Archive for: mei 2020

Jill Berkhof-Mulderij in actie voor Jayme

De Vriezenveense Jill Berkhof-Mulderij las over de zieke Jayme uit Rijswijk en besloot meteen om in actie te komen. Het peperdure medicijn moest er komen voor de baby, dus ging Jill “de boer op” om ook geld op te halen. En natuurlijk stelde de jongste telg uit de sportieve familie Mulderij er meteen iets tegenover. Voor elke donatie (van € 10) zou Jill, die volleybalt in het 1e team van Vrivo, een kilometer gaan hardlopen. Uiteindelijk ging het zo hard met de bijdragen, dat Jill besloot om het aantal te lopen kilometers te beperken tot één marathon en voor de rest van de donaties vrienden en familie mee te laten lopen.

Zaterdag 30 mei om 6 uur in de ochtend begon Jill, zelf moeder van drie kinderen, haar tocht. Vier en een half uur later had ze de 42 kilometer volbracht. Een geweldige prestatie, want nooit eerder liep ze een marathon en delen van de route waren ook nog onverhard en dus extra zwaar. De volleybalster haalde met haar hardloopactie bijna € 1000 voor Jayme op!

De Old Stars Twenterand weer uit de startblokken

De Old Stars Twenterand zijn afgelopen vrijdagmorgen op de nationale dag van het bewegen na een gedwongen periode van absentie weer begonnen met de training. Op het sportcomplex Het Twistveen van vv Voorwaarts was onder heerlijke weersomstandigheden Koning Voetbal weer de baas en de naar het kunstgras gekomen Old Stars genoten weer met volle teugen.

Coronacoördinator Dick Netters had er goed het oog in. Trainer Stef Lamberink zorgde voor aantrekkelijke trainingsvormen, waarbij er op ten minste anderhalve meter onderlinge afstand van elkaar werd getraind. Erkend FC Twente-supporter Dick Aalderink uit Vriezenveen kreeg voor aanvang van de training een mondkapje met een hoog Tukkergehalte cadeau, omdat hij niet uitgepraat raakte over zijn grote voetballiefde.

De Old Stars Twenterand blijven elke vrijdagmorgen trainen tot en met 17 juli aanstaande. Daarna is het tijd voor de zomervakantie en worden na die periode de wekelijkse trainingen weer hervat. Sportieve senioren van 60 jaar en ouder uit Twenterand worden van harte uitgenodigd om vanaf vrijdagmorgen 5 juni vanaf 10.00 uur een training vanaf de zijlijn bij te wonen. Ook kan er direct al vrijblijvend actief meegedaan worden om zo kennis te maken met het wandelvoetbal.

De coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk bewegen en fitheid zijn. Het wandelvoetbal bij De Old Stars Twenterand staat wekelijks garant voor enkele gezellige uurtjes trainen onder deskundige leiding. Daarnaast zijn er leuke gezamenlijke sociale activiteiten en deelname aan toernooien, waarbij de Old Stars Twenterand vaak opmerkelijk goed scoren. Daarom een oproep aan de voetballiefhebbers van 60 jaar en ouder uit Twenterand om deze uitdaging aan te gaan. Kijk voor meer informatie onder over de Old Stars Twenterand onder het kopje “teams” op de website www.vvvoorwaarts.nl

Tractor verliest aanhanger en ramt een terras in Den Ham

Den Ham, 29 mei 2020
Een tractor heeft vanavond zijn aanhanger verloren op de Dorpsstraat in Den Ham. De aanhanger ging zijn eigen weg en vloog het terras op van café restaurant De Beuk. De eigenaar had net zijn terras Coronaproof om maandag open te gaan. De ravage is groot. Zo zijn er diverse tafels en afscherming compleet vernielt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval. Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen omdat niemand op de stoep of terras was. Als de kar verwijderd is zal de eigenaar het terras weer opbouwen en klaar zijn voor maandag laat hij weten.

Wegafsluiting: Hallerhoek in Den Ham

Van dinsdagmorgen 2 juni 7.00 uur tot en met woensdagmiddag 3 juni 16.30 uur wordt de Hallerhoek afgesloten voor alle doorgaande verkeer. Dit is vanaf de Rohorst (nabij zandweg) tot en met de T-splitsing voor huisnummer 7. Over een groot deel van de weg worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.

Huizen bereikbaar

Bewoners kunnen altijd buiten werktijd bij hun huis komen. Tijdens werktijden is het afhankelijk van de locatie en het soort werkzaamheden of dat kan. Bereikbaarheid kan betekenen dat u een andere richting moet volgen dan u gewend bent. Bewoners krijgen een brief van aannemer Nexus met de naam van een contactpersoon waarmee zij de bereikbaarheid kunnen overleggen. De overlast  proberen we te beperken. We zijn alleen afhankelijk van het weer. Daardoor kan het langer duren.

Vragen wegafsluiting of werkzaamheden Hallerhoek

Voor vragen kunt u bellen met de heer P.(Peter) Linthorst van gemeente Twenterand. Hij is te bereiken via (0546) 840 840. Een e-mail sturen kan ook: p.linthorst@twenterand.nl.

Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) interne maatregelen Engbertsdijksvenen vastgesteld

In het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen gaan provincie en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken.Gedeputeerde Staten hebben op 19 mei 2020 het ontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de interne maatregelen in de Engbertsdijksvenen vastgesteld. Het ontwerp-PIP ligt inclusief bijlagen ter inzage van 2 juni tot en met 13 juli 2020.

dav

Het PIP interne maatregelen is opgesteld omdat de herstel- en versterkingsmaatregelen niet mogen op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de uitvoering van de maatregelen mogelijk te maken is een PIP opgesteld. Een PIP is te vergelijken met een bestemmingsplan, maar dan op provinciaal niveau.

Gecoördineerde vergunning

Gelijktijdig met het Ontwerp PIP wordt ook een ontwerp-ontgrondingsvergunning ter inzage gelegd.

Natuurherstel

De herstelmaatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000. De doelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan. De interne maatregelen die worden genomen in Engbertsdijksvenen richten zich op het herstel van het hoogveen. De maatregelen bestaan onder andere uit het dempen van sloten in het natuurgebied en voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van kades die regenwater in het natuurgebied vasthouden.

Het betreft hier maatregelen binnen het bestaande natuurgebied. Voor de maatregelen buiten het natuurgebied loopt het gebiedsproces nog. Hiervoor wordt te zijner tijd een aparte PIP opgesteld en in procedure gebracht.

Waar inzien?

Het ontwerp-PIP interne maatregelen Engbertsdijksvenen ligt samen met het inrichtingsplan en ontwerp-ontgrondingenvergunning ter inzage van 2 juni tot en met 13 juli 2020. Het ontwerp-PIP is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage en is als inkijkexemplaar in te zien op het provinciehuis (Luttenbergstraat 2, ZWOLLE).

Indienen zienswijze

In de periode van terinzagelegging kunt u uw zienswijze bij voorkeur digitaal indienen via Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “Engbertsdijksvenen interne maatregelen, nummer 3889941”. Het is ook mogelijk om schriftelijk of mondeling uw reactie in te dienen.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de periode van de ter inzage legging van het ontwerp-PIP organiseren wij een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Hier krijgt u meer informatie over het proces en kunt u vragen stellen. 

Datum: 16 juni 2020
Tijd: 16.00 – 20.30 uur (uw persoonlijke tijdstip volgt na aanmelding)
Locatie: Zaal Waaijer, Hardenbergerweg 275, 7679 VM LANGEVEEN

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Vanwege de Corona-maatregelen dient u zich hiervoor echter wel vooraf aan te melden; dit kan per mail op natura2000PIP@overijssel.nl. Zo kunnen wij sturen op het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is en kunnen we de 1,5 meter onderlinge afstand respecteren. Wij verzoeken u daarom ook om aan te geven of u ’s middags  (16.00 – 18.00 uur) of ’s avonds (18.30 – 20.30 uur) wilt langskomen. Wij proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.
U kunt zich aanmelden tot en met woensdag 10 juni. Vervolgens ontvangt u uiterlijk vrijdag 12 juni een email met het tijdstip waarop u welkom bent op de bijeenkomst.

Na de zomer volgt nog een bijeenkomst over de uitvoering van de werkzaamheden in het natuurgebied. Hier wordt u t.z.t. nader over geïnformeerd.

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Iris Wolters, natura2000pip@overijssel.nl, 038 499 92 26.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u contact opnemen met Cleo Hubers van Staatsbosbeheer, engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl, 06 52 401 716.

SOWECO opnieuw onderwerp van gesprek bij raadsdebat Twenterand op 2 juni

SOWECO (Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel) voert voor de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden de Wet sociale werkvoorziening uit. De gemeenten hebben behoefte aan meer regie op de uitvoering en willen deze zo lokaal mogelijk vormgeven. Daarom willen zij het samenwerkingsverband, dat de GR wordt genoemd, opheffen.  

“Tijdens het aankomende raadsdebat dinsdag 2 juni a.s. ligt een raadsvoorstel vanuit het college voor, waarin het college de raad vraagt in te stemmen met de opheffing van de GR SOWECO”, vertelt CDA raadslid Frouwke Bramer.  

Bramer: “In deze coronatijd wil het college een bedrijf opheffen wat goed draait, terwijl de economie naar verwachting met 7,2% krimp te maken krijgt. Volgens het raadsvoorstel wordt bij instemming van de raad, de GR SOWECO per 1 januari 2021 opgeheven. Maar er is nog niets wat er voor in de plaats komt. Er is een contourennota waarin gesproken wordt over een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Een mogelijke stichting waarvan slechts de contouren bekend zijn, maar waarover inhoudelijk nog veel onduidelijkheid is.

Bramer vindt het van belang dat ook in de nieuwe uitvoeringsorganisatie de expertise en infrastructuur van SOWECO overeind blijft voor de brede doelgroep. Voor het CDA is het belangrijk dat de kennis en expertise die SOWECO heeft op het gebied van het begeleiden en detacheren van mensen met een arbeidsbeperking behouden blijft. Ook de contacten en het netwerk van SOWECO zijn zeer waardevol en mogen niet verloren gaan.

Het college geeft in de contourennota op hoofdlijnen aan wat volgens haar  de nieuwe uitvoeringsorganisatie gaat doen. Maar zoals de nota zegt zijn dat contouren en is daarover nog veel onduidelijk. Het zegt nog niets over hoe de verschillende activiteiten worden georganiseerd, zoals (groeps)detachering, werkgeverschap en werkgeversbenadering. Ook de financiële en juridische consequenties van het opheffen van de GR en het organiseren van de nieuwe uitvoeringsorganisatie, zijn nog onvoldoende duidelijk. Daarmee is het te vroeg om nu al de GR SOWECO op te heffen.  

Het CDA is van mening dat eerst een gefundeerd en gedegen plan moet komen waarin alles is uitgewerkt, voordat het raadsvoorstel over het opheffen van de GR aan de orde is. “Zodra ingestemd is met de opheffing van de GR, staan wij als raad buiten spel en hebben geen inspraak meer. Dit kunnen wij pas toestaan als er een goed uitgewerkt plan aan ten grondslag ligt en wij de gevolgen en consequenties kunnen overzien,” aldus Bramer.

“Er is hier sprake van een verkeerde volgorde en een vreemde gang van zaken ”, zegt Bramer. “Eerst iets opheffen en daarna pas invulling geven aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie.” In het raadsdebat as. dinsdag zal de CDA fractie dan ook kritische vragen stellen aan het college.

Meldpunt Eenzaamheid is er voor jou: juist nu!

Het is bekend dat het coronavirus in korte tijd veel impact gehad heeft en dat is nog steeds zo. Niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal: het gemis van een arm om je heen, niemand dichtbij, familie of vrienden noodgedwongen op afstand. Daarom is juist nu Meldpunt Eenzaamheid er voor jou.


Persoonlijk contact is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. Dit gemis kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid. Dit is een logisch gevolg. Eenzaamheid is namelijk net als het gevoel van trek hebben in eten; een signaal dat je eten nodig hebt. Een mens heeft dit nodig. Zo is het ook bij eenzaamheid: een gevoel van het missen van contact met mensen, het gevoel nergens bij te horen.
 
Wanneer eenzaamheid lang duurt kan je er ziek van worden. Daarom is het belangrijk dat je er met iemand over praat, iemand die je vertrouwt. Heb je nu niet zo iemand? Dan is het Meldpunt Eenzaamheid in Twenterand er voor jou.

Voor jong en oud
Het Meldpunt Eenzaamheid van ZorgSaam Twenterand is er voor iedereen die zich eenzaam voelt én voor iedereen die mensen wil helpen die eenzaam zijn: jong en oud.

Meer weten?
Informatie over eenzaamheid is te vinden op een speciaal daarvoor ontwikkelde website. Daar is tevens deze animatievideo te vinden https://www.help-me.nu/coronavirus/
Meldpunt Eenzaamheid is telefonisch te bereiken via (0546) 481 450 of per mail contact@help-me.nu

Vergader in anderhalve meter stijl bij Het Punt!

 Bij veel organisaties groeit de behoefte om elkaar weer te zien en om ook weer ‘echt’ en efficiënt(er) te kunnen vergaderen. Nu vanaf juni hoogstwaarschijnlijk weer groepen van 30 personen worden toegestaan, waarbij uiteraard rekening gehouden moet worden met de 1,5 meter afstand, biedt deze versoepeling ook weer ruimte om eindelijk weer live met elkaar te vergaderen. Het is alleen goed mogelijk dat organisaties door bijvoorbeeld ruimtegebrek op kantoor niet kunnen voldoen aan de verplichte anderhalve meter afstand. Het Punt biedt daar een uitkomst. Zo zijn er meerdere ruimtes beschikbaar om vergaderingen tot 30 personen te faciliteren en onder het genot van een lekker kopje koffie of thee weer even lekker ouderwets gediscussieerd kan worden. Want soms is het nu eenmaal makkelijker om elkaar weer even in het echt te zien!

Verschillende ruimtes
Een van de grote voordelen van Het Punt is de hoeveelheid ruimte die er beschikbaar is. De diverse zalen bieden grote vloeroppervlakten waardoor er een heleboel mogelijkheden zijn voor de anderhalve meter maatschappij. Daarnaast zijn er in Het Punt meerdere in- en uitgangen beschikbaar en zijn de gangpaden breed. Hierdoor kan Het Punt aan de richtlijnen van het RIVM voldoen om zoveel mogelijk afstand te bewaren.

Geheel contactloos
De medewerkers van Het Punt hebben een compleet stappenplan uitgewerkt om de vergaderingen op de locatie volledig contactloos te kunnen verzorgen. Zo worden horecavoorzieningen (thee, koffie, frisdrank of anders) vooraf klaargezet in de ruimte, wordt de ruimte voor- en na ieder bezoek grondig schoongemaakt en wordt de rekening via digitale facturatie verstuurd.

Nieuwe versoepelingen
Indien alles goed verloopt en er nieuwe versoepelingen komen vanuit de overheid, zullen er vanaf juli hoogstwaarschijnlijk verruimingen komen qua groepsgrootte. Het Punt zal dan uiteraard hierop inspelen en de vergadermogelijkheden uitbreiden qua hoeveelheid personen binnen de anderhalve meter regeling. Is er interesse om een vergaderruimte te huren bij Het Punt, neem dan contact op via www.welkombijhetpunt.nl of telefonisch via 0546-705050.

Fysiek vergaderen gemeenteraad Twenterand in coronatijd

Het presidium heeft in zijn bijeenkomst van 11 mei besloten om voor de raadsdebatten en raadsvergaderingen weer fysiek te vergaderen. Deze raadsdebatten en raadsvergaderingen zullen zodanig worden georganiseerd dat ze voldoen aan de richtlijnen die de overheid heeft opgesteld om het coronavirus te beteugelen.

Dit betekent voor de raadsdebatten en de raadsvergaderingen het volgende.

– Om voldoende ruimte te creëren worden de schuifwanden van de raadszaal geopend, waardoor de hal bij de raadszaal betrokken kan worden. Ook wordt de trouwzaal bij de raadsdebatten en de raadsvergaderingen betrokken. Hierdoor is een minimale afstand van 1,5 meter tussen de aanwezigen mogelijk.

– Er wordt geen publiek toegestaan en ook geen steunfractie. De raadsdebatten en raadsvergaderingen worden wel ‘live’ uitgezonden en zijn daardoor openbaar.

– Voor de raadsdebatten geldt geen quorum. In principe hoeven bij de debatten alleen maar de woordvoerders bij een onderwerp aanwezig te zijn. Dat is onder normale omstandigheden al zo, maar in corona tijd is dat zelfs wenselijk. De praktijk wijst evenwel uit dat gewoonlijk (bijna) alle raadsleden aanwezig zijn. Dat mag, maar in corona tijd is het wenselijk om bij raadsdebatten niet aanwezig te zijn als je het woord niet hoeft te voeren of geen andere bijdrage aan de debatten hebt.

– Voor een raadsvergadering geldt wel een quorum. De vergadering kan pas worden geopend als meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Daarnaast is het voor de besluitvorming wenselijk dat deze breed gedragen wordt en raadsleden zo mogelijk aanwezig zijn.

– Inspreken door belanghebbenden is voorafgaand aan een raadsdebat op de normale wijze mogelijk. Daarvoor wordt de katheder gebruikt aan de zijde van de hal.

– De fractievoorzitters of woordvoerders (één per fractie) zitten aan de ovalen raadstafel. Verder zitten de voorzitter, de raadsgriffier en de betrokken portefeuillehouder aan de raadstafel. In totaal dus 10 personen die 1,5 meter van elkaar zitten.

– De overige raadsleden, die niet als (eerste) woordvoerder fungeren bij het onderwerp, kunnen plaatsnemen in de hal of op de publieke tribune. Voor ieder raadslid zal een vaste plaats worden gecreëerd.

– De overige collegeleden die als portefeuillehouder niet direct betrokken zijn bij het onderwerp, zitten in de trouwzaal. Ook de ambtelijke ondersteuning kan daar plaats nemen.

– De medewerkers van Delta FM zitten op hun gebruikelijke plaats. Verder zal een voorziening voor de pers worden gecreëerd (maar de pers kan ook op afstand werken).

– Voor de bodes en koffie/thee/water zal eveneens een voorziening worden gecreëerd. De griffie zal op afstand notuleren.

– Er komen brede looppaden, zodat de diverse plaatsen goed en veilig bereikbaar zijn.

– Om te zorgen dat de raadsdebatten en de raadsvergaderingen voor alle aanwezigen goed te volgen zijn, worden de beelden (behalve op de drie schermen in het midden van de raadstafel) ook op het grote scherm in de raadszaal en in de trouwzaal geprojecteerd.

– De fractievoorzitters of woordvoerders die aan de raadstafel zitten, voeren het woord vanaf hun eigen plaats (dus niet vanaf de katheder). Dit om zo veel mogelijk ‘geloop’ te voorkomen. Ook de portefeuillehouder voert het woord vanaf de eigen plaats.

– Overige raadsleden die het woord willen voeren (bijvoorbeeld als interruptie of ordevoorstel), doen dat vanaf de katheder aan de zijde van de hal. Zij maken dus geen gebruik van hun eigen microfoon (het aanwezige ‘kastje’ dient enkel voor een beter geluid).

– De katheder aan de zijde van het Manitobaplein wordt niet gebruikt.

– Na elk agendapunt zal de voorzitter (zo nodig) kort schorsen om een wisseling van plaats aan de raadstafel mogelijk te maken. Tevens kunnen katheder, plaats, microfoon etc. dan schoon gemaakt worden.

– Moties en amendementen moeten (in principe) uiterlijk 12.00 uur op de maandag voorafgaand aan de raadsvergadering ingediend moeten zijn bij de griffie. De griffie zal deze dan op iBabs publiceren. Daarmee wordt voorkomen dat er vele kopieën gemaakt en uitgedeeld moeten worden. Bij dringende redenen, is uitzondering hierop mogelijk.

– Voor eventuele schorsingen tijdens raadvergaderingen kan gebruik gemaakt worden van de aanpalende ruimten.

– Bij binnenkomst wordt iedereen verzocht om zelf koffie / thee / water te halen en deze mee te nemen naar zijn / haar plek. Voorkom zoveel als mogelijk ‘heen en weer’ geloop.

– Na de raadsvergadering of de raadsdebatten wordt iedereen verzocht het gemeentehuis weer zo spoedig mogelijk te verlaten. (Er worden geen hapjes of drankjes geserveerd.)

Mochten er nog vragen, opmerkingen of onduidelijkheden zijn, laat dat dan even weten via griffie@twenterand.nl.

De Zandstuve voor het eerst een publieke pleisterplaats

Op maandag 1 juni opent evenementenlocatie De Zandstuve, gelegen aan het
Zandstuvebos in Den Ham, om 12.00 uur voor het eerst in de geschiedenis het terras en
restaurant voor publiek. Nog nooit eerder ontving het bedrijf daggasten, maar door de
coronacrisis vaart het bedrijf -dat al 35 jaar bestaat- een andere koers.
Dat De Zandstuve in staat is snel te schakelen, is de afgelopen tijd gebleken. De coronacrisis
gooide ook bij horecaondernemer Jerry Blekkenhorst roet in het eten. Met een streep door
ongeveer 40 geplande bruiloften en een aantal klein- en grootschalige events, werd het voor
Jerry tijd om de koers van het bedrijf 180 graden te wijzigen. “Ons bedrijf draait op feesten,
partijen en events. Dat is onze core business. Door de coronacrisis hebben we 99% van onze
geplande activiteiten moeten verplaatsen of annuleren. Dan word je toch voor een behoorlijke
opgave gesteld om een gezond bedrijf vitaal te houden. Stilzitten is niet mijn ding, dus heb ik
met mijn team een nieuwe richting bepaald en daar zijn het openen van het ruime terras en de
twee restaurants er twee van.”, aldus Blekkenhorst. Recentelijk lanceerde hij het
picknickconcept ‘Lucky Basket’ dat lovend werd ontvangen.
Op maandag 1 juni gaan de terrassen van De Zandstuve open voor publiek. Iets wat vaker is
overwogen, maar nu, door de crisis, is gerealiseerd. “In het verleden kregen we vaak de vraag of
we onze zaak niet wilden openen voor publiek dat tijdens het fietsen of wandelen in het bos bij
ons een tussenstop konden maken. De locatie, die dagelijks door tientallen mensen wordt
gepasseerd, is perfect om even een kop koffie te drinken of een broodje te nuttigen. Dat is
binnenkort dan eindelijk mogelijk.” Jerry vervolgt. “Het openen van ons terras is niet de enige
koerswijziging. Naast de afhaalservice en ‘Lucky Basket’ is het vanaf 1 juni mogelijk voor gasten
om een tafel te reserveren in het restaurant. Rekening houden met 1,5 meter afstand hebben
we de ruimte om twee keer 30 gasten te ontvangen. Daarnaast zijn we onze zaal ‘De Borg’ aan
het renoveren, zodat we op kort termijn thema-avonden kunnen organiseren. Denk daarbij aan
een Italiaanse avond of sushi-avond.

Ook lanceren we op 1 juni Ron & Jerry’s Roadshow en
openen we onze ‘Garden of Love’. Een prachtige ‘hippieplek’ in onze achtertuin waar
activiteiten zoals picknicken en yoga-sessies worden georganiseerd. Een plek waar men in alle
rust kan neerstrijken. Hoewel we noodgedwongen snel moesten schakelen, heb ik ontzettend
veel zin in de nieuwe koers die we gaan varen.”
De terrassen en restaurants zijn op woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur geopend. De keuken
zal om 20.00 uur sluiten. In verband met de 1,5 meter afstand regelgeving is online reserveren
voor het restaurant en de thema-avonden, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn,
verplicht via www.dezandstuve.nl.