Category: gemeentenieuws

Fractie GBT stelt vragen over Het Punt

Heden ontving de gemeenteraad van Twenterand  een e-mail met brief en bijlagen van de Raad van Toezicht en de directie van Het Punt. Reden voor GBT om hierover vragen te stellen.

Onze fractie heeft vanaf aanvang, zowel in de gemeenteraad als via schriftelijke vragen, regelmatig zorgen geuit over de financiële dekking met betrekking tot activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop. Een motie daarover werd in maart 2013 helaas verworpen. Daarom hebben wij hierover destijds een stemverklaring afgelegd.

Onze fractie stelde in 2015 – een half jaar na de opening van Het Punt – vast dat er een te positieve exploitatiebegroting is opgesteld en geen plan B was met betrekking tot de horeca. Met name daar en bij het theater waren respectievelijk de omzet en de inkomsten veel te rooskleurig begroot en was er uitgegaan van één scenario. Wij kwamen tot deze conclusie, omdat wij ons uitgebreid hadden laten informeren door onder meer een zeer ervaren horeca-echtpaar, waar het college niet mee in zee wilde door zich mee te laten slepen in een emotionele “bierdiscussie”. Dat was kennelijk belangrijker dan het zakelijke en professionele aspect. Of was de exploitatie-inschatting van het echtpaar zo realistisch, dat het op dat moment niet uitkwam?

De e-mail met brief ondersteunt met bijlagen van directie en RvT van Het Punt geeft het stroeve relaas weer van het gebrek aan communicatie van gemeentezijde, vanaf het moment van de aangenomen motie begin dit jaar, waar wij grote vraagtekens bij plaatsen. Vanaf begin mei stokt het helemaal en lijkt het alsof de voormalige portefeuillehouder er niet meer naar om wenst te kijken. Ook hier lijkt de zakelijkheid en professionaliteit het te verliezen en voeren – zo leest het – de blijkbaar verstoorde persoonlijke verhoudingen (ambtelijk en bestuurlijk vs. directie / RvT) de boventoon. GBT weet zeker dat welke RvT of directie ook met deze startbegroting Het Punt had geleid, zij het ook niet hadden gered. In die zin valt de inmiddels ex-RvT leden en de directie, die de functies op vrijwillige basis uitvoerden, niets te verwijten.

Er zal wat moeten gebeuren, zo stelde de gemeenteraad in ruime meerderheid in februari 2018 door een motie hierover aan te nemen. De uitwerking ervan zou eind mei / begin juni (normaliter verschijnen Kadernota) aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Wij ontvingen slechts een raadsbrief in juli, waarin aangekondigd wordt Jaap van Hoek voor te dragen namens de gemeente in het RvT.

Overigens kwam de bijlage ‘Memo second opinion december 2012’ als een donderslag bij heldere hemel. Wij kunnen ons namelijk niet herinneren ooit in kennis gesteld te zijn van dit document. Onder meer hierover hebben wij vragen waar we graag antwoord op willen.

Subsidieplafond 2e ronde innovatiefonds sociaal domein Twenterand verhoogd

 

De gemeente Twenterand is op zoek naar creatieve ideeën voor vernieuwing in het sociaal domein, betere ondersteuning en het voorkomen van zorg. Hiervoor is in 2018 en 2019 in totaal een bedrag van € 150.000 beschikbaar. In 2018 zijn er twee aanvraagrondes, in april en in september. Wethouder Mark Paters: “In de eerste ronde is helaas niet het hele beschikbare budget ingezet. Om de middelen in te blijven zetten waarvoor ze bedoeld zijn, hebben we besloten om met het restant budget het subsidieplafond voor ronde twee te verhogen. Zo kunnen nog meer innovatieve ideeën toegekend worden. Ik daag u dan ook uit om volop gebruik te maken van deze regeling!”

Toegekende subsidies

In de eerste ronde zijn twee aanvragen toegekend. Aan Voetbalvereniging Voorwaarts en Tactus Verslavingszorg voor hun idee om jeugdigen te stimuleren tot een gezondere leefstijl en aan een was- en strijkservice die is ontstaan uit een samenwerking van DOS’37, Stichting De Twentse Zorgcentra, IJsclub Vooruit en InVia b.v. Omdat de overige aanvragen helaas niet voldeden aan de voorwaarden of niet binnen het beschikbare subsidieplafond vielen, konden niet alle middelen beschikbaar gesteld worden.

Om de middelen in te blijven zetten specifiek voor het innovatiefonds sociaal domein Twenterand heeft het college besloten het bestaande subsidieplafond van de aanvraagronde in september te verhogen tot een bedrag van € 55.700,-.

Ook een aanvraag indienen? Aanvragen kunnen worden ingediend per post, via e-mail (info@twenterand.nl) of via de website www.twenterand.nl/innovatiefonds. Hier staat ook meer informatie over de voorwaarden en punten waarop de aanvragen worden beoordeeld.

Hulp nodig? Laat het ons weten

Bij het innovatiefonds is indien gewenst begeleiding beschikbaar vanuit de gemeente. Heeft u wel een goed idee, maar weet u niet hoe u verder komt? Vraag begeleiding en wie weet groeit het idee uit tot een concreet plan!

Gemeente Twenterand houdt ontwerpwedstrijd

Welke architect ontwerpt nieuw appartementencomplex?

De gemeente Twenterand schrijft een wedstrijd uit voor de invulling van het terrein in Vroomshoop waar het multiculturele centrum (MCC) stond. Dit gebouw is inmiddels gesloopt. Op de hoek van het Linderflier en de Julianastraat is nu een appartementencomplex gepland. Architecten die mee willen doen met de ontwerpwedstrijd kunnen zich melden bij de gemeente. We ontvangen van hen graag een globale schets en een uitleg van de visie erachter.

Kernwethouder van Vroomshoop, Mark Paters: “Ik ben heel benieuwd naar de plannen. Het is voor ons een hele andere aanpak dan we gewend zijn. Maar wel een manier van werken die past bij de huidige tijd waarbij we de regie meer uit handen geven. Ik hoop op vernieuwende plannen die goed passen binnen het gebied.”

Werkwijze

Op basis van de aanmeldingen worden vijf architecten geselecteerd die een uitgebreider schetsontwerp voor het appartementencomplex mogen maken en presenteren. Een beoordelingscommissie bekijkt aan de hand van een aantal criteria welk schetsontwerp het beste scoort. Hierbij worden ook de omwonenden en de dorpsraad Vroomshoop betrokken. De gemeente gebruikt het winnende schetsontwerp voor de selectie van een marktpartij die de grond voor de nieuwbouw van het appartementencomplex koopt en het complex zelf ook realiseert en daarna verkoopt of verhuurt. De voorkeur van de gemeente gaat er naar uit dat de winnende architect ook de verdere uitwerkingen doet van het schetsontwerp tot bouwplan maar de marktpartij is vrij in deze keuze.

Voorwaarden

Architecten die mee willen doen aan de wedstrijd moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

* de architect moet ingeschreven staan in het architectenregister

* de architect moet gevestigd en/of woonachtig zijn binnen een afstand van 50 kilometer vanaf de locatie van het voormalige MCC

De winnaar van de ontwerpwedstrijd ontvangt een vergoeding van € 5.000. Voor de overige geselecteerde deelnemers is er een vergoeding van € 2.500. De winnende architect doet door deelname aan de ontwerpwedstrijd afstand van de auteurs- en persoonlijkheidsrechten ten aanzien van het schetsontwerp.

Meer informatie en aanmelden

De aanmeldingen moeten uiterlijk 1 oktober 2018 binnen zijn. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.twenterand.nl/ontwerpwedstrijd.

Koper voor kleuterschool Marijkestraat

 

De voormalige kleuterschool aan de Marijkestraat in Westerhaar-Vriezenveensewijk is verkocht. Kinderopvang de Giraffe opent daar na de zomer haar deuren. In eerste instantie was het plan om het gebouw te slopen maar de gemeenteraad maakte zich hard voor behoud van het historische pand. Wethouder Roel Koster is tevreden dat het gelukt is een koper te vinden: “Het pand kan nu weer zijn oude functie vervullen als ontwikkelingsplek voor de jeugd van Westerhaar.”

Historie

Nadat de kleuterschool vertrok uit het pand aan de Marijkestraat heeft het jarenlang dienst gedaan als locatie voor kinderopvang. Met de komst van de nieuwe Brede School in Westerhaar kwam daar begin 2014 een einde aan. Sindsdien staat het pand leeg. In eerste instantie waren er vanuit de gemeente plannen om het pand te slopen. De gemeenteraad besloot echter dat het pand vanwege de goede staat van onderhoud en de emotionele waarde behouden moest blijven.

Procedure

Er waren diverse belangstellenden voor het pand maar alleen partijen die het ofwel wilden huren of ontwikkelaars die er meerdere woningen in wilden onderbrengen of nieuwbouw op de locatie voor ogen hadden. Kinderopvang de Giraffe gaat het pand nu kopen voor 170.000 euro. Een van de voorwaarden in het koopcontract is dat het aanzien van het hoofdgebouw in stand moet blijven. De kinderopvang wil in het najaar openen.

Financiën

De verkoop van het pand aan de Marijkestraat is destijds meegenomen in de dekking voor de realisatie van Kulturhus De Klaampe.

Twenterand start met inloopspreekuur drank en drugs

 

Vanaf 1 augustus start de gemeente Twenterand met een gratis inloopspreekuur drank en drugs. Deze inloop is bedoeld voor inwoners die zich zorgen maken of vragen hebben over hun eigen alcohol- of drugsgebruik of dat van iemand in hun omgeving. Zij kunnen bij de inloop ook terecht voor zorgen of vragen over gamen, gokken of ander verslavend gedrag. Een ervaren professional van Tactus verslavingszorg gaat met ze in gesprek en geeft vrijblijvend informatie en advies.

Wethouder Mark Paters is blij met het inloopspreekuur: “Er zijn inwoners die bij ons hebben aangegeven zich zorgen te maken over iemand in hun omgeving die met een verslaving kampt. We hopen dat dit nieuwe laagdrempelige initiatief voor hen uitkomst biedt. Het onderwerp drugs blijft onze aandacht houden.”

Voor wie

Het inloopspreekuur is bedoeld voor inwoners die zelf een verslaving hebben maar ook voor partners, familie, vrienden, buren of andere naastbetrokkenen. Alcohol- en drugsgebruik heeft vaak ook invloed op de levens van mensen om de persoon heen. Mensen worden geconfronteerd met vervelende situaties, zijn verdrietig, boos of voelen zich schuldig of machteloos. Ze kunnen dan terecht bij het inloopspreekuur voor informatie en advies. Het spreekuur is zonder afspraak en zonder verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts te bezoeken. Mensen blijven anoniem en er wordt geen verslag van gemaakt. Indien gewenst is doorverwijzing naar gerichte hulpverlening natuurlijk ook mogelijk.

Data en locaties

Het inloopspreekuur vindt plaats op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur op de volgende locaties:

* Elke 1e donderdag van de maand in het Gezondheidscentrum in Vroomshoop (Oranjeplein 7h)

* Elke 2e donderdag van de maand in Kulturhus de Klaampe in Westerhaar-Vriezenveensewijk (Beeklaan 1, via hoofdingang)

* Elke 3e donderdag van de maand in het Medisch Centrum in Den Ham (Goosensplein 1d)

* Elke 4e donderdag van de maand in Gezondheidscentrum Weemelanden in Vriezenveen (Koningsweg 28)

Inwoners hoeven niet per se naar het inloopspreekuur in hun eigen woonplaats. De keuze voor een inloop is vrij.

Medewerkers Tactus

Bernie Täge en Karlijn de Groot zijn de medewerkers van Tactus die afwisselend bij het inloopspreekuur aanwezig zijn. Beide hebben ruime ervaring met verslavingszorg in de gemeente Twenterand.

Contact

Het is ook mogelijk om telefonisch of via e-mail contact te hebben of een afspraak te maken op een andere dag en tijdstip. Naast het inloopspreekuur kunnen Twenterandse jongeren die problemen ervaren door een verslaving ook terecht bij Waypoint Twenterand. Bij vragen kunnen mensen ook contact opnemen met de gemeente Twenterand. Meer informatie: www.twenterand.nl/inloop.

Berichtgeving gesloopte woning Vriezenveen

De sloop van de woning aan de Hoffmansweg 6 in Vriezenveen heeft de afgelopen week de nodige media-aandacht gehad. Tijdens de sloop van de woning kwamen berichten dat mensen gezondheidsproblemen ervaarden rondom het pand en bij het bouw- en sloopafval op de locatie.

Hierop heeft de gemeente Twenterand contact gezocht met de GGD. Met inachtneming van hun adviezen (zie berichtgeving GGD Twente) is de gemeente daarop in nauw overleg met partners aan de slag gegaan om het sloopmateriaal te laten verwijderen om verdere onrust te voorkomen. Voorop hierbij stond de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de gesloopte woning.

Voordat het puin opgeruimd kon worden, heeft een inspectie plaatsgevonden naar de samenstelling van het ongesorteerde bouw- en sloopafval. Hieruit kwamen geen bijzonderheden. Donderdag 26 juli is de afvalverwerker begonnen met het opruimen van het puin. Vanwege de droogte is het afval hierbij nat gehouden. Op die manier ervaren omwonenden zo min mogelijk overlast van het bouwstof.

Vrijdag aan het einde van de middag is al het puin opgeruimd.

Betere aansluiting Jeugdhulp bij 18 jaar in Twenterand

 

Wanneer jongeren met Jeugdhulp 18 jaar worden, krijgen ze te maken met andere regelingen. Wethouder Mark Paters: “Het is belangrijk dat hulpverleners samen met de jongere vroegtijdig een inschatting maken of na de 18e verjaardag ook nog zorg en ondersteuning nodig is. Zo wordt voorkomen dat de jongere tussen wal en schip raakt.” In Twenterand hebben diverse partners nu een werkwijze ontwikkeld die moet zorgen voor een betere aansluiting als jongeren met Jeugdhulp de volwassen leeftijd bereiken.

Met de nieuwe werkwijze bekijkt de hulpverlener zo rond de leeftijd van 16,5 jaar samen met de jongere of hij of zij ook na de 18e verjaardag zorg en ondersteuning nodig heeft. Als dit het geval is, dan wordt hiervan vroegtijdig melding gedaan bij de gemeente Twenterand. Op die manier is er voldoende tijd en ruimte om binnen de bestaande wet- en regelgeving een passende oplossing te vinden. Er kan bijvoorbeeld vroegtijdig worden gezocht naar een plek voor de jongere om te wonen en hij of zij kan begeleid worden richting een vervolgopleiding en/of werk.

Partners

De gemeente Twenterand heeft de nieuwe werkwijze voor de overgang van 18- naar 18+ in samenwerking met partners Ambiq, Jarabee, William Schrikker Groep, Menzis, PRO De Maat, Radar en MEE ontwikkeld. In de praktijk komt het helaas nog te vaak voor dat jongeren na hun 18e verjaardag in de problemen dreigen te komen omdat de Jeugdwet niet altijd goed aansluit op de Wmo, Participatiewet of Wlz. Problemen op verschillende leefgebieden (onderwijs/werk, zorg en wonen) liggen op de loer. Met deze nieuwe aanpak die redelijk uniek is in Nederland proberen we dit voorkomen. Het gaat om een pilot voor de periode van minimaal één jaar.

De Brink in Den Ham, aantrekkelijk en veilig

 

De Brink in Den Ham moet aantrekkelijk en veilig zijn. Inwoners, ondernemers en andere bezoekers moeten optimaal gebruik kunnen maken van dit karakteristieke deel van het centrum van het Brinkdorp. Dat is de mening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand. Dat betekent dat het binnenterrein van De Brink een deel van het jaar als terras gebruikt wordt en het andere deel als parkeerplaats.

Den Ham is het toeristisch centrum van de gemeente Twenterand. Dat heeft de gemeente in de structuurvisie vastgelegd. De kenmerkende Brink, midden in Den Ham, vervult daarin een belangrijke rol. Wethouder Bart-Jan Harmsen daarover: “Er zijn leuke winkeltjes, gezellige horecagelegenheden en mooie historische pandjes; allemaal redenen waarom toeristen graag naar Den Ham komen.”

Aanwonenden en ondernemers van de Brink zagen wel wat in een zogenaamd dubbelgebruik van de Brink. Dat houdt in dat het binnenterrein tegelijkertijd voor een deel terras zou worden en voor een deel parkeerplaats. Deze mogelijkheid werd op 2 mei jl. in café De Brink besproken met de gemeente. Het gesprek tussen de aanwonenden en gemeente vond plaats naar aanleiding van een aantal ingediende bezwaren. Via een gesprek hoopte alle betrokkenen tot een oplossing te komen die de veiligheid en de aantrekkelijkheid van de Brink ten goede zou komen. Voor een zorgvuldige afweging is de optie van dubbelgebruik aan de politie voorgelegd. De politie stelt er de nodige bedenkingen bij en ziet risico’s voor de veiligheid van vooral de bezoekers van het terras en spelende kinderen. Het college vindt dat niet wenselijk en houdt om die reden vast aan de keuze om geen dubbelgebruik toe te staan.

Het gevolg hiervan is nu dat de bezwarenprocedure zal worden voortgezet. “Dat is jammer,” aldus Harmsen, “maar wel het goed recht van de mensen die het hier niet mee eens zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij als college een goede keuze maken.”

Aanwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

College en gemeenteraad Twenterand machteloos in weigeren fokzeugenbedrijf

 

Een groot fokzeugenbedrijf van Handelshuis Schuttert, dat voor 0,3 hectare in Twenterand komt te liggen, kan niet (meer) geweigerd worden door de gemeente Twenterand. Zo werd dinsdagavond duidelijk. Omdat het een forse uitbreiding van een bestaand intensieve veehouderij is, en dus geen nieuwvestiging, heeft Twenterand te weinig maatregelen ter beschikking dit tegen te houden. Bovendien is de gemeente Ommen bevoegd gezag en kan Twenterand slechts beperkt invloed uitoefenen. De kans van slagen is verwaarloosbaar als de gemeente Twenterand zou blijven weigeren, omdat het willens en wetens vasthoudt aan een argument, namelijk dat het een nieuwvestiging zou zijn, waarvan vaststaat dat het niet vol te houden is bij de rechter. Dan is sprake van onrechtmatig handelen, aldus GBT-wethouder Harmsen.

Als de gemeente een goede kans had willen maken had men eerder maatregelen moeten treffen, zo valt op te maken uit een notitie van mr. A.J. Meeuwissen / BugelHajema. Zo’n proces duurt jaren.

Deze kans heeft zich voorgedaan in november 2013. GBT stelde een nieuw en strakker bestemmingsplan buitengebied voor vergezeld van een voorbereidingsbesluit. Maar de meerderheid van de gemeenteraad besloot anders. Deze meerderheid bestond uit alle partijen, behalve GBT, die toen al wees op de interesse van Schuttert. Dit kwam GBT destijds op veel kritiek te staan, want het was “bangmakerij” en “volksverlakkerij”. De meerderheid had zich namelijk laten overtuigen door toen verantwoordelijk wethouder Engberts dat het geldende bestemmingsplan 2005 voldoende voorwaarden bood om dit soort bedrijven te weren.”

Fractievoorzitter Marcus Elzinga: “We hebben er nu niets meer aan. Er is een nieuwe realiteit ontstaan waar we mee te dealen hebben. In september vorig jaar hebben we gezamenlijk als raad, met uitzondering van de SGP, nog wel een ultieme poging gedaan. Maar het kwaad was al geschied.”

Elzinga, die de deskundigheid van Stichting VROM? mede heeft geraadpleegd, concludeert naar aanleiding van de notitie en de toelichting daarop van het college: “We staan machteloos. We aanvaarden dit met de pest in ons lijf en ik weet zeker dat dit geldt voor bijna alle fracties in de gemeenteraad. Hoe dan ook: GBT zal zich blijven verzetten tegen nieuwe (mega) intensieve veehouderijen op ons grondgebied.”

Het vervolg is dat de gemeente Ommen de plannen van Schuttert zes weken ter inzage moet leggen. Hierop kunnen inwoners van Twenterand en Ommen een zienswijze indienen. Dit zal echter bij de gemeente Ommen moeten gebeuren.

Om inwoners en de gemeenteraad van Ommen handvatten te geven om te gebruiken in hun zienswijzen of bedenkingen dienden GBT, CU en VVD met succes een voorstel in, waarin nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor:

• de sprinklerinstallaties en een brandalarmsysteem die perfect moeten werken, om zo de kans op stalbranden en onnodig dierenleed te minimaliseren;

• alle stallen worden daadwerkelijk voorzien van erkende gecombineerde biologische luchtwassers, die zorgen voor 85% ammoniak- en geurreductie en 80% fijn stof reductie. • een toetsingsinstrument in het gemeentelijk beleid van Ommen. Want dit ontbreekt. Dit bestaat uit een checklist met indicatoren betreffende geur, fijnstof en endotoxinen, zoönosen, landschappelijke inpassing en transport. Hierbij wordt per indicator de relatie tussen gezondheid en veehouderij beschreven.

Het college van Twenterand wordt verzocht dit voorstel, waar SGP en PVV tegen stemden, te bespreken met het college van de gemeente Ommen.

Jeugdsport- en cultuurfonds in Twenterand krijgt vervolg

Sinds juni 2015 heeft de gemeente Twenterand een Jeugdsportfonds en een Jeugdcultuurfonds. Hiermee kunnen kinderen in gezinnen die minder geld hebben toch naar een sportvereniging of meedoen met culturele activiteiten. Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds betalen de contributie en eventueel de benodigde attributen zoals bijvoorbeeld een hockeystick of sportkleding.

Wethouder Martha van Abbema is blij dat de samenwerking met de fondsen een vervolg krijgt: “Hierdoor kunnen alle kinderen in Twenterand sporten en bijvoorbeeld toneel- en muziekles volgen, ook diegenen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is. Sporten en culturele activiteiten helpen kinderen om zich te ontwikkelen en mee te doen aan de samenleving.”

Resultaten

Uit de cijfers blijkt dat er op dit moment ruim 100 kinderen gebruikmaken van het Jeugdsportfonds in Twenterand. Zwemles, voetbal en kickboksen zijn daarbij het meest populair. Zeven kinderen kunnen dankzij het Jeugdcultuurfonds toneel- en muziekles volgen. De gemeente Twenterand heeft er speciaal voor gekozen om ook zwemles onderdeel te laten zijn van het Jeugdsportfonds. Hier kan dus ook een vergoeding voor worden aangevraagd.

Hoe werkt het?

Een aanvraag voor een kind in de leeftijd van 6 tot 18 jaar (voor zwemles vanaf 5 jaar) kan ingediend worden via een intermediair. Denk hierbij aan een leerkracht van school, een jeugdhulpverlener, een combinatiefunctionaris of een maatschappelijk werker. Ouders of verzorgers die een aanvraag voor hun kind willen indienen, kunnen in hun eigen omgeving contact opnemen met een van deze professionals.