale school in Twenterand

690 zonnepanelen op de daken van de Brede School en Het Punt in Vroomshoop. Daartoe heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand besloten. Deze zonnepanelen leveren de school en Het Punt direct voordeel op in hun energieverbruik. Daarnaast draagt het bij aan een energieneutraal Twenterand in 2050. “Een win-winsituatie voor zowel onze samenleving als voor de Brede School en Het Punt,” aldus wethouder Binnenmars. “Samen maken we werk van duurzaamheid.”

Binnen het bouwkrediet voor de Brede School is financiële ruimte aanwezig voor de aanschaf van de zonnepanelen. De Brede school ontvangt een vergoeding van het rijk voor energie. Deze vergoeding wordt ter beschikking gesteld aan de gemeente Twenterand voor de financiering van de zonnepanelen. Het voordeel op de exploitatiekosten voor Het Punt wordt in hun meerjarenexploitatie.

De oplevering van de Brede School staat gepland voor eind oktober 2018.

Oplossing voor bedrijf Hein Heun in Vroomshoop

 

De Hein Heun Groep wil graag haar bedrijfsactiviteiten aan de Schoolstraat in Vroomshoop optimaliseren en verduurzamen. Om de gewenste bedrijfsactiviteiten in te passen moet onder meer het bestemmingsplan worden herzien. Hier is een intensief traject aan vooraf gegaan. De bedrijvigheid ligt namelijk in directe nabijheid van woningen. Daarom wil het college van B&W maatwerk toepassen waarbij enerzijds de omwonenden van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat genieten en het bedrijf anderzijds ook de komende jaren goed uit de voeten kan. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het bestemmingsplan.

Het nieuwe bestemmingsplan geeft alle partijen duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan op de betreffende locatie. Zo is er bijvoorbeeld een maximale geluidsbelasting opgenomen en is be- en verwerken van bijvoorbeeld puin expliciet verboden. De bebouwing is in dit bestemmingsplan zodanig gesitueerd dat de bedrijfswerkzaamheden zoveel mogelijk worden afgeschermd om eventuele overlast voor omwonenden te voorkomen.

De feiten en omstandigheden zijn zodanig dat het college van oordeel is dat het bestemmingsplan voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Uit de diverse onderzoeken blijkt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en wordt er voldoende tegemoet gekomen aan de ingediende zienswijzen. Met dit bestemmingsplan is dan ook een goed evenwicht gevonden tussen de belangen van de omwonenden/grondeigenaren en het bedrijf.

Provincie Overijssel heft preventief toezicht Twenterand op

Het College van Gedeputeerde Staten heeft het preventief toezicht op de gemeente Twenterand opgeheven. Reden daarvan is dat de gemeente volgens de provincie concreet heeft kunnen maken hoe zij de financiële tekorten binnen het Sociaal Domein wil oplossen. Dit betekent dat de gemeente Twenterand geen goedkeuring nodig heeft voor besluiten en begrotingswijzigingen die niet in de begroting 2018 zijn voorzien.

Wethouder Jan-Herman Scholten is verheugd met de mededeling van de provincie dat het toezicht er weer af is: “Het college heeft een goed inhoudelijk voorstel aan de gemeenteraad gedaan voor de dekking van de tekorten. De raad heeft dit met enkele aanpassingen overgenomen.” Die aanpassingen waren noodzakelijk volgens Mark Paters, die namens de raad het woord voert: “De raad was het niet met alle voorstellen eens. Daarom hebben we nog een amendement ingediend met een aantal wijzigingen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een degelijk voorstel.”

Twentse gemeenten werken samen aan Twentse Energie Strategie

De colleges van burgemeester en wethouders van tien Twentse gemeenten hebben kennis genomen van de Twentse Energie Strategie. Deze strategie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de gemeenten, regionale partners, bedrijven en inwoners. De Twentse Energie Strategie richt zich op het energieneutraal maken van Twente. De zittende colleges dragen de Twentse Energie Strategie na de gemeenteraadsverkiezingen over aan de nieuwe colleges.

 

Twente energieneutraal in 2050

De Twentse Energie Strategie maakt inzichtelijk hoe Twente in 2050 energieneutraal kan zijn. Hoe past dat in het Twentse landschap en welke economische en maatschappelijke factoren spelen daarbij een rol? De strategie is opgesteld met inbreng van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, onder andere tijdens gehouden lokale energieateliers. Duidelijk is dat de opgave groot is. Om Twente energieneutraal te maken moeten de gemeenten de handen ineenslaan en samenwerken in Twente en daarbuiten, met bijvoorbeeld de provincie Overijssel, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid.

 

De opgave

Om te komen tot een energieneutraal Twente moeten we meer gebruik maken van duurzame energiebronnen, fors energie besparen en werken aan een nieuw energiesysteem, met een andere infrastructuur en andere opslag van energie. Grofweg zijn er vier grote uitdagingen:

 • De eerste uitdaging is het creëren van bewustwording en draagvlak in de maatschappij voor de verandering van het Twentse Energiesysteem;
 • Een tweede uitdaging is het realiseren van een forse besparing van energie. Zeker in de gebouwen, in mobiliteit en industrie;
 • Naast energiebesparing is het nodig om in Twente duurzame energie op te gaan wekken. Van 4,5 PJ (PJ is PetaJoule, een eenheid voor energie) opgewekte energie in 2016 naar 28,1 PJ opgewekte energie. Dit kunnen we realiseren door in te zetten op een duurzame energiemix (zon-, wind-, bio-energie en waterkracht), met extra aandacht voor het opwekken van duurzame warmte als vervanger van aardgas;
 • Om ook op windstille en bewolkte dagen energie te kunnen gebruiken en om bij piekbelasting (in de winter en bij het opladen van elektrische voertuigen) een betrouwbaar energiesysteem te hebben, is opslag van energie en afstemming van vraag en aanbod een vierde belangrijke opgave in de energietransitie.

 

Uitvoering langs zeven ontwikkelpaden

Om Twente energieneutraal te maken gaan de gemeenten met betrokken partijen in de regio aan de slag met zeven ontwikkelpaden:

 1. Bewustwording, draagvlak en participatie;
 2. Verduurzaming gebouwde omgeving;
 3. Warmte opwek;
 4. Elektriciteit opwek;
 5. Transport en mobiliteit;
 6. Energie-infrastructuur en -opslag (de energiedragers op het juiste moment op de gewenste plek);
 7. Bedrijven en industrie.

Deze ontwikkelpaden geven richting aan de transitie en de nog op te stellen uitvoeringsagenda.

 

Gemeenten kiezen zelf

De gemeenten die deelnemen in de Twentse Energie Strategie zijn Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand. In de verschillende gemeenten zijn of worden lokale energievisies opgesteld en wordt gewerkt aan de realisatie van de ener-gietransitie. Iedere afzonderlijke gemeente bepaalt haar eigen tempo en kiest zelf de ontwikkelpaden waarbij ze aan wil sluiten.

Koninklijke onderscheidingen voor Lintjesregen 2019 nu al aanvragen

lintje

Vindt u ook dat een inwoner uit uw kern een lintje verdient? Dan is dit het moment om daar werk van te maken!

Omdat de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding lang duurt, moeten aanvragen uiterlijk 1 mei 2018 binnen zijn. Het lintje kan dan in 2019 vóór Koningsdag worden verleend. Aanvragen die na 1 mei binnenkomen, worden doorgeschoven naar 2020.

Belangrijk: wilt u iemand voordragen neem dan vooraf contact op met Kabinetszaken. Telefoon (0546) 840 840. Meer informatie vindt u op www.twenterand.nl/lintje.

Vitaal sportpark “ Het Midden” Vriezenveen

 

 

Tijdens de laatste raadsvergadering van deze raad is een door de CDA-fractie, met steun van CU,  D’66, fractie Laarman, PvdA, en SGP, een amendement aangenomen voor de realisatie van een vitaal Sportpark “ Het Midden”.

 

De opgestelde visie kan prima als kapstok gebruikt worden. De gemeente wil met deze visie een aantal dingen bereiken waarbij het van groot belang is om als we naar vitale sportverenigingen willen de verbinding met andere beleidsterreinen inzichtelijk te maken maar vooral ook door een goede afstemming voor een integrale aanpak te kiezen. Daarbij hoort ook het bundelen van de financiën die daar mee gepaard gaan.

CDA woordvoerder Jan Kuilder: “ Participatie van beleid en gelden om zodoende de sport optimaal te gebruiken voor een gezonder Twenterand. Een vitaal sport en beweegpark waar wonen, werken, onderwijs, zorg, sport en dienstverlening worden samen gebracht. Een opzet die voor alle kernen mogelijk zou kunnen zijn. Een prima doel om naar te streven.”

 

Volgens Kuilder kan door deze bundeling de kostendekkendheid van de sport ook vergroot worden en hoeft dat niet alleen door het verhogen van tarieven gedaan te worden.

Om de doelstelling van 75 % sporten en of bewegen in Twenterand te realiseren moet er nog wel wat gebeuren. Daarbij is het van groot belang dat zowel de verenigingen maar zeker ook de politiek zich hiervoor zal moeten inzetten en voldoende ruimte moeten bieden om dit te kunnen realiseren.

 

Echtpaar Hilberink-Eshuis uit Vriezenveen 60 jaar getrouwd

Burgemeester Van der Kolk bezoekt jubilerend echtpaar

Het echtpaar Hilberink-Eshuis uit Vriezenveen is woensdag 14 maart 60 jaar getrouwd. Om hen met dit heuglijke feit te feliciteren brengt burgemeester Van der Kolk het echtpaar die dag een bezoek.

De heer E.J. (Evert Jan) Hilberink is geboren op 23 december 1934 in Tubbergen. Zijn echtgenote, mevrouw G. (Gerarda) Hilberink-Eshuis werd op 2 januari 1932 ook geboren in de gemeente Tubbergen.

De heer en mevrouw Hilberink-Eshuis trouwden op 14 maart 1958 in de gemeente Tubbergen. Het echtpaar heeft twee zoons, één kleindochter en drie achterkleinkinderen.

 

Eerste steenlegging Brede School Vroomshoop

 

Maandag 19 maart gaat wethouder Jan Binnenmars in het bijzijn van de toekomstige gebruikers en andere betrokkenen de eerste steen leggen voor de bouw van de nieuwe brede school in Vroomshoop.

De gemeenteraad van Twenterand heeft medio 2015 het besluit genomen een brede school in Vroomshoop te realiseren. In nauwe samenspraak met de toekomstige gebruikers is een modern en praktisch ingericht gebouw ontworpen door architect Walter Kemperman. Eind 2017 is aannemer Jansman Bouw B.V. uit Luttenberg begonnen met de fundering voor het gebouw. De verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw eind oktober wordt opgeleverd.

Toekomstige gebruikers

De Brede School Vroomshoop maakt deel uit van de centrumvisie die is opgesteld voor Vroomshoop. Het nieuwe schoolgebouw komt op een centrale locatie in het dorp, naast activiteitencentrum Het Punt op de plek van de gesloopte sporthal De Stobbe. De toekomstige gebruikers zijn de leerlingen en docenten van de basisscholen de Linde en Kennedy, school voor speciaal basisonderwijs De Sleutel (inclusief de dependance De Dobbelsteen) en de peuterspeelzaal en kinderopvang van de Cirkel (Dolfijn).

Boomfeestdag Twenterand

Op woensdag 14 maart a.s. is het weer Nationale Boomfeestdag. De gemeente Twenterand doet, zoals vaker in voorgaande jaren, weer mee. Omdat het aanstaande woensdag Biddag voor gewas en arbeid is, wordt de Boomfeestdag in Twenterand een dag eerder gevierd, dus op dinsdag 13 maart.

Wethouder Engberts gaat samen met de leerlingen van groep 8 van basisschool De Smithoek uit Den Ham boompjes en struiken planten langs de Linderbeek in de buurt van het sportpark. De plantactiviteiten zullen om 13.00 uur door de wethouder gestart worden, waarna hij samen met de leerlingen boompjes en struiken zal planten. In totaal worden er zo’n 700 boompjes en struiken geplant op deze locatie.