Toename overlastgedrag jongeren, zorgvragen worden complexer


Het jongerenwerk van ZorgSaam Twenterand signaleerde in de afgelopen 4 jaar meer overlastgedrag bij jongeren als ook toename van gevoelens van eenzaamheid. Het aantal gesignaleerde verslavingen op het gebied van roken, alcohol en drugs is iets gedaald. Voor wat betreft meldingen bij de Zorginformatie•punten wordt een toename in gezondheidsvragen geconstateerd, vooral bij complexe (multi)problemen. Dit blijkt uit het ‘Inhoudelijk verslag 2021’ van ZorgSaam Twenterand.

Minder te doen voor jongeren
Het aantal georganiseerde activiteiten voor jongeren, deelname van jongeren aan deze activiteiten en daarbij betrokken vrijwilligers is fors gedaald in de afgelopen 4 jaar. Het zijn de gevolgen van  bezuinigingsbesluiten in 2017. Daarnaast is jongerencentrum Flashback in Vriezenveen er niet meer. De gedachte dat jongeren elders heil zouden vinden is niet geheel bewaarheid geworden. De gevolgen zijn merkbaar op straat. Het aantal hanggroepen in Vriezenveen is toegenomen. ”Ze vallen nu nog in de categorie ‘hinderlijke groepen’. De kernen Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk hebben nog steeds de zwaardere ‘overlast gevende groepen’, welke relatief veel meer tijd en aandacht vragen. Deze groepen experimenteren ook meer en zoeken grenzen op”, aldus directeur-bestuurder Evelien van Opbergen [foto]. In Den Ham bevindt zich de lichtst hinderlijke groep.

Gerichte projecten extern gefinancierd

Om het aanbod van activiteiten toch enigszins op niveau te houden haalt ZorgSaam Twenterand extern geld binnen via diverse fondsen. Met dit geld wordt gemikt op speciale doelgroepen jongeren in samenwerking met andere welzijnsinstellingen in de regio. Zo richt project Join us zich op jongeren die eenzaamheid ervaren en/of sociaal vaardiger willen worden. Project Impacter richt zich op maatschappelijke diensttijd, waarbij jongeren zich vrijwillig inzetten voor de Twenterandse samenleving. Dit in samenwerking met ROC van Twente en het Noordik.

Jongerenwerk is veranderd
Werkinhoudelijk is het jongerenwerk zwaarder geworden. In de zin dat dit werk meer en meer aanschurkt tegen de jeugdhulp. Doel van het jongerenwerk is de afgelopen jaren gewijzigd: voorkomen dat jongeren (te snel) in de jeugdhulp terecht komen en na hulp weer terug kunnen keren. Dit heet respectievelijk opschaling en afschaling. Jongerenwerkers worden hierin getraind. De aandacht is verlegd van accommodatiegebonden jongerenwerk – ook wel jongereninlopen genoemd – naar outreachend. Kortom: er op af in de omgeving waar de jongeren zich begeven. En dat bevalt steeds beter. De resultaten zijn er ook naar. Zo wordt opschaling richting hulpverlening veel vaker voorkomen dan enkele jaren geleden. Daar wordt de komende tijd kwalitatief nog meer op ingezet. De jongereninlopen worden gerund door vrijwilligers met hybride ondersteuning van een jongerenwerker.
Verschuivingen in gesignaleerde problematiek
In de gesignaleerde problematiek bij jongeren hebben enkele duidelijke verschuivingen plaats gevonden ten opzichte van 4 jaar geleden. Er is meer overlastgedrag (een stijging van 6% naar 22%), invulling vrijetijdsbesteding vinden jongeren moeilijk (van 17% naar 22%), waarbij eenzaamheid en gebrek aan sociale vaardigheden steeds meer voorkomt. Dit steeg in de coronaperiode harder. De schoolkeuze vinden jongeren eveneens lastig. Het spijbelgedrag nam toe. Daarentegen is er minder thuis gerelateerde problematiek en is het aantal gesignaleerde verslavingen op het gebied van roken, alcohol en drugs afgenomen.

Van offline naar online
Het contact met jongeren verschuift steeds meer van fysiek (offline) naar digitaal (online, social media): contacten en bereik zijn digitaal vertienvoudigd.


Persoonlijk contact blijft belangrijk

Voor wat betreft het Wmo-loketten/Zorginformatie•punten is het aantal klantcontacten in de afgelopen 4 jaar gedaald met 2.000. Deze daling zien we vooral bij de bezoekcijfers van de Zorginformatie•punten in Den Ham en Westerhaar-Vriezenveensewijk. Bezoekers kunnen elke werkdag heel goed terecht enkele kilometers verderop in Vriezenveen en/of Vroomshoop. Overigens, sinds eind 2021 zien we juist een aanhoudende stijging van het aantal klantcontacten.

Het persoonlijk face-to-face contact vinden zorgvragende inwoners nog steeds erg belangrijk en vertrouwd. De wijze waarop de Zorginformatie•punten telefonisch bereikt worden is fors toegenomen (+12%). Ook het outreachend werken leidt tot meer klantcontacten en vervolgacties (+12%). Daarentegen neemt de post/e-mail verder af. Het betreft nog maar 9% van het totaal, is 372 keer.

Zorgvragen worden complexer

Minder hard daalden de vervolgacties, die juist meer tijd in beslag nemen. Dat ligt nog steeds boven de 5.000 per jaar. Als we de gegevens van de afgelopen 4 jaar geleden erbij pakken wordt het verklaard.

De vragen met betrekking tot de ‘dagelijkse ondersteuning’ nemen iets af (- 5%), maar als het om ‘gezondheid’ gaat en vooral ‘complexe/multiprobleem vragen’ zien we een enorme toename. Bij elkaar opgeteld +25%.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *