Archive for: oktober 2017

Scholen een week lang in de ban van techniek

Week van Techniek van 6 tot en met 10 november 2017.

1000 basisschoolleerlingen te gast bij techniek bedrijven in Almelo

 ALMELO – Technische bedrijven dagen de Almelose jeugd uit om een kijkje te nemen in de wereld van techniek. Dit doen zij in samenwerking met de gemeente Almelo en de middelbare scholen tijdens de achtste editie van de Week van de Techniek. Het doel is om een beeld te schetsen van de mooie banken die technische bedrijven te bieden hebben. Daarnaast passen de excursies prima binnen het thema Wetenschap & Technologie dat in 2020 verplicht onderdeel is van het lesprogramma op basisscholen. De Week van de Techniek is voor groepen 7 en 8 en vindt plaats van 6 tot en met 4 november. Meer dan 1000 leerlingen bezoeken elk één van de 21 deelnemende Almelose bedrijven.

 Bijzonder dit jaar is dat de leerkrachten van te voren een workshop hebben gevolgd bij de techniekdocenten van Pius X/Het Noordik en het Erasmus.  Zo zijn de leerkrachten geïnspireerd om meer uit de bedrijfsbezoeken te halen en samen met de leerlingen te werken aan een creatief werkstuk. 

 De organisatie hoopt met de Week van de Techniek  interesse voor techniek en science te kweken en daar kun je, zo luidt het motto, niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarbij mikt de organisatie niet alleen op leerlingen die naar vmbo en mbo doorstromen, ook toekomstige havo/vwo leerlingen zijn belangrijke doelgroepen. Technici zijn immers op alle niveaus nodig. Ook aan de ouders van leerlingen is gedacht: zij zijn met hun kinderen van harte welkom tijdens de open avond op maandag 13 november bij Het Erasmus aan de Sluiskade NZ 126a in Almelo. De open avond is van 18.00 tot 20.00 uur.

Aannemer en installateur bekend: definitieve gunning Brede School Vroomshoop

 

 

De aanbesteding van de bouw van de Brede School Vroomshoop heeft geresulteerd in de gunning van het bouwkundige werk aan Jansman Bouw B.V. uit Luttenberg en het installatiewerk aan Engberink Technische Installaties B.V. uit Almelo. Dinsdag 31 oktober zijn de overeenkomsten tussen de gemeente Twenterand en beide aannemers ondertekend.
De verwachting is dat eind dit jaar de schop de grond in gaat.

 Wethouder Jan Binnenmars is trots: “Na de nieuwbouw van de brede scholen in Vriezenveen, Den Ham en Westerhaar is er straks met de Brede School Vroomshoop in elke grotere kern van Twenterand een brede school gerealiseerd. In die scholen zijn verschillende faciliteiten voor kinderen in één gebouw ondergebracht waardoor samenwerking gestimuleerd wordt. Met recht faciliteiten om trots op te zijn!”

 Aanbesteding

Op woensdag 11 oktober 2017 vond de beoordeling plaats van de meervoudig onderhandse aanbesteding van de uitvoeringswerkzaamheden van de Brede School Vroomshoop. De aanbesteding is onderverdeeld in een bouwkundig deel en een deel voor de installaties. En is gegund op basis van de laagste inschrijfprijs. De laagste inschrijvingen zijn gedaan door respectievelijk Jansman Bouw B.V. uit Luttenberg en Engberink Technische Installaties uit Almelo.

Toekomstige gebruikers

De gemeenteraad van Twenterand heeft medio 2015 het besluit genomen een brede school in Vroomshoop te realiseren. De Brede School Vroomshoop maakt deel uit van de centrumvisie die is opgesteld voor Vroomshoop. De brede school komt op een centrale locatie in het dorp, naast activiteitencentrum Het Punt op de plek van de gesloopte sporthal De Stobbe. De toekomstige gebruikers zijn de leerlingen en docenten van de basisscholen de Linde en Kennedy, school voor speciaal basisonderwijs De Sleutel (inclusief de dependance De Dobbelsteen) en de peuterspeelzaal en kinderopvang van de Cirkel.

Samenwerking

De bouw van een brede school sluit aan bij belangrijke uitgangspunten van passend onderwijs: het kind centraal en thuis nabij onderwijs. Het is de bedoeling dat onderwijspartners samen zoeken naar vernieuwende en creatieve verbindingen op het gebied van zorg en onderwijs. Bij het ontwerp van de brede school is gekeken hoe deze samenwerking tussen de verschillende partijen in het gebouw het beste vorm gegeven kan worden. In Vroomshoop biedt de school straks uitstekende gelegenheid voor de nauwere samenwerking tussen basis en speciaal onderwijs.

Twenterand een maand lang in teken van Duurzaam DOEN!

Op 1 november 2017 gaat de Twenterandse Duurzaamheidsmaand officieel start. Tijdens deze maand worden onder de vlag van ‘Duurzaam DOEN!’ verschillende activiteiten georganiseerd om duurzaamheid op de kaart zetten. “Nu al worden er initiatieven vanuit de samenleving ontwikkeld om de gemeente Twenterand te verduurzamen. Een hele mooie ontwikkeling! Maar samen met inwoners en ondernemers kunnen we nóg meer bereiken. Daarom vragen we als gemeente extra aandacht voor Duurzaam DOEN!,” aldus wethouder Abbema.

Welkom bij Energieatelier!

De gemeente start de duurzaamheidsmaand met het Energieatelier. Op woensdag 1 november tussen 16.00 en 20.00 uur kunnen belangstellenden een bezoek brengen aan het Energieatelier in het gemeentehuis. Inwoners en ondernemers worden uitgedaagd om mee te denken over energieoplossingen voor de toekomst. Hoe wonen, werken en verplaatsen we ons als we niet langer afhankelijk kunnen zijn van olie, gas en kolen? En komen we in de toekomst aan energie? Belangrijke vragen die tijdens het energieatelier gesteld worden. In een 3D-simulatie worden de aangedragen ideeën op geavanceerd wijze uitgeprobeerd.

Activiteiten duurzaamheidsmaand

De maand november is er van alles te doen rond het thema duurzaamheid. Zo kan er op 4 november binnen gekeken worden bij duurzame huizen tijdens de duurzame huizenroute. En op vrijdagmiddag 17 november geeft een ‘Rondje ROVA’ meer inzicht over de duurzame maatregelen die dit bedrijf toepast. Daarnaast gaat de gemeente Twenterand met verschillende inwoners en ondernemers in gesprek tijdens verschillende bijeenkomsten, waaronder de Duurzame Dorpscafés en de Duurzaamheidstafels. Meer informatie over de activiteiten staat gepubliceerd op www.twenterand.nl/duurzaamdoen

 Ambities vastleggen in Agenda Duurzaamheid

De komende jaren wil de gemeente nog meer stappen zetten binnen het thema duurzaamheid en haar ambities vastleggen in de ‘Agenda Duurzaamheid’. Deze agenda is een richtlijn en een koers voor de toekomst. Het vaststellen van de Agenda Duurzaamheid doet en kan de gemeente niet alleen, daarom organiseert de gemeente allerlei activiteiten om duurzaamheid op de kaart te zetten en input op te halen voor de nieuwe agenda.

 Doe mee!

Iedereen is uitgenodigd om actief deel te nemen aan de Duurzaamheidsmaand in november. Van inwoner tot ondernemer. Van jong tot oud. De gemeente is benieuwd naar welke goede ideeën er leven voor een duurzame toekomst. Wil jij meedenken over een duurzame toekomst? Of heb je een goed idee over hoe we dit kunnen bereiken? Neem dan contact op via duurzaamdoen@twenterand.nl.

6 november 2017 3e inloopbijeenkomst N750 Vriezenveen – Vroomshoop

Afsluiting hoofdrijbaan N750 van 13 november t/m 8 december 2017
Afsluiting brug Daarlerveen van 11 t/m 17 december 2017

De gemeente Hellendoorn en de provincie Overijssel werken op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel en voeren groot onderhoud uit. Eén van deze wegen is de provinciale weg N750 Vriezenveen – Vroomshoop.

Van maandag 13 november 07.00 uur t/m vrijdag 8 december 18.00 uur is de hoofdrijbaan afgesloten.

De afsluiting vindt plaats vanaf de rotonde Nieuwe Daarlerveenseweg/ Handelsweg/ Garvesingel in Vriezenveen tot de kruising met het Veenkanaal in Daarlerveen (bebouwde komgrens). De exacte datum van uitvoering is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het verkeer wordt omgeleid via de N341, N36 vice versa. De omleiding wordt met borden aangegeven en is te zien op onze website www.bereikbaar.overijssel.nl.

Tijdens deze afsluiting worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

  • Het asfalteren van de hoofdrijbaan buiten de bebouwde kom;
  • Het aanpassen van de inritten naar de percelen.

Afhankelijk van de weersomstandigheden in december, wordt bekeken of de aannemer dit jaar verder gaat met het verrichten van werkzaamheden anders zal de aannemer in 2018 verder gaan met de uitvoering. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.

Aanwonenden en aanliggende bedrijven zijn in principe bereikbaar, voetgangers, (brom)fietsers en hulpdiensten mogen over de afgesloten hoofdrijbaan.

Het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars. Zij staan aan beide zijden van de afgesloten N750. Voor de start van de werkzaamheden maakt de aannemer met de aanwonenden en aanliggende bedrijven afspraken over de bereikbaarheid.

Van maandag 11 december 06.00 uur t/m zaterdag 16 december 22.00 uur is de brug Daarlerveen afgesloten.

Tijdens deze afsluiting wordt de installatie van de brug in Daarlerveen aangepast.
Het verkeer wordt omgeleid. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de grote en kleine Puntbrug. De aannemer zal voor de schoolgaande kinderen van basisschool De Veenbrug in Daarlerveen zorgen voor alternatief vervoer. Basisschool De Veenbrug zal dit communiceren via een nieuwsbrief naar de ouders.

U bent maandag 6 november van harte welkom op de inloopbijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats van 18.00 tot 20.00 uur in het Kulturhus ’t Trefpunt, Gerhard Nijlandstraat 2a in Daarlerveen. Medewerkers van de provincie Overijssel, gemeenten Hellendoorn en Twenterand en de aannemers geven een toelichting op de werkzaamheden, planning en omleidingen. U kunt vrij inlopen. De koffie staat klaar.

Zonnebloem-gasten kregen een Theatervoorstelling cadeau

 

In het theater van Het Punt in Vroomshoop waren bijna 100 gasten van de Zonnebloem te gast bij een optreden van Twente Plat. Dit gezelschap is vooral in de regio, maar ook daarbuiten alweer veertig jaar actief met optredens met anekdotes en liedjes in het onvervalste Twentse dialect. De toon werd direct al gezet met het Twentse volkslied, dat spontaan door de bezoekers werd meegezongen. Daarna trokken Hendrik, Geessie, Mans en Geertje alle registers open.

In totaal 38 vrijwilligers van de Zonnebloem-afdelingen Vriezenveen, Westerhaar-Vriezenveensewijk,  en Aadorp, van Vroomshoop, Daarlerveen en Geerdijk en als tot slot van Den Ham begeleidden hun gasten en er waren ook vier verpleegkundigen aanwezig. De gemeente Twenterand financierde dit theateruitje en voorzitter Aalt Palland van de afdeling den Ham sprak daarvoor zijn erkentelijkheid uit.

Aalt Palland stond ook stil bij het dankbare en waardevolle werk van de vrijwilligers. De gasten worden regelmatig bezocht en er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Ook wordt er meegegaan op vakanties en wordt meegevaren op de Zonnebloem-boot. Het gaat daarbij om aandacht, hulp en verbondenheid met de gasten, aldus Palland. In het grand café van het Punt werden de aanwezigen op een drankje en een hapje onthaald op deze middag, gevuld met weemoed en wille.

Vroomshoopse Revuegroep bereidt zich voor

 

SAMSUNG CSC

De Vroomshoopse Revuegroep repeteerde volop op 25 oktober in KC Irene. Dat gold als opmaat voor de voorstellingen van vrijdagavond 1 en donderdagavond 7 december in het theater van het Punt. Dan wordt de Vroomshoopse Republiek gesticht: d’r an met de lippe! De voorverkoop voor beide voorstellingen is op zaterdagmorgen 4 november in Het Punt. Als de voortekenen niet bedriegen is daar vanaf 9.00 uur dan filevorming. Per persoon kunnen vier kaartjes worden veroverd.

Tijdens de repetitie werden de uitvoerenden vereeuwigd. Allereerst de Revuegroep met Annelore en Karel Krahwinkel, Rolf van der Veen, Corine Vaartjes, Jan-Cees Kaas, Heleen Berkhof, Hans Nieboer en regisseur Jennifer Veltink. Inge Kamphuis en José  Makkinga konden bij die repetitie op 25 oktober niet aanwezig zijn, maar zijn zeker van de partij op 1 en 7 december in Het Punt.

Zangervaring en plezier is gebundeld in het kwartet De Meezingers, bestaande uit Herman Lutke Veldhuis, Gerda Spoor, Ria Spoor en Rein Ribberink.

De gelegenheidsband “The Republicans” speelt in Het Punt straks de pannen van het dak en bestaat uit Paul Rombouts, Jarno Fietje, Ronald Nieboer en Mark Berkhof.

Cynthia charity diner in Vriezenveen

 

10 november 2017 wordt een bijzondere dag! Overdag zullen nl. de laatste voorbereidingen getroffen worden voor het

CYNTHIA CHARITY DINER!

dat ’s avonds plaats zal vinden in de grote zaal van Grand Café SEVENaan de Kanaalweg Zuid nr. 1 in #Vriezenveen. Wat dit inhoudt? Nou, dat zal ik u vertellen! In augustus jl. liep Cynthia Overbeeke uit Vriezenveen een dwarslaesie op tijdens het springen op de trampoline. Dat gebeurde een dag voordat zij 15 jaar jong werd. Van het ene op het andere moment veranderde alles in haar leven en in het leven van haar ouders en broertje en zusje. Ze heeft geen gevoel meer in haar benen en haar onderlichaam! Maar Cynthia is een doorzetter en de revalidatie verloopt voorspoedig. Onlangs is ze een dagje thuis geweest, voor het eerst in ruim 8 weken. Thuis moet er veel, heel veel gebeuren. Wat te denken van praktische zaken als een auto i.v.m. de rolstoel, allerlei aanpassingen in en om het huis enz. enz. Hiervoor zijn natuurlijk potjes van de overheid, maar er zijn meer financiële middelen nodig. Daarvoor zijn wij deze actie gestart.

We hebben enkele topkoks uit de regio bereid gevonden om een avond vol culinair genoegen voor te bereiden. Zij zetten zich belangeloos in voorCynthia, net als veel anderen die hier bij betrokken zijn. Tussen de gangen door organiseren wij een veiling, waar geboden kan worden op diensten en producten. Wat te denken van een prachtige nieuwe meubels die ter veiling worden aangeboden, dinerbonnen in een plaatselijk restaurant, een Oostenrijkse avond met live muziek en een aannemer die een dag 2 mannen voor nop laat klussen. En dit is nog maar een klein tipje van de sluier! De gehele opbrengst van deze avond is voor Steun Cynthia en haar gezin. Dit alles onder het motto:

Waarom moeilijk doen, als het samen kan!

Het diner inclusief 2 drankjes kost € 25,00 per persoon, voor kinderen tot 12 jaar € 7,50. Daarvoor bieden wij u een heerlijke proeverij, een culinair genoegen en een fantastische avond in een heerlijke ambiance met twee veilingmeesters die vol enthousiasme de kavels zullen veilen. Meld je daarom nu aan via benefietcynthia@gmail.com en markeer 10 november in je agenda voor Cynthia. Aanmelden kan t/m 5 november a.s. Hou dit vooral ook niet voor jezelf en deel dit bericht, mobiliseer je familie en vrienden en schrijf je in voor deze avond. Alvast bedankt voor ieders enthousiasme!

foto van Bovenzaal Vriezenveen.

Evenementenagenda Twenterand van 1 t/m 11 november

Dit overzicht is samengesteld op 27-10-2017, wijzigingen voorbehouden.
Kijk voor actuele gegevens op www.puurtwenterand.nl.
Woensdag 1 november
Vroomshoop
Dansclub 50+. Iedereen is welkom! Prijs voor leden: € 2,00, voor niet-leden: € 3,00. Openingstijden: 20:00-
22:30.Locatie: Kerkelijk centrum Irene, Julianastraat 27, 7681AL Vroomshoop.
Vrijdag 3 en zaterdag 4 november
Vroomshoop
Jubileumconcerten de Harmonie Vroomshoop. 75 jarig jubileum. Kaartjes zijn in Het Punt verkrijgbaar.
Entreeprijs kinderen t/m 12 jr: € 2,50,volwassenen: € 5,00. ( incl. jubileumdrankje) Aanvang: 19:30.
Locatie: Theater Het Punt, Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop, 0546-705050,
info@welkombijhetpunt.nl, http://www.welkombijhetpunt.nl
Zaterdag 4 november
Vriezenveen
Nationale natuurwerkdag met Scouting. Start: 09.15 uur bij het vliegveldje aan het Hazenpad.
www.knnv.nl/vriezenveen Locatie: Vliegveldje aan het Hazenpad(nabij Veenmuseum).
Vriezenveen
Concert in de Ontmoetingskerk. Herfstconcert Vriezenveense Harmonie B-orkest en C-orkest en Studie-orkest
Hattem. U wordt van harte uitgenodigd! Entreeprijs: € 2,50 Aanvang: 19:30.Locatie: Ger.Kerk Ontmoetingskerk,
Schout Doddestraat, 7671GT Vriezenveen.
Woensdag 8 november
Vroomshoop
Kremer Dartrankingen. Voorinschrijving en info bij D Kist 0622221087. Deelnameprijs: € 2,00. Aanvang: 19:30.
Locatie: Café Kremer, Julianastraat, Vroomshoop
Westerhaar-Vriezenveensewijk
Eetmee Twenterand. Voor deelname kunt u zich opgeven via www.eetmeetwenterand.nl of 0546-481456 tot
13.00 uur. Entreeprijs: € 5,00. Aanvang: 17:00 Locatie: Kulturhus “De Klaampe”, Beeklaan 1, 7676BC
Westerhaar-Vriezenveensewijk, 0546-805151, info@deklaampe.nl, http://www.deklaampe.nl
Donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 november
Vriezenveen
Grenslandshow. Kleindierententoonstelling van Nut en Genoegen Vriezenveen. Entreeprijs: € 3,50.
Openingstijden: donderdag 19-22 uur, vrijdag 11-22 uur, zaterdag 10-16 uur.Locatie: Manege De Vjenneruiters,
Schout Doddestraat 13, 7671GT Vriezenveen.
Vrijdag 10 november
Vriezenveen
Lezing robots … redding of bedreiging?. Dr. Willem Peter de Ridder geeft een lezing over de invloed van
robotica op de werkgelegenheid. U kunt u aanmelden bij de bibliotheek in uw woonplaats. Gratis toegang.
Aanvang: 15:00.Locatie: Bibliotheek Vriezenveen, Jonkerlaan 4, 7671GM Vriezenveen, 0546-562385,
bib.vriezenveen@bibov.nl, http://www.bibliotheektwenterand.nl
Zaterdag 11 november
Vroomshoop
Prinsenbal De Smoezen. Met de onthulling van de nieuwe prins Carnaval gaat het carnavalsseizoen van start.
Leden gratis, niet-leden € 5,00. Aanvang: 20:30.Locatie: Grand Café en Sportcafé Het Punt, Burgemeester
Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop, 0546-705050, info@welkombijhetpunt.nl,

Welkom bij het Punt in Vroomhoop


Exposities en tentoonstellingen
Westerhaar
Expositie Galerie Jennie Dekker
Twistveenweg 13, 0546-659118 www.boerderijdekker.nl Geopend: Woensdag t/m vrijdag 4-18 uur, Za 10-18
uur.
Vriezenveen
Expositie Dini Jansen-Keus. Geopend van di t/m vr. van 10-17 uur en op za. 21 okt. en 4 nov. van 14-16 uur.
Entree:€ 2,00, voor het hele museum € 5,00 Locatie: Historisch Museum Vriezenveen, Westeinde 54, 7671CD
Vriezenveen, 0546-563476, vereniging@oudvriezenveen.nl, http://www.museumvriezenveen.nl
Informatie over onderstaande arrangementen bij Twenterand Toerist Info,
Den Ham. Tel 0546-671778 www.puurtwenterand.nl.
Fietsarrangement “Frietje Malle Pietje”. Prachtige fietsroute “Vroomshoopse Zwerftocht” van 50 km, af te
korten tot 22 km. Na afloop bij “Bij Saartje” een heerlijk portie “Frietje Malle Pietje” Prijs: €10,00. Mogelijk van ma
t/m za
Fiets arrangement “De Boer op”. Fietsen door de prachtige omgeving van Den Ham en na afloop een
boerenschnitzel eten bij eetcafé `n Esch. Prijs: € 10,00. Mogelijk van wo t/m zo.
Smikkeltocht. Fietstocht van 35 km(af te korten tot 25 km), na afloop onbeperkt pannenkoeken eten bij
restaurant Harwig. Prijs: volw. € 10,00, kinderen € 7,50. Mogelijk van ma t/m za.
Arrangement “Het loopt in de soep”. Wandelarrangement Den Ham. Bezoekers en inwoners kunnen kennis
maken met de prachtige wandelroute “Hammer Ommetje”. Na afloop snert of bonensoep met roggebrood bij
eetcafé `n Esch. Op woensdag t/m zondag te lopen. Prijs: 6,50
Langlopend:
Vriezenveen
Kleinvee en 2e handsgoederenmarkt. Elke zaterdag van 08:00 – 09:30 uur. Markt met kleinvee (geen honden
en katten) en tweedehands goederen. Locatie: De Keijzer, Hoffmansweg 11a.

Safari in het Zandstuvebos

Aanstaande zaterdag 28 oktober organiseert Sportlust weer een mooie speurtocht voor de kinderen tot en met de teams onder 13. Ook alle Mini’s zijn van harte uitgenodigd.

We gaan dit jaar op SAFARI IN HET ZANDSTUVEBOS! Kom als je wilt in je safari of dierenoutfit naar sportlust. Aanvang 14.30 uur. We sluiten tussen 17.00 en 17.30 uur af met friet. Graag tot zaterdag!

Schildercursussen in Vriezenveen: expositie voor amateurkunst

 

 foto: Thomas Eikelboom

In de maand oktober was schilderkunst te bewonderen in de Vriezenveense Peddemorsboerderij tijdens ‘Eigen werk’, dat voor de vijfde keer plaatsvond. Een bijzondere expositie ontstaan naar aanleiding van een wekelijkse schildercursus.

Op dinsdag komen in de buurthuizen ‘t Kooykershuus en het Westerdok, beiden te vinden in Vriezenveen, wekelijks twee groepen bij elkaar om te schilderen. Er wordt gewerkt met verschillende technieken zoals acryl / aquarel verf en olieverf. Maar ook het werken met pastelkrijt is een veelzijdige techniek. Men leert van elkaar en ervaring om te kunnen deelnemen is niet nodig.

In de maand oktober hebben beide groepen deelgenomen aan de ‘Expositie voor amateurkunst’ in de Peddemorsboerderij in Vriezenveen. De gehele bovenverdieping van dit historische pand was ingericht met het werk van de deelnemers en door de variatie aan technieken was het een bont geheel. Eén van de deelnemers viel in de prijzen vanwege de originaliteit van haar werk. Zij mocht zich laten portretteren door een bekende kunstenaar uit Twenterand. De prijs werd ter beschikking gesteld door de Peddemorsboerderij.

De schildersgroepen hadden een prijsvraag bedacht voor de bezoekers van de expositie. Men kon de naam c.q. titel van één van de schilderijen raden en hiermee een waardebon winnen die ter beschikking was gesteld door Zorgsaam Twenterand. Met deze waardebon kan vijf keer kosteloos worden deelgenomen aan de schilderactiviteit in buurthuis het Westerdok in Vriezenveen. De prijs zal op de slotdag van de expositie worden uitgereikt aan de winnaar.