Jongerenpanel brengt eerste advies uit aan gemeenteraad: “Zet mentale gezondheid jongeren hoog op de agenda”


“We merken dat de coronapandemie zijn sporen heeft nagelaten. In de nabije omgeving,
waaronder klasgenoten in de leeftijd tussen 10 en 17 jaar, zijn er meer depressies onder
jongeren en zaten ze duidelijk minder goed in hun vel dan voor de coronapandemie. Hier willen
we als leden van het jongerenpanel graag aandacht voor met als doel verbetering van welzijn
van de jongeren.”
Dit is te lezen in het eerste uitgebrachte advies van het (flexibele) jongerenpanel aan de
gemeenteraad. Dit panel biedt aan dit samen met de raad op te pakken via een plan van aanpak.
De aanleiding van dit eerste advies van het nieuwe (flexibele) jongerenpanel is een verzoek van
raadslid Savannah Makkinga. Eind 2020 heeft zij het college van burgemeester en wethouders namens
de gemeenteraad verzocht de jongeren beter of meer te betrekken bij gemeentelijke vraagstukken.
Immers “de kennis, expertise en ervaring van jongeren kunnen van belangrijke waarde zijn bij
onderwerpen die hen aangaan.” Welnu, de eerste notitie met een advies ligt er. Opgesteld door het
eerste (flexibele) jongerenpanel.


Jongerenpanel samengesteld op basis
van interesse Maar hoe ging het in zijn werk? Het college heeft Jong Twenterand, onderdeel van
ZorgSaam Twenterand, gevraagd in samenspraak met andere jongerenwerkers uit de gemeente vorm en inhoud aan te geven aan het verzoek. Zo ontstond het initiatief om een flexibel jongerenpanel in het leven te roepen. Een panel die qua samenstelling per onderwerp en interesse kan verschillen en een voor jongeren overzichtelijke periode kent van doorgaans enkele maanden. In april jongstleden werd het eerste jongerenpanel samengesteld bestaande uit 4 jongeren.


Olivier Huiskes, Mike Dogger, Roy Davenschot en Renske Zomer reiken het eerst advies uit aan raadslid Savannah Makkinga.
Brainstormen
Onder begeleiding van één van de jongerenwerkers van Zorgsaam Twenterand is er samen met de
jongeren veel gediscussieerd, geïnformeerd en gebrainstormd over het eerste onderwerp. Daarbij
kwam al vrij snel de afnemende mentale gezondheid onder jongeren naar voren. Met name naar
aanleiding van de coronapandemie. De panelleden hebben vergaderd, informatie opgezocht,
gediscussieerd en dit vervolgens vorm gegeven in een eerste advies. Dit alles binnen de afgesproken
termijn van maximaal 8 weken. Op 29 juni jongstleden is dit advies overhandigd aan raadslid Savannah
Makkinga, omdat zij zich volgens de jongeren de laatste jaren hard gemaakt heeft voor
jongerenparticipatie. “Bij het in ontvangst nemen van het eerste advies heeft Savannah beloofd dat ze
het op de agenda van de gemeenteraad zal plaatsen.” Daarnaast is er op 30 augustus een overleg
gepland met wethouder Mark Paters en beleidsmedewerker Jeugd en Sport Joost Kock. Hierbij zal het
jongerenpanel dieper op het advies ingaan.
Nieuwe vriendschappen ontstaan
Terugkijkend op het uitbrengen van een advies door een flexibel jongerenpanel was het een succes.
Met elkaar te praten, discussiëren, gedeelde interesse en het enthousiasme waarmee taken zijn
uitgevoerd leidde zelfs tot nieuwe vriendschappen onderling. Een mooi bijkomende effect en tevens
een basis voor een vervolg. Afgesproken is namelijk dat het jongerenpanel per jaar minimaal twee
adviezen naar de gemeenteraad stuurt, die er dan over kan discussiëren en besluiten al dan niet er iets
mee te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *