Concept coalitieakkoord Twenterand 2022 – 2026:

‘In elke kern: voor elkaar!’

GemeenteBelangen Twenterand (GBT) en de ChristenUnie Twenterand (CU) hebben samen een concept coalitieakkoord opgesteld met de titel: ‘In elke kern: voor elkaar!’ Daarmee geven beide partijen inhoud en vervolg aan de samenwerking voor de komende vier jaar. “We staan aan de vooravond van de grootste bezuinigingsopgave ooit in de geschiedenis van de gemeente Twenterand. En dat hebben we te danken aan besluiten die genomen zijn in Den Haag. Zo krijgen we veel minder geld per inwoner door een nieuwe berekeningssystematiek en de tekorten in de jeugdhulp en Wmo voorzieningen blijven lastig beheersbaar. Dit willen we normaliseren. Maar we beginnen bij het begin: eerst versterken we ons weerstandsvermogen (reserves) om klappen op te kunnen vangen, maar ook om inwonersinitiatieven mogelijk te blijven maken,” aldus Marcus Elzinga, fractievoorzitter van GBT. Martha van Abbema, toekomstig fractievoorzitter van de CU, vult hem aan: “De afgelopen 4 jaar hebben we goed kunnen samenwerken en mooie resultaten bereikt. We zijn goed in staat gebleken om de plooien, die nu eenmaal ontstaan in de samenwerking tussen hele verschillende partijen, glad te strijken. En dat geeft ons vertrouwen om ook de komende 4 jaar de grote uitdagingen, met name op financieel gebied, voor onze gemeente samen op te pakken”

Het coalitieakkoord is in concept omdat beide coalitiepartijen ook de andere partijen in de gemeenteraad van Twenterand graag de gelegenheid willen geven hun input te leveren. Dat kan tijdens de bespreking van het akkoord in een extra raadsvergadering.

Speerpunten

De coalitie van GemeenteBelangen Twenterand en Christenunie Twenterand zet op grote lijnen in op:

· De gemeentefinanciën verder gezond maken via een economische sterke gemeente met een sociaal kloppend hart.

· Bouwen van voldoende en betaalbare woningen, passend bij Twenterand waarbij met lef ingezet wordt op uitbreidingsplannen.

· Ruimte houden in het buitengebied voor de boeren en voor gezonde, toekomstbestendige bedrijven. Daarmee wil de coalitie de leefbaarheid van het platteland voor burgers en boeren op lange termijn zeker stellen.

· Twenterand moet een toegankelijke gemeente zijn, zichtbaar in elke kern en waar iedereen mee kan doen op het gebied van sport, bewegen, kunst en cultuur.

· Energiebesparing en verduurzaming van woningen en bedrijven, waarbij energiearmoede voorkomen een extra aandachtspunt is.

· Het versterken van het economisch en toeristisch klimaat.

· Inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, vroegtijdig bij plannenmakerij betrekken. Hierbij is het uitgangspunt: ‘ja, mits’.

De coalitie zoekt in het realiseren van de afspraken in het coalitieakkoord zoveel mogelijk de samenwerking met ondernemers, organisaties en inwoners.

Vervolg

De bespreking van het concept coalitieakkoord vindt plaats tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 14 juni 2022. Door middel van het indienen van moties kunnen alle partijen voorstellen voor aanpassingen doen. Uiteindelijk is het aan de coalitiepartijen hoe ze met die voorstellen omgaan. Het definitieve coalitieakkoord wordt gepresenteerd op 21 juni. Dan worden ook de wethouders geïnstalleerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *