Volledige afsluiting kruising N36 ter hoogte van Beerzerweg

Rijkswaterstaat sluit de kruising N36 ter hoogte van de Beerzerweg volledig af van maandag 25 september 00:00 uur tot en met zondag 1 oktober 18.00 uur.

De afsluiting is nodig om herstelwerkzaamheden uit te voeren. De kruising is eind 2016 opnieuw ingericht om verkeerslichten te plaatsen. Door problemen met het gebruikte asfalt moeten deze werkzaamheden opnieuw worden uitgevoerd.

In opdracht van Rijkswaterstaat zal aannemer Verhoeve het asfalt frezen en opnieuw asfalteren. Om het werk veilig uit te voeren is het noodzakelijk om de kruising volledig af te sluiten. Ook is het noodzakelijk dat de aannemer zowel overdag als in de nachten werkt. Dat geeft geluidshinder. De werkzaamheden zijn afgestemd met de werkzaamheden van de provincie Overijssel aan de N34.

Afsluiting

Kruising N36 ter hoogte van de Beerzerweg is volledig afgesloten van maandag 25 september 00.00 uur tot en met zondag 1 oktober 18.00 uur. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Omleidingsroutes

Gele borden langs de weg geven de omleidings- en adviesroutes aan.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Bel gratis met de landelijke informatielijn 0800-8002.

Fietspad F35 langs (een deel van) de Aadorpweg in Vriezenveen

3 oktober: inloopbijeenkomst aanleg fietspad F35

De gemeente Twenterand is van plan om het fietspad de F35 aan te leggen langs (een deel van) de Aadorpweg in Vriezenveen. Voor belangstellenden houden we hierover op 3 oktober een informatiebijeenkomst.

U kunt dan het voorgenomen tracé inzien en vragen stellen. De bijeenkomst is in het gemeentehuis, Manitobaplein 1 te Vriezenveen. U bent van harte welkom van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Wat is er al gedaan voor de aanleg van het fietspad?

Er zijn diverse gronden aangekocht en in overleg met de gemeente Almelo, sluit de F35 straks aan bij het tracé aldaar. Daarnaast is overeenstemming bereikt met het Waterschap Vechtstromen over de aan te leggen brug over het Lateraalkanaal.

Bestuur Vroomshoopse Boys beleeft wisseling van de wacht

 

In het clubhuis ’t Flierhuus werd op dinsdagavond 19 september de 73e jaarvergadering van de Vroomshoopse Boys gehouden, die bezocht werd door 45 leden. Die algemene ledenvergadering  werd voor de laatste keer geleid door voorzitter Dick Netters. Hij wordt opgevolgd door Edward Olthof (46) , die jarenlang bij andere verenigingen en organisaties bestuurservaring heeft opgedaan, tot voor kort bij de Triatlon van Vroomshoop. Jeugdvoorzitter Jan Dogger treedt na een periode zes jaar af, maar gaat verder als bestuurslid vrijwilligerszaken. Vrijwilligersbeleid  wordt de komende jaren een speerpunt bij Vroomshoopse Boys. Als opvolger van Jan Dogger is Sabine Elferink (41) tot jeugdvoorzitter benoemd. Joop Elferink treedt af als bestuurslid Technische Zaken en voorzitter van de Technische Commissie en Tom Heideman (29) volgt hem als zodanig op. Met dit intredende drietal heeft het bestuur van Vroomshoopse Boys een duidelijke verjonging  ondergaan. De scheidende preses Dick Netters sprak z’n tevredenheid uit over de vlotte vervulling van de ontstane vacatures. Penningmeester Willem Nieuwlaar was na twee periodes aftredend, maar besloot nog een jaar langer op zijn post te blijven. Daardoor is er volop gelegenheid een tijd en geschikte opvolg(st)er te vinden.

De penningmeesters van de voetbalvereniging, de jeugdcommissie, supportersvereniging, sponsorcommissie en van de stichting Sportfonds (kantine), respectievelijk Willem Nieuwlaar, Carolien Brunink, Robert Hendriksen en Jan Cees Kaas,  stonden tijdens de jaarvergadering stil bij de jaarcijfers. Die gaven een gunstig beeld en Vroomshoopse Boys is financieel gezond en in balans.

Waarnemend voorzitter Jan Dogger maakte bekend dat Dick Netters vanwege z’n jarenlange inzet voor Vroomshoopse Boys en dat op meerdere terreinen tot erelid van de zaterdagvereniging is benoemd. De aanwezige leden gingen unaniem met dit bestuursvoorstel akkoord. Al in de begin tachtiger jaren van de vorige eeuw was Dick Netters (65) ook al een periode penningmeester van de club en koos daarna voor zijn politieke loopbaan.  Hij was de laatste tien jaar voorzitter en daarvoor vier jaar penningmeester van de Boys.  Ook stond Dick Netters, die al 55 jaar lid is van Vroomshoopse Boys,  onder meer als clubscheidsrechter z’n mannetje. Het erelidmaatschap werd verleend onder groot applaus van de leden. De zichtbaar verraste Dick Netters ontving een speciaal beeldje, een oorkonde, een waardebon en een bloemenhulde. Joop Elferink werd bedankt voor zijn inzet als bestuurslid gedurende de afgelopen vier jaren en ontving een boeket bloemen en een waardebon.

Tussen de vier hoekvlaggen werden het afgelopen seizoen goede resultaten geboekt. Eerste klasser Vroomshoopse Boys telt nu ruim 825 leden en gaat het seizoen 2017/2018 met 39 teams de competitie in. Er worden momenteel plannen gemaakt voor een eventuele uitbreiding van het kleedkamercomplex met twee kleedkamers en de verbouw of nieuwbouw van de kantine, die uit 1975 stamt. Daartoe is een bouwcommissie benoemd. De trouwe leden Jaap Weijers (60 jaar lid), Henk Oelen en Gert Vos (50 jaar lid) werden gehuldigd en ontvingen een pen met inscriptie en een boeket bloemen. De niet aanwezige Hans Maneschijn (50 jaar lid) en Johan Klaren (40 jaar lid) krijgen thuis de pen met inscriptie bezorgd.

Bekend werd gemaakt dat binnenkort de voorbereidingen starten voor de viering van het 75-jarig jubileum van de club, dat in juni 2019 plaats vindt. De 55-jarige supportersvereniging van Vroomshoopse Boys hield ook haar jaarvergadering en teruggeblikt kon worden op een actief jaar met vele acties. Op het sportcomplex de Bosrand getuigen vele voorzieningen van de daadkracht van deze club van echte doeners, die ook de jeugd van Vroomshoopse Boys waar nodig ondersteunt.

Samenvatting financiën zwembaden Twenterand

Enkele weken geleden ontstond er onduidelijkheid over de financiën voor de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad in Vriezenveen en de exploitatie van zwembad De Zandstuve in Vroomshoop. Op 12 september heeft het college van Burgemeester en wethouders antwoorden gegeven op vragen die daarover zijn gesteld. Dit bericht geeft een samenvatting van de beantwoording van die vragen, waarmee het college duidelijkheid geeft.

Het totale bedrag dat door de gemeente Twenterand jaarlijks wordt bijgedragen aan de beide zwembaden is € 645.000,-, vastgesteld in 2013. Het college vindt het reëel om dit bedrag te indexeren vanaf 2017 om loon- en prijsstijgingen te compenseren. Het groot onderhoud voor zwembad De Zandstuve wordt uit de jaarlijkse bijdrage aan de toekomstige exploitant gehaald en komt niet extra bij die € 645.000,-. Het groot onderhoud blijft bij de gemeente en komt niet bij de exploitant. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid voor potentiële exploitanten om zich voor de Twenterandse zwembaden te melden.

In het najaar van 2017 wordt het ontwerp, bouw en exploitatie van een nieuw zwembad en de exploitatie van zwembad De Zandstuve aanbesteed. Het is aan de toekomstige exploitant van beide zwembaden hoe hij het totaalbedrag inzet over beide zwembaden.

Aankoop grond

De grond voor het nieuw te bouwen zwembad is aangekocht. Het gaat om een totaaloppervlakte van 20.000 m2. Voor het zwembad is 5.000 m2 nodig. De grondeigenaren wilden alleen het hele perceel verkopen. De totale aankoopsom is € 475.000,-. Daarvan komt dan vanzelfsprekend alleen het deel dat voor die 5.000 m2 betaald wordt, ten laste van het zwembad. De aankoop geldt alleen als de bouw van het zwembad daadwerkelijk doorgaat. Dan wordt het bedrag betaald en de grond overgedragen.

Stichting Aquapark De Zandstuve

De inwoners van Vroomshoop hebben het initiatief genomen om de aantrekkelijkheid van zwembad De Zandstuve te vergroten. Zij zijn vertegenwoordigd in de Stichting Aquapark De Zandstuve. Het college is enthousiast over het initiatief en gaat met de stichting in gesprek om te verkennen wat hun ideeën zijn.

Planning

De stukken voor de aanbesteding worden op dit moment voorbereid, zodat het college van burgemeester en wethouders er een besluit over kan nemen. In de eerste helft van oktober start de aanbesteding en dan hebben bedrijven tot 9 januari 2018 de tijd om zich in te schrijven. De maand januari is gereserveerd voor de beoordeling van de inschrijvingen, waarna de gunning plaatsvindt.

 

Genieten van puur natuurwijnen bij Vie Vin Vjenne door de Vrouwen van Nu

Wat is er gezelliger dan samen op fietse een excursie te maken naar de wijngaard in Vriezenveen. Samen toosten op de prachtige middag met een goed glas wijn natuurlijk. Maar voor het zover was werden de leden van Vrouwen van Nu Vriezenveen eerst welkom geheten door Marcel Oude Booyink. Onder het genot van koffie/thee en wat lekkers met verse bramenjam, geserveerd door Hermien Oude Booyink, werd het ontstaan van de wijngaard verteld. In 2007 ging hun wens in vervulling: een eigen wijngaard. En geen kleintje ook: nu 2,7 ha en nog uit te breiden in de komende jaren. Na zes jaar is er eindelijk de eigen Twentse wijn in de verkoop.
Tijdens een wandeling door de wijngaard werd uitleg gegeven over de witte en blauwe druiven en daar mocht ook van geproefd worden. Alles wordt puur verbouwd, handmatig geteelde en geselecteerde 100% zuivere onbespoten druiven.
De speciale schapen werden bewonderd en daarna kon de proeverij beginnen. Heerlijk buiten in het zonnetje kwam eerst de witte wijn aan bod. Samen met een heerlijk broodje was het goed toeven. Vooral toen daarna natuurlijk ook de rode wijn geproefd moest worden en de witte port.
Een leerzame en vooral gezellige excursie, die maar weer eens laat zien wat er voor moois te beleven valt in Vriezenveen.

Kerngericht werken ook van start in Vriezenveen

Begin maart is de pilot kerngericht werken gestart in Vroomshoop en vanaf juni is dit uitgebreid naar de kern Westerhaar-Vriezenveensewijk. Vanaf september komt daar Vriezenveen bij. Wekelijks gaan gemeentelijke consulenten vanuit de disciplines Werk, Inkomen, Jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) met diverse partners in Gezondheidscentrum Weemelanden in Vriezenveen om de tafel om samen te werken en informatie uit te wisselen. Doel van de pilot is betere afstemming tussen de verschillende partijen om zo efficiëntere en effectievere zorg en ondersteuning te verlenen.

 Wethouder Binnenmars: “De pilot in Vroomshoop en Westerhaar liet zulke veelbelovende resultaten zien dat we besloten hebben om ook in Vriezenveen te gaan starten. Ook daar verwacht ik door deze nieuwe manier van werken betere aansluiting tussen de verschillende partijen. Lijnen zijn korter en eventuele problemen kunnen sneller opgelost worden. Bovendien is de hulp op deze manier dichtbij de mensen waar het om gaat en hebben ze zelf ook meer regie.”

Partners

De gemeente Twenterand voert deze pilot samen uit met vier vaste partners maar ook andere organisaties worden waar nodig bij de besprekingen betrokken. De vaste partners zijn: Zorgsaam Twenterand, Stichting Evenmens, Mee IJsseloevers en Algemeen Maatschappelijk Werk.

 

Cursus Typeworld jeugd in Bibliotheek Den Ham en Vriezenveen

 


De cursus TypeWorld is een uitdagende (blind)type cursus in game-vorm speciaal ontwikkeld voor kinderen. Vele tientalen kinderen in Twenterand behaalden reeds hun certificaat. Binnenkort start er weer een cyclus. Aanmelden kan nu al.

 

De cursus bestaat uit 15 lessen die elk ongeveer een uur duren. Jeugd leert typen volgens het 10 vinger blind systeem. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een internetprogramma genaamd Typeworld. Dit programma bestaat uit oefeningen en games en is uitstekend geschikt voor kinderen vanaf groep 6. Het grote voordeel van deze cursus is de persoonlijke begeleiding van de docent, waardoor 99% van de cursisten de cursus ook daadwerkelijk afmaakt en met goede resultaten. Op www.typeworld.nl kunt u vrijblijvend een kijkje nemen in het programma.

 

De cursus wordt gegeven op maandag in Vriezenveen (lokale bibliotheek) van 18.00 tot 19.00 uur en op dinsdag in Den Ham (Brede school) van 17.45 tot 18.45 uur. De cursus start bij voldoende deelname medio oktober. Op beide locaties is plek voor maximaal twaalf kinderen.

 

Voor vragen over de inhoud van de cursus kunt u terecht bij de docent van de cursus Rolien Rietberg. Zij is aangesloten bij de VSLM, de Vereniging van Staatsgediplomeerde Leraren in het Machineschrijven.

 

De cursus kost € 150,-. Het examen na de cursus is niet verplicht en kost € 17,50. Alle kinderen krijgen een bewijs van deelname (certificaat)
Informatie en aanmelden

Aanmelden kan bij Rolien Rietberg, tel. (06) 206 301 56 of per e-mail rolien.rietberg@upcmail.nl of bij Zorgsaam Twenterand, tel. (0546) 481 456), per e-mail amenzo@zorgsaamtwenterand.nl of bij Bibliotheek Vriezenveen (0546) 562 385.
 

 

Expositie Fotoclub Wierden in bieb Vriezenveen

 

 

Nog tot zaterdag 30 september is er in de bibliotheek Vriezenveen een expositie te zien van de Fotoclub Wierden.

De foto’s van de leden zijn tijdens de openingstijden van de Bibliotheek te bekijken. Zie: www.bibliotheektwenterand.nl

De Vroomshoopse Revuegroep roept op 1 december de Vroomshoopse Republiek uit

 

In november 2015 trok de Vroomshoopse Revue drie stampvolle Vroomshoopse theaterzalen met de voorstelling “Oald en Ni-j”.  In het theater van Het Punt gaat de groep op vrijdagavond 1 december 2017 om 20.00 uur weer optreden. Deze keer niet met een alomvattende vijfde Revue in successie, omdat die weer voor eind 2019 staat gepland. Op vrijdagavond 1 december aanstaande komt er vanaf 20.00 uur een afwisselende theatervoorstelling getiteld “D’ran met de lippe met de Vroomshoopse Republiek”. Het wordt een voorstelling met voor elk wat wils met vooral een lach en soms een traan. De lokale samenleving  en de gemeente Twenterand komen uitgebreid aan bod met zelf geschreven sketches en liedjes, waarbij geen enkel actueel hot item onbesproken blijft. De Vroomshoopse Republiek wordt op 1 december uitgeroepen en dat belooft op zich al een opwindend spektakel te worden.

De professionele licht- en geluidsmogelijkheden van het theater Het Punt worden bij de voorstelling ten volle benut en er is ook weer live muzikale begeleiding. Aan grime en kleding wordt weer de nodige aandacht en zorg besteed.

De regie is weer in de vertrouwde handen van Jennifer Veltink uit Vroomshoop. Van de vorige Vroomshoopse Revuegroep namen Bas Oude Monnink en Sander Kramp afscheid. José Makkinga is nieuw binnen de Revuegroep, die verder bestaat uit Heleen Berkhof, Jan Cees Kaas, Inge Kamphuis, Annelore Krahwinkel, Karel Krahwinkel, Hans Nieboer, Corine Vaartjes en Rolf van der Veen.  Op zaterdagmorgen 4 november is de voorverkoop van deze speciale voorstelling van de Vroomshoopse Revuegroep gepland, die in Het Punt plaatsvindt.  De toegangsprijs bedraagt € 12,50. Mocht het storm lopen wat betreft de publieke belangstelling, overweegt het bestuur van de stichting Vroomshoopse Revue c.a. een tweede theatervoorstelling te houden op donderdagavond 7 december.

foto:  René Alberts

Amicitia – Vriendenschaar

 

 

Na de eerste twee wedstrijden verloren te hebben in de competitie was de Toyota Klaas Drent formatie extra gemotiveerd om de volgende thuiswedstrijd te winnen tegen Vriendenschaar uit Hardinxveld-Giessendam. In de voorbespreking sprak coach Burchartz het team toe over de absolute wil om te winnen en om beter te starten dan de voorgaande wedstrijden.

Zijn ploeg moest de bovenliggende partij zijn en van zich doen spreken. Duidelijke opdrachten dus.

Voorafgaand aan de wedstrijd speelde Amicitia 2 tegen Dalto 4. Dit was een spannende wedstrijd die pas in de allerlaatste seconde werd beslist door een schitterende actie en fraaie afronding met als resultaat een 13-12 overwinning.

Het weer was aan het begin van de wedstrijd niet om warm van te worden. Gelukkig voor de toeschouwers de 70 minuten erop volgend wel. Amicitia ging in het begin goed van start en leidde constant. Vriendenschaar kon alleen aanhaken en niet er overheen komen.

Over de hele wedstrijd gezien was de thuisploeg de betere, met standen als 5-2 , 10-7, 14-11 waarna de uitploeg kon aanhaken tot de rust naar een 15-15 stand.

In de rust melde trainer Burchartz dat zijn ploeg goed aan het aanvallen was maar dat de verdediging te matig was en dat het team elkaar beter moest helpen met onder andere voorverdedigen.

Een goede start van beide ploegen in de tweede helft volgde wat leidde tot 17-17. Amicitia nam daarna de scores weer gemakkelijk over en scoorde 4 keer op rij 21-17. Met af en toe een kleine tegenstroom van de uitploeg denderde de Toyota Klaas Drent formatie door naar 25-20. Hierna werden de aanvallen bij de oranjekragen minder goed uitgekozen en niet meer afgewerkt wat resulteerde in tegendoelpunten, zo kon Vriendenschaar de stand weer gelijk trekken. Met een goede wissel werd er direct weer gescoord om weer aan de goede kant van de score te zitten.

De zenuwslopende laatste minuten van de wedstrijd werden door Amicitia slecht uitgespeeld en verkeerde keuzes gemaakt. De uitploeg ging duidelijk beter om met deze hectische slotfase en kon de wedstrijd in de laatste minuut toch nog over de streep trekken. Einduitslag 26-27.

Ondanks het verlies was het een goede wedstrijd van de oranjekragen en bied perspectief en geloof voor de volgende wedstrijden.

Zaterdag 23 september 15.30 uur staat de uitwedstrijd tegen KVZ in Zutphen op het programma.