Vragen over intensief gebruik gronden Engbertsdijksvenen

De PvdAGroenLinks fractie ontvangt zorgelijke signalen over het intensieve gebruik van provinciale gronden in en
rond Natura 2000-gebieden. De provincie zou nauwelijks tot geen restricties meegeven aan de pachters en
hierdoor geen enkele rekening houden met de bestaande of beoogde natuurwaarden op de gronden en in de
omgeving.
Er zijn voorbeelden in onze gemeente waarbij deze natuurwaarden in het geding zijn. Zo zou een nieuwe pachter
in het Veenschap een perceel nabij het veenmuseum en schaapskooi, waarop voorheen akkerrandenbeheer voor
de patrijs werd gevoerd, vorige week het perceel compleet hebben gescheurd. En bij de Engbertsdijksvenen zijn
de sloten rond net aangekochte percelen compleet machinaal opgeschoond, zelfs de sloten die grenzen aan het
beschermde natuurgebied. Ook zouden hier percelen zijn bespoten met glyfosaat.
De PvdAGroenLinks maakt zich zorgen over het huidige landgebruik op deze gronden. Bestaande
natuurkwaliteit gaat verloren en de afstand tussen bestaande en vooral de gewenste situatie wordt daardoor
alleen maar groter. Dit kan niet de bedoeling zijn en de gestelde doelen in het kader van Natura 2000 worden
daarmee alleen moeilijker bereikbaar!
We maken ons daarbij ernstige zorgen over het effect van deze acties op de motivatie van de velen (vrijwillige)
natuurbeheerders en –beschermers die in deze gebieden actief zijn.
Wij hebben hierover de volgende vragen:
1. Bent u bekend met deze signalen en deelt u de zorgen over de natuurwaarden op en rond deze percelen en in
het bijzonder de Engbertsdijksvenen?
2. Weet u welk beleid de provincie voert bij de verpachting van provinciale gronden rond kwetsbare natuur.
Wanneer worden er wel en wanneer worden er geen restricties opgelegd? En bent u tevreden over de
uitwerking van dit beleid? Heeft u hierover als gemeente Twenterand overleg met de provincie?
3. Bent u bereid om hierover met de provincie in overleg te gaan en te pleiten voor een gebruik van de agrarische
gronden die passen bij het toekomstig gebruik en in het stand houden van belangrijke natuurwaarden?
3. Weet u hoe de partners van ‘samen werkt beter’ aankijken tegen het intensieve gebruik van agrarische
gronden en de daarmee gepaard gaande verlies van bestaande natuurwaarden in en om Natura 2000-gebieden?
Bent u bereid hierover met hen het gesprek aan te gaan met als doelstelling het gebruik van die gronden meer
aan te laten sluiten bij de daar aanwezige natuurwaarden en natuurdoelen?
4. Herkent u het demotiverend effect van dit landgebruik op de vele vrijwilligers en professionals die zich enorm
inzetten voor onze natuur? Bent u bereid met hen hierover in gesprek te gaan?
5. Kortgeleden heeft de Provinciale Staten van Gelderland besloten over te gaan op zoveel mogelijk
natuur-inclusief beheer van provinciale gronden. Deelt u met ons het enthousiasme over dit besluit en bent u
bereid te kijken naar de mogelijkheid om ook in de gemeente Twenterand, samen met de provincie voor deze
aanpak te kiezen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *