Uitdaging blijft groot, ondanks meevallers

Het college van B&W van de gemeente Twenterand heeft dinsdag 13 september de Be-stuursrapportage (Berap) 2022 vastgesteld. Daarin geeft het college tussentijds aan hoe het gaat met het behalen van de doelen uit de programmabegroting 2022. De Berap sluit met een voordeel van € 1.255.000,-, “Toch blijft alertheid geboden,” aldus wethouder Fi-nanciën Roel Koster.

”In de programmabegroting staat welke inkomsten verwacht worden en waaraan de gemeente het beschikbare geld wil uitgeven, een soort huishoudboekje,” aldus Koster. “En daarin willen we ervoor zorgen dat er altijd een vangnet moet zijn voor de meest kwetsbare inwoners.” In de Berap staat per programma welke doelen gehaald zijn en welke (nog) niet. En waarom dat zo is. Zo is bijvoorbeeld binnen het programma Sociaal Domein in deze periode minder gebruik gemaakt van de Wmobegeleiding en het persoonsgebonden budget. Door inwoners meer aan te spreken op hun zelfredzaamheid en beter te informeren over het beheren van een pgb zijn er minder indicaties afgegeven. Het budget kan daarom positief worden bijge-steld. Een voorbeeld van een nadeel binnen datzelfde sociaal domein was de vervanging van de klimaatinstallatie in de Brede School in Den Ham. Deze functioneerde niet meer goed en dat kostte € 100.000,- euro.

Binnen het programma ruimte zien we een toename in producten waar leges voor betaald moe-ten worden. Je kunt hierbij denken vergunningen voor bouwen, slopen, kappen, monumenten of bijvoorbeeld milieu. Dit was meer dan begroot, namelijk een bedrag van € 120.000,-

“Door de stijgende energiekosten hadden we de eerste helft van het jaar hogere kosten voor energie van de verschillende gemeentelijke gebouwen dan geraamd”, gaat wethouder Koster verder. “Daarnaast waren er ook minder opbrengsten uit verhuur. Dit heeft ermee te maken dat de verbouwing van het gemeentehuis nog niet klaar is. De begrote opbrengsten uit ver-huur van € 85.000,- worden in 2022 niet gehaald. Aan de andere kant hebben we meer geld ontvangen van het rijk dan wij in onze begroting hadden opgenomen. Dit levert een voordeel op van € 600.000,-.

Het voordeel van de Berap wordt toegevoegd aan de Algemene Risicoreserve, zeg maar een soort spaarpotje. Dit potje is bedoeld om onverwachte tegenvallers op te vangen. Ook kan dit potje mogelijk gebruikt worden om tegenvallende inkomsten van het rijk tijdelijk op te vangen wat in 2026 het geval zal zijn.

De Bestuursrapportage 2022 is te vinden op https://Twenterand.begrotingsapp.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.