Vragen GemeenteBelangen Twenterand over project GGID

GemeenteBelangen Twenterand stelt schriftelijke vragen aan het college over mislukken project GGiD in verband Samen Twente.

In tegenstelling tot andere gemeenten voelt GemeenteBelangen Twenterand er weinig voor om het becijferde tekort – voor Twenterand berekent op € 94.000 – op het bordje van onze inwoners te leggen en stelt zich op het standpunt dat de GGD het binnen de eigen middelen moet oplossen. Daarvoor is financiële ruimte aanwezig en dit past bij een kwalitatief goede en gezonde bedrijfsvoering. Risico’s als deze, met name op ict-projecten (voorbeelden van mislukte projecten zijn er immers genoeg), zijn er nu eenmaal en dit had ingecalculeerd moeten worden.

Inleiding

Bij brief van 15 december jongstleden ontvingen wij van uw college de boodschap van het mislukken van het GGID traject bij de GGD Twente. Een project gestart in 2018, waarbij het hoofd marketing en communicatie van de betrokken leverancier destijds zei: “De faalkans van dit traject is doorgerekend door een onafhankelijk internationaal onderzoeksbureau en is nihil.”

Oorspronkelijk begroot voor 3,6 miljoen euro. Thans nemen we afscheid van dit mislukte project met een bedrag van 13 miljoen euro. Opnieuw een ambtelijk ICT project mislukt.

In de diverse stukken lezen we met betrekking tot de toenmalige aanbesteding dat “… vanwege het innovatieve karakter van het gevraagde systeem er dus geen concreet en gedetailleerd uitgewerkte blauwdruk lag, die voorschrijvend werkte voor leveranciers of het ontwikkeltraject. Bij deze vorm van aanbesteden en ontwikkeling wordt uitgegaan van een sterke regierol en professionaliteit van de leverancier in plaats van bij de opdrachtgever.” In onze ogen een vrijbrief voor de leverancier.

GemeenteBelangen Twenterand voelt er dan ook weinig voor om het becijferde tekort – voor Twenterand van € 94.000 – op het bordje van onze inwoners te leggen en stelt zich op het standpunt dat de GGD het binnen de eigen middelen moet oplossen. Daarvoor is financiële ruimte aanwezig.

Vragen

1. Hoe heeft dit in de afgelopen jaren zover kunnen komen? Waarom is er niet veel eerder ingegrepen. Waarom wordt er voetstoots vertrouwen gegeven aan dit soort initiatieven zonder adequate kostenbewaking?

2. Het AB durft het zelfs een voordeel te noemen de financiële afwikkeling nog mee te nemen in het boekjaar 2022. Hoe kun je een niet voorziene uitgave van € 94.000 als voordeel opnemen in je boeken?

3. Uit persberichten bleek ons dat de gemeente Almelo het standpunt huldigt dat er niets uit de reserves van Samen Twente mag worden gehaald, maar dat de gemeenten 3 miljoen gaan betalen en daarna de 14 gemeente samen de financiële positie van Samen Twente tegen het licht kunnen houden, inclusief de reserves. Hoe kijkt de het college van Twenterand hier tegen aan?

4. GGD Twente wil thans nog € 150.000 reserveren voor een evaluatie en € 500.000 voor een nieuwe aanbesteding. Deze bedragen zijn verwerkt in de tekorten. Voor beiden is een bestemmingsreserve ingesteld, zodat het algemeen bestuur de besteding van deze middelen goed kan monitoren. Het monitoren van de eerdere aanbesteding geeft ons niet het gevoel dat het hier beter zal gaan. Hoe denkt het college dit nu wel te kunnen waarborgen?

5. Wij hebben contact gehad met de GGD en die kiezen straks voor één van de drie aanwezige standaardoplossingen. Bent u het, in dit licht bezien, met ons eens dat bovenstaande absurde bedragen zijn voor evaluatie en aanbesteding en dat deze voor rekening van de GGD moeten komen?

6. Er was ook sprake van oprichting van een coöperatie. Wat betekent het stoppen van het GGID voor de coöperatie ?

7. Gaat de GGD Twente bij de komende aanbesteding opnieuw optrekken met de overige partners?

8. Voorgesteld wordt door het DB van Samen Twente om de wijze van beëindiging van de GGID in beslotenheid te bespreken, waarbij geen publiek aanwezig kan zijn. Dit roept bij ons vragen op, want besloten maakt duister. Waarom is dit nodig?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *