Nieuwjaarstoespraak burgemeester Van der Kolk 08 januari 2019

Beste inwoners, raadsleden, ondernemers, verenigingen en
organisaties van Twenterand,
Allereerst wens ik u allen, namens de raad en het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand, een
mooi en goed 2019.
Dat doe ik vanaf het podium in Het Punt te Vroomshoop. Een
prachtig multifunctioneel activiteitencentrum. Er vinden hier tal van
activiteiten plaats voor de inwoners van Vroomshoop, en de andere
kernen van Twenterand. Daarnaast heeft dit centrum ook zeker een
regionale uitstraling. Een centrum met allure waar je graag komt en
waar je je welkom voelt. Mijn dank gaat uit naar de mensen van Het
Punt die ons ook vanavond gastvrij ontvangen.
Dat welkome gevoel, die warmte, komt niet door het gebouw of door
de uitstekende faciliteiten. Nee, de mensen zijn bepalend voor de
goede sfeer die hier is gecreëerd. Wat misschien niet iedereen weet
is dat het mogelijk is om een leerwerktraject te volgen bij Het Punt.
Hier is het een veilige omgeving voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Iedereen kan op zijn eigen tempo en niveau van
betekenis zijn. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat we
allemaal mee kunnen doen in de samenleving. Hier is dat mogelijk.
Locaties als Het Punt en De Klaampe, waar ontmoeting centraal staat,
moeten we koesteren.
Vanavond sta ik hier om met u terug te blikken op het afgelopen jaar
en vooruit te kijken naar het komend jaar. Sommigen zeggen dat
stilstand achteruitgang is. Betekent dat dan ook dat beweging
vooruitgang is? Als gemeente zijn we continu in ontwikkeling. Kijken
we waar we staan en waar we naartoe gaan.

Nadat ons land jaren in crisis verkeerde, gaat het nu weer goed.
Uitstekend zelfs. Onze economie groeit harder dan bij de landen om
ons heen. In eerste instantie een positieve ontwikkeling. Maar
daardoor neemt wel de krapte op de arbeidsmarkt toe. Er is niet
alleen een tekort aan mensen in de techniek en ICT, maar ook in de
zorg en in het onderwijs. Tevens stijgt de vraag naar vakmensen. Dat
het goed gaat, is ook te merken op de woningmarkt. Door de sterke
economie en de lage rente is de vraag naar woningen explosief
gestegen, waardoor er zelfs een tekort dreigt te ontstaan.
Er zijn twee belangrijke kanttekeningen die hierbij geplaatst moeten
worden. Ten eerste is het zo dat wanneer het met Nederland goed
gaat, dit niet betekent dat het met elke Nederlander goed gaat.
Daarnaast is in Europa de Brexit aanstaande en is er wereldwijd een
handelsoorlog ontstaan. Persoonlijke omstandigheden, zoals het al
dan niet hebben van een baan, zijn alles bepalend. Zorgen blijven er,
ook in onze gemeente.
De gemeente Twenterand wil er voor elke inwoner zijn. Iedereen
moet mee kunnen doen in onze samenleving. Of je nu jong, oud,
valide, minder valide, betaald werkt of je inzet als vrijwilliger,
hoogopgeleid of laaggeletterd bent. De wens is om alle voorzieningen
in stand te houden én de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat
iedereen mee kan blijven doen. Gelukkig heeft het nieuwe college,
ondanks de financiële uitdagingen, ervoor gekozen dat de zorg op
een acceptabel niveau gehandhaafd wordt.
De nieuwe coalitie bestaat uit Gemeentebelangen Twenterand en de
ChristenUnie. Deze coalitie is na de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gevormd. Bij de
verkiezingen lag het opkomstpercentage van onze gemeente
boven het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat de betrokkenheid
van onze inwoners hoog is.
De gemeente Twenterand wil u het gevoel en vertrouwen geven dat
de politiek van en voor u is. De lokale politiek wil u graag bij de
besluitvorming betrekken. Iedereen, inwoners, ondernemers,
verenigingen, organisaties en iedereen die verbonden is aan de
Twenterandse samenleving, kan en mag hierin meedenken en
meedoen. Dat mag best kritisch zijn, maar wel met respect voor
elkaar. Door elkaar aan te vullen hebben we elkaar veel te bieden.
Ik zie en merk dat velen van ons bereid zijn om een steentje bij te
dragen en om samen te werken.
Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe ‘nota sociaal domein’.
In dit domein vallen veel taken die jong en oud direct raken. Het is te
veel om op te noemen, maar u kunt denken aan jeugdzorg, hulp bij
schulden, werken met een beperking en zorg aan langdurig zieken en
ouderen. Vandaar dat ervoor gekozen is één nieuwe overkoepelende
nota te maken voor het sociaal domein. Hierin staan de plannen voor
de komende vier jaar. Er zijn gesprekken gevoerd met de inwoners
van de gemeente Twenterand, voorgangers van kerken,
maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers om te
bepalen welke onderwerpen op dit moment de meeste aandacht
verdienen. Op basis van deze gesprekken zijn er goede afspraken met
elkaar gemaakt. Iedereen is bereid om met ons samen te werken aan
een betere toekomst van onze gemeente Twenterand.
Samenwerkingen zijn niet vanzelfsprekend en dus bijzonder.
Meerdere partijen moeten zich blijven inzetten voor een
gemeenschappelijk doel. Dat kan ook lastig zijn, omdat iedereen zijn
eigen belangen behartigt, met daarin zijn eigen visie. Juist door het
uitspreken van meningsverschillen en door het gesprek aan te gaan
kunnen we stappen zetten. Samen met u. Zij aan zij.

Gezamenlijk met u wil ik ook vorderingen maken om het alcohol- en
drugsgebruik in onze gemeente terug te dringen. Een stap in de
goede richting is de opening van het gratis inloopspreekuur drank en
drugs. Deze inloop is bedoeld voor inwoners die zich zorgen maken
over hun eigen alcohol- of drugsgebruik of dat van iemand in hun
omgeving. Pas als een gebruiker in beeld is, kan er hulp ingeschakeld
worden. Daar zijn we nu flink mee bezig. Een aantal inwoners heeft al
gebruik gemaakt van dit spreekuur en dat is hoopgevend. Daarom
gaan we in het nieuwe jaar hier zeker mee door.
Verder wil ik graag het gebruik van alcohol bij jongeren onder de
achttien terugdringen, u kent mijn standpunt daarin. Hoewel het
drinken van alcohol door volwassenen maatschappelijk geaccepteerd
is, moeten we ons bewust blijven van de schadelijke effecten. Dit
geldt voor volwassenen bij overmatig gebruik, maar in het bijzonder
ook voor de hersenontwikkeling van onze jeugd. Hier is het afgelopen
jaar veel om te doen geweest. Dat ligt nu achter ons. Laten we ons
richten op het komende jaar en het gemeenschappelijke doel: het
gezond houden van onze jeugd, want onze jeugd is de toekomst. We
moeten niet alleen bewust blijven van de schadelijke effecten van
alcohol bij jeugdigen, hier moeten we ook naar handelen. Iedereen
heeft daar een rol in: ouders, commerciële horeca, verenigingen en
de gemeente. De noodzaak om dit samen op te pakken zal duidelijk
zijn. Ik hoop dan ook dat iedereen zich verantwoordelijk voelt en dat
we samen bij kunnen dragen aan de gezondheid van onze jeugd.
Ook op het gebied van veiligheid blijven we ons ontwikkelen.
Afgelopen zomer hebben alle bedrijventerreinen in onze gemeente
voor de derde keer het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. De
bedrijventerreinen zijn niet alleen veilig en schoon, er is ook oog voor
het tegengaan van criminele ondermijning. Het begrip ondermijning
is nog relatief onbekend, maar kort gezegd komt het er op neer dat
de criminele onderwereld zich langzaam innestelt in de bonafide
bovenwereld. Dit is zeer onwenselijk, omdat het leidt tot
onveiligheid. Denk hierbij aan brand als gevolg van een
hennepkwekerij, maar ook aan bedreiging, afpersing, uitbuiting,
geweld en milieuvervuiling. Hier hebben de politie, brandweer,
gemeente en de ondernemersverenigingen van de
bedrijventerreinen aandacht aan besteed toen zij zich gezamenlijk
hebben ingezet voor het opnieuw behalen van dit keurmerk. Met
elkaar werken we aan een veilig Twenterand.
Dit was en is een succesvolle samenwerking en zo merk je dat de
bereidheid steeds groter wordt om een wezenlijke bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid in onze mooie gemeente. Als
burgemeester maakt mij dat trots. Ik geloof namelijk dat we samen
sterk staan en dat we samen verder komen dan alleen: Twenterand
op z’n best. Dat we in onze gemeente fijn kunnen wonen, werken,
ondernemen en recreëren. Onze gemeente heeft namelijk veel te
bieden.
Op het gebied van wonen komen er prachtige kansen aan. Op diverse
plekken in onze gemeente worden er kavels uitgegeven waar u uw
droomwoning kunt verwezenlijken. Er zijn woningbouwprojecten
gestart door projectontwikkelaars. Bij nieuwbouw gaan we voor
kwaliteit in plaats van kwantiteit. De bouw moet passen bij de wijk,
het karakter van de kern en aansluiten bij de behoeften van de
woningzoekenden. Zo behouden we het goede en zijn we klaar voor
de toekomst.
Als gemeente willen we graag dat wanneer je woont in Twenterand,
je ook kan werken in Twenterand. We hebben hier prachtige
bedrijven in de maakindustrie, maar er is op dit moment te weinig
instroom vanuit de techniekopleidingen. Die match moet verbeteren.

Praktijk en opleiding moeten beter op elkaar aansluiten. Daar wordt
momenteel aan gewerkt en daar blijven we op inzetten.
Wonen en werken kan hier in een prachtige omgeving. En die
omgeving verdient aandacht. Het afgelopen jaar heeft de gemeente
Twenterand van Landschap Overijssel de Landschapsprijs 2018
gewonnen.
Twenterand kreeg deze prijs, omdat onze gemeente zich volgens
Landschap Overijssel inzet voor het behoud van het landschap, met
de vermelding: “Twenterand heeft de afgelopen jaren een
kenmerkende aanpak ontwikkeld om het landschap te beschermen.
Bij deze aanpak zijn verhalen over het landschap gedeeld, waardoor
het landschap meer omarmd is door de inwoners”.
Het is mooi om te zien dat de inzet van de gemeente opgemerkt
wordt en gewaardeerd.
Bij het prachtige natuurgebied Engbertsdijksvenen is er ook aandacht
voor de toekomst. Om de natuur in dit veengebied te behouden,
moet het veen natter worden. Als het veen natter wordt, heeft dit
effect op de omgeving. We vinden het als gemeente erg belangrijk
dat wonen en werken rondom de Engbertsdijksvenen mogelijk blijft.
Daarnaast zetten we ons in voor een duurzame toekomst van dit
gebied. Niet alleen hier kijken we naar een duurzame toekomst, dat
doen we gemeentebreed.
Afgelopen jaar zijn we begonnen aan de ontwikkeling van het
zonnepark Oosterweilanden. De gemeente heeft de ambitie om in
2050 energieneutraal te zijn. In 2020 is het doel dat 20% van het
totale energieverbruik in Twenterand afkomstig is van hernieuwbare
energie. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken moeten er
stappen worden gezet. Eén van die stappen is de ontwikkeling van
het zonnepark Oosterweilanden. Doordat de gemeente de enige
aandeelhouder is, is de invloed op de exploitatie en realisatie van het
park maximaal. De opbrengsten van het park gaan naar een
duurzaamheidsfonds. Dat fonds wordt gebruikt voor de verdere
verduurzaming van de gemeente. Zo weten we zeker dat de
samenleving van Twenterand hiervan profiteert en maken we ons
samen klaar voor een duurzame toekomst.
Afrondend, de gemeente heeft u allen zoveel moois te bieden. En
ook u hebt ons veel te bieden. Om van goed naar beter te gaan
hebben we elkaar nodig. Daarom willen we u, de inwoners,
raadsleden, ondernemers, verenigingen, organisaties en iedereen die
verbonden is aan de Twenterandse samenleving uitnodigen om mee
te doen en mee te denken. Zodat we samen kunnen werken aan een
nog mooiere toekomst van de gemeente Twenterand.
Ik ben TROTS op onze gemeente Twenterand.
Ik wens u allen nogmaals een goed en mooi 2019.
Dank u wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *