College zet alle zeilen bij voor financieel gezond Twenterand

Uit de Programmabegroting 2022 blijkt een sluitende begroting voor 2022. Toch is er zorg
voor de meerjarenbegroting 2022 en verder. De meerjarenbegroting laat een tekort zien
van bijna 3,5 miljoen euro in 2025. Het onderstreept maar weer eens de noodzaak van de
strijd die dit college van B&W voert om Twenterand op de lange termijn financieel gezond
te maken. Hierin zijn de afgelopen jaren positieve resultaten geboekt, maar wethouder
financiën Roel Koster blijft realistisch. “Als college zetten we alle zeilen bij om datgene
te doen waar wij voor staan. We willen er zijn voor mensen die ons het hardst nodig
hebben en ervoor zorgen dat Twenterand een gemeente is waar iedereen, jong en oud,
met plezier leeft.”
Het was al bekend dat de gemeente Twenterand structureel te weinig geld ontvangt vanuit Den
Haag voor de taken die ze van het Rijk moet uitvoeren. Daarbovenop komt nu een voorlopige
herverdeling van het gemeentefonds die voor Twenterand tot gevolg heeft dat we jaarlijks 1,2
miljoen euro minder ontvangen. In de ogen van dit college is dat totaal onverklaarbaar. De strijd
voor meer geld vanuit het Rijk zet dit college dan ook onverminderd voort. Natuurlijk wordt ook
gekeken wat de gemeente zelf kan doen en dat betekent een stevige aanpak. “Een aanpak die
we zij aan zij met de gemeenteraad willen en moeten uitvoeren, want alleen samen krijgen we
dit voor elkaar,” aldus wethouder Koster.
Op tijd om het tij te keren
Die stevige aanpak heet ‘Twenterand Duurzaam Financieel Gezond’. Dit traject bestaat uit een
belangrijke opdracht, namelijk het zoeken naar mogelijkheden om inkomsten te verhogen,
kosten te besparen en uitgaven te beperken. Dit moet uiteindelijk leiden tot een meerjarig
sluitende begroting. Inmiddels is de eerste fase van het onderzoek afgerond. Hieruit blijkt dat
de gemeente er op dit moment financieel niet goed voor staat. Op de lange termijn is het beeld
negatiever. Twenterand is er nog op tijd bij om het tij te keren. De komende maanden wordt
onderzocht welke keuzes hiervoor gemaakt kunnen worden.
Positief
Het saldo van de Begroting 2022 is met 2,1 miljoen euro positief. Dit komt vooral door een grote
eenmalige bijdrage voor Jeugd in het gemeentefonds. Het college wil van dit bedrag 7 ton
storten in de Reserve Sociaal Domein en ruim 1,4 miljoen in de Algemene Risico Reserve. “Dit
zien we als een soort spaarpot van de gemeente”, legt wethouder Koster uit. “Daar kunnen we
dan bepaalde tegenvallers mee opvangen.”
Kadernota 2022
De Kadernota 2022 is de basis voor deze begroting. “Als college vinden wij het onze
belangrijkste opdracht er te zijn voor de inwoners van Twenterand”, zegt Koster. “De meest
kwetsbaren hebben onze grootste aandacht. Die bieden we zorg en ondersteuning. Maar ook
leggen we de focus op werk en inkomen voor iedereen, gezondheid en het bieden van (passend)
onderwijs. Kortom, de gemeente Twenterand is en blijft een gemeente waar het goed toeven is,
voor jong en oud”, aldus de wethouder.
Uitdagingen
Natuurlijk liggen er ook uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwen en wonen,
bereikbaarheid, openbare orde en veiligheid. En Twenterand wil haar netwerken versterken op
lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk vlak, maar ook buiten de landsgrenzen. Hierbij zijn
goede randvoorwaarden van groot belang, een goede en structurele personele bezetting, een
duurzaam gemeentehuis, goede ict-systemen en heldere werkprocessen en besluitvorming.
Inspreken tijdens de hoorzitting? Dat kan!
Op dinsdag 26 oktober is er om 19.30 uur een hoorzitting in het gemeentehuis in Vriezenveen.
Daar kan iedereen die dat wil inspreken en zijn mening geven over de programmabegroting.
Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 23 oktober via griffie@twenterand.nl. Na de formele
hoorzitting (inspreker geeft zienswijze en wordt bevraagd door de raad) is er een informele
sessie met insprekers, waarbij raadsleden en insprekers nog eens nader over de ingebrachte
zienswijzen met elkaar van gedachten kunnen wisselen. In een extra raadsvergadering op 9
november wordt de begroting door de gemeenteraad behandeld. Deze vergadering start om
18.00 uur, is openbaar en is ook te volgen via www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen en
via Delta FM.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *