Technische analyse toont (on)mogelijkheden voor windturbines in grensgebied Almelo-Tubbergen-Twenterand


Het haalbaarheidsonderzoek naar de technische (on)mogelijkheden voor windturbines in het
gemeentegrensgebied van de gemeenten Almelo-Tubbergen-Twenterand (ATT-gebied) is afgrond.
Het rapport met de resultaten is beschikbaar op de websites van deze gemeenten. Het rapport laat
zien welke mogelijkheden er zijn in het ATT-gebied bij verschillende geluidsniveaus.
Het onderzoek naar de ruimtelijke en technische haalbaarheid van de plaatsing van windturbines in
het ATT-gebied is onderdeel van een verkenning. Deze verkenning wordt gezamenlijk uitgevoerd
door de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel. In deze
verkenningsfase ligt nog niets vast. Alleen de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn nu in kaart
gebracht. Op basis van onder meer belemmeringen (o.a. laagvliegroute en hoogspanningsmasten),
eerder genomen besluiten (energiebeleid, natuurbeleid en omgevingsvisies) en (geluids-)niveaus.
Resultaten
Als wordt uitgegaan van de ‘oude’ geluidsnorm, waaraan een windpark met een gemiddelde
geluidbelasting op een afstand van 400 meter tot de dichtstbijzijnde woning kan voldoen, zijn
meerdere locaties in het ATT-gebied geschikt. Het gaat dan met name om gebieden rondom de
Weitemansweg, de zandwinplas bij Vriezenveen en het gebied tussen de Westermaatweg en de
Aadijk bij Almelo.
Als een afstand van 600 meter zou moeten worden aangehouden om aan een strengere geluidsnorm
te voldoen, dan blijven alleen locaties ten zuiden van de Weitemansweg, de zandwinplas bij
Vriezenveen en tussen de Westermaatweg en Aadijk in Almelo in beeld.
In het scenario, waarin de grootste afstand tot woningen wordt aangehouden (minimaal 800 meter),
blijft alleen de omgeving van de zandwinplas bij Vriezenveen overeind als kansrijke locatie.
Voor alle scenario’s geldt dat een afstand van 1 kilometer wordt aangehouden tot de woonkernen
rondom het ATT-gebied.
Online bijeenkomst op donderdag 30 juni
Op donderdag 30 juni vindt om 19:30 uur een online-bijeenkomst plaats, waar onderzoeksbureau
Bosch & Van Rijn het onderzoek verder toelicht. Zowel bewoners van het gebied als andere
geïnteresseerden kunnen tijdens de bijeenkomst vragen stellen aan de onderzoekers. Aanmelden
voor de bijeenkomst kan via de website van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand.
In afwachting van milieunormen
Het Rijk onderzoekt op dit moment de gezondheidseffecten in relatie tot de afstanden tot
windturbines. De gemeenten willen deze nieuwe milieunormen afwachten voordat verdere
besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de geluidsbelasting van
windturbines sterk afhankelijk is van het gekozen windturbinetype. Nieuwe, stillere windturbines
voldoen eerder aan de (nader vast te stellen) geluidsnorm en geven op een aanzienlijk kortere
afstand minder geluid.
Geen besluiten
Op basis van deze technische analyse, vindt nog geen besluitvorming plaats over mogelijke locaties
voor windturbines in het ATT-gebied. De gemeenten en de Provincie Overijssel willen de komende
weken eerst in gesprek met de mensen in het gebied om de resultaten van de technische analyse te
bespreken. In een eerder stadium zijn onder de bewoners ook al vragen, zorgen en kansen
opgehaald, die meegenomen zijn in het haalbaarheidsonderzoek. Als de gesprekken met bewoners
uit de gebiedsgroep ATT zijn afgerond, worden de conclusies en aanbevelingen vastgelegd. Op basis
van de technische analyse en de afstemming met de gebiedsgroep vindt rond de zomer
besluitvorming plaats over de voortzetting van de samenwerking tussen de gemeenten en de
provincie.
Samenwerking gemeenten en Provincie
Alle gemeenten en provincies in Nederland hebben afspraken gemaakt over het opwekken van grote
hoeveelheden duurzame energie door zon en wind. Deze afspraken zijn opgenomen in Regionale
Energie Strategieën. Ook in Twente hebben we een Regionale Energie Strategie (RES). Het gebied
waar de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand elkaar raken, komt uit de RES naar voren als
een gebied waar windenergie een goede mogelijkheid is. Daarom hebben de drie gemeenten, in
samenwerking met de Provincie Overijssel, gekozen om gezamenlijk de (on)mogelijkheden voor
windturbines in dit gebied te onderzoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *