Natuurherstelmaatregelen Engbertsdijkvenen

Voor de planvoorbereiding voor de interne natuurherstelmaatregelen in Engbertsdijksvenen wordt vandaag weer een stap gezet om u als omwonende, belanghebbende of belangstellende verder te betrekken, namelijk de introductie van onze interactieve kaart.  Daarover heeft u als het goed is via de nieuwsflits Engbertsdijksvenen vorige week bericht ontvangen (zie bericht onderaan deze pagina).

We zijn bezig met de verdere planvoorbereiding waarbij de inrichting van het natuurgebied nader wordt uitgewerkt en gedetailleerd. Daarbij wordt de komende maanden duidelijk welke kades worden hersteld, welke worden opgehoogd en welke nieuwe kades moeten worden aangelegd om het regenwater beter vast te kunnen houden. Daarnaast wordt meer inzicht gegeven in het dempen van de sloten en de manier waarop dat allemaal plaats gaat vinden. Dus hoe wordt het zand aangevoerd, welke transportroutes willen we gebruiken, waar vindt tijdelijke opslag plaats van de materialen, wat betekent dit voor de recreatieve beleving de komende jaren; kortom wat betekent dit voor u als buren en betrokkenen.

Daarbij is het uiteraard niet zo dat we geen kennis hebben genomen van alle momenten dat er de afgelopen jaren door u is meegedacht. Dat is bij ons bekend en heel waardevol gebleken. We hopen met deze aanpak hier een mooi vervolg/aanvulling op te geven en wellicht breder de mensen te kunnen bereiken.

We proberen op verschillende momenten u als omgeving naast het geven van informatie ook te vragen naar uw input, waardering en beleving, dus u meer te betrekken. Dat is lastig in de huidige tijd van corona, maar we hopen op een digitale manier u toch de gelegenheid te geven mee te denken.

De interactieve kaart die wordt benoemd is daarin de eerste stap.

Delen daarvan kunnen we gebruiken voor ons ontwerp (om tot een Definitief Ontwerp te komen), maar kunnen ook input zijn voor de andere processen die er spelen of andere zaken rondom beheer, landschap, flora en fauna, communicatie etc. Het is niet zo dat we met alle reacties direct iets kunnen, er ligt al een basis in ons Voorlopig Ontwerp en de uitgangspunten om ons ecologisch doelbereik te halen. maar we koppelen graag terug welke punten we nu al mee kunnen nemen, wat niet mogelijk is en wat voor ons goed is om te weten maar wellicht in een ander kader kan worden meegegeven.

In bijgevoegde tijdlijn staan de stappen hiervoor beschreven:

1.       16 – 30 november: Deze interactieve kaart is de eerste stap daarin, waarin we de mensen vragen hoe zij het natuurgebied Engbertsdijksvenen nu ervaren. Terugkoppeling wat er met de reacties gedaan wordt volgt de week daarop.

2.   7 -31 december: Deze kaart krijgt een opvolging dmv een 2e interactieve kaart die ingaat op het landschap en haar karakteristieken (met uitwerkingen van een aantal landschapskarakteristieken) waar u uw mening over kunt geven. Gebaseerd op de landschapsbiografie die gebaseerd is op een aantal tijdsvensters.

3.   7 december: Digitale informatiebijeenkomst met de nadruk op de landschapsbiografie van Engbertsdijksvenen en omgeving en introductie van de 2e interactieve kaart. Tevens worden uiteraard de zaken die vanuit het ontwerp al kunnen worden gecommuniceerd daar gepresenteerd.

4.   jan – feb 2021: In het nieuwe jaar gaan we met de opbrengst vanuit het landschap verder om het ontwerp nader vorm te kunnen geven.

5.   Jan-feb 2021:Tevens wordt in januari gestart met het uitzetten van enquêtes ihkv de socio- economische impactanalyse die wordt uitgevoerd. Daarbij wordt een nulmeting gedaan onder de lokale bevolking waarbij de impact van het project (waarbij gekeken is naar de ‘zachte’ criteria die eerder met alle partners is bepaald in het externe gebiedsproces) op de omgeving wordt onderzocht. Dit krijgt tzt een navolging waarbij de resultaten met elkaar kunnen worden vergeleken.

6.   Februari 2012: Winterexcursie (als de maatregelen het toelaten)       

7.   Maart 2021: (digitale) informatiebijeenkomst met terugkoppeling landschap en presentatie Definitief Ontwerp

8.       Daarnaast willen we met een aantal mensen een omgevingspanel gaan vormen. We gaan deze week hiervoor een aantal belangenvertegenwoordigers benaderen of zij zich willen aansluiten in een panel die inhoudelijk meegenomen gaat worden in het (ontwerp) proces en de te maken keuzes en afwegingen. Door een representatief gezelschap en vertegenwoordiging vanuit de directe omgeving hopen we ook op deze manier de mensen beter mee te nemen in onze stappen en kunnen we (nog beter) anticiperen op de signalen die aan ons worden meegegeven. We willen daarbij  het omgevingspanel meer meenemen op de inhoud en de afwegingen en de klankbordgroep meenemen in het proces.

In de tussentijd willen we u uiteraard meenemen in de stappen die er worden gezet, nu nog op afstand en veelal digitaal. Graag vernemen we ook of er behoefte is aan een andere manier van informatievoorziening in deze tijd van corona om een zo breed mogelijk publiek te bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *