Aquapark De Zandstuve zet in op waterspraypark

Het bestuur van de stichting Aquapark de Zandstuve Vroomshoop heeft een duidelijk doel voor ogen. Bij de opening van het zwemseizoen in 2022 is de grootste wens van voorzitter Herman Lutke Veldhuis en zijn medebestuursleden ook een waterspraypark voor de jongste bezoekers te openen. Allerlei voorzieningen zijn reeds de afgelopen vijf jaar gerealiseerd, waarbij als opvallende trekpleister een prachtige familieglijbaan. Ook is het winkeltje met dranken, snoep, ijs et cetera gepacht en is daarnaast de koffiecorner een mooie aanvulling.

Archieffoto bestuur

Het nieuwe waterspraypark oogt als een kinderwaterspeeltuin met diverse mooie attracties. Ruim 60 mille is er nodig, waarvan door het bestuur van het Aquapark al een deel is gespaard. Maar er is nog veel meer nodig.

Samen met de gemeente Twenterand, sponsoren en de eigen bevolking hoopt het bestuur van de stichting Aquapark De Zandstuve Vroomshoop ook deze actie tot een succes te maken. De opbrengst van de Raboclubsupport-actie van de leden van de Rabobank Noord en West Twente, dat van 4 tot en met 25 oktober loopt, is daarbij zeer welkom.

Gezocht: Kapotte spullen voor Repair Cafe Vroomshoop

Wat doe je met een föhn of een koffieapparaat die het niet meer doet? Of de wekker of de stofzuiger of…. Kom naar het Repair Café in d’Oale Skoele in Vroomshoop op vrijdag 15 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur. Het Repair Cafe is gestart op 10 september met enthousiaste monteurs. Kom je ook een kijkje nemen in d’Oale Skoele?

Afspraak maken
In d’Oale Skoele, Julianastraat 23 in Vroomshoop draait het deze vrijdag van de maand allemaal om repareren. De monteurs bekijken de kapotte spullen. Klanten kunnen tot 14.00 een afspraak maken hiervoor bij Dick Kremer, telefoon: 0546-643804 (Café Kremer) of Bert Janssen, telefoon: 06-10215747 Je mag ook zonder afspraak langskomen. Dan is het even afwachten hoe druk het is… 

Een tweede leven
Mensen die het Repair Café bezoeken, kunnen van thuis kapotte spullen meenemen. Broodroosters, lampjes, föhns, fietsen, speelgoed, alles wat het niet meer doet, is welkom. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad. Tussen 13.00 en 16.00 uur staan vrijwillige reparateurs klaar om te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Door repareren te promoten, wil Repair Café Twenterand bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Ook bespaart repareren geld en kostbare grondstoffen en draagt het bij aan de beperking van de CO2-uitstoot.

Fit en gezond: samen wandelen voor wie maar wil

Vanaf 19 oktober wordt er weer wekelijks gewandeld met als verzamellocatie Het
Punt in Vroomshoop. De start is steeds om 13.00 uur, een uurtje met iedereen die
graag samen willen wandelen.
Door samen te wandelen zorg je ervoor dat je daadwerkelijk gaat. De motivatie om mee te
wandelen kan overigens heel divers zijn: meer energie hebben of krijgen, beter slapen, sterkere
spieren, meer uithoudingsvermogen, wandel nu vaker in de week, daling cholesterol en zelfs
daling van het gebruik van medicatie. Dit alles heeft weer een positieve invloed op hoe je je
lichamelijk en geestelijk voelt. Daarnaast, bij samen wandelen ontstaan bijna automatisch sociale
contacten, een praatje maken is zo geschied.


Huisartsen dragen samen wandelen een warm hart toe
De huisartsen in Vroomshoop dragen dit wandelinitiatief een warm hart toe. De enige afspraak is:
We laten niemand alléén achter! Mensen met een rollator of in de rolstoel zijn welkom, de
mogelijkheden met een buddy gaan wandelen kan worden bekeken.
De afstand is niet bepalend voor succes. Iedereen beweegt op zijn wens en kunnen. Er zijn
daarom twee routes: één van 5 kilometer en één van 2,5 kilometer.
Meer informatie
Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelname aan deze activiteit is gratis. Er is begeleiding en in
verband met de verkeersveiligheid zijn gele hesjes per groep beschikbaar.
Voor vragen kunt u contact opnemen met De Haere (Carólie Krommendijk), tel (0546) 642 571
of ZorgSaam Twenterand (Loes Leemrijse), tel. (0546) 481 456.

College zet alle zeilen bij voor financieel gezond Twenterand

Uit de Programmabegroting 2022 blijkt een sluitende begroting voor 2022. Toch is er zorg
voor de meerjarenbegroting 2022 en verder. De meerjarenbegroting laat een tekort zien
van bijna 3,5 miljoen euro in 2025. Het onderstreept maar weer eens de noodzaak van de
strijd die dit college van B&W voert om Twenterand op de lange termijn financieel gezond
te maken. Hierin zijn de afgelopen jaren positieve resultaten geboekt, maar wethouder
financiën Roel Koster blijft realistisch. “Als college zetten we alle zeilen bij om datgene
te doen waar wij voor staan. We willen er zijn voor mensen die ons het hardst nodig
hebben en ervoor zorgen dat Twenterand een gemeente is waar iedereen, jong en oud,
met plezier leeft.”
Het was al bekend dat de gemeente Twenterand structureel te weinig geld ontvangt vanuit Den
Haag voor de taken die ze van het Rijk moet uitvoeren. Daarbovenop komt nu een voorlopige
herverdeling van het gemeentefonds die voor Twenterand tot gevolg heeft dat we jaarlijks 1,2
miljoen euro minder ontvangen. In de ogen van dit college is dat totaal onverklaarbaar. De strijd
voor meer geld vanuit het Rijk zet dit college dan ook onverminderd voort. Natuurlijk wordt ook
gekeken wat de gemeente zelf kan doen en dat betekent een stevige aanpak. “Een aanpak die
we zij aan zij met de gemeenteraad willen en moeten uitvoeren, want alleen samen krijgen we
dit voor elkaar,” aldus wethouder Koster.
Op tijd om het tij te keren
Die stevige aanpak heet ‘Twenterand Duurzaam Financieel Gezond’. Dit traject bestaat uit een
belangrijke opdracht, namelijk het zoeken naar mogelijkheden om inkomsten te verhogen,
kosten te besparen en uitgaven te beperken. Dit moet uiteindelijk leiden tot een meerjarig
sluitende begroting. Inmiddels is de eerste fase van het onderzoek afgerond. Hieruit blijkt dat
de gemeente er op dit moment financieel niet goed voor staat. Op de lange termijn is het beeld
negatiever. Twenterand is er nog op tijd bij om het tij te keren. De komende maanden wordt
onderzocht welke keuzes hiervoor gemaakt kunnen worden.
Positief
Het saldo van de Begroting 2022 is met 2,1 miljoen euro positief. Dit komt vooral door een grote
eenmalige bijdrage voor Jeugd in het gemeentefonds. Het college wil van dit bedrag 7 ton
storten in de Reserve Sociaal Domein en ruim 1,4 miljoen in de Algemene Risico Reserve. “Dit
zien we als een soort spaarpot van de gemeente”, legt wethouder Koster uit. “Daar kunnen we
dan bepaalde tegenvallers mee opvangen.”
Kadernota 2022
De Kadernota 2022 is de basis voor deze begroting. “Als college vinden wij het onze
belangrijkste opdracht er te zijn voor de inwoners van Twenterand”, zegt Koster. “De meest
kwetsbaren hebben onze grootste aandacht. Die bieden we zorg en ondersteuning. Maar ook
leggen we de focus op werk en inkomen voor iedereen, gezondheid en het bieden van (passend)
onderwijs. Kortom, de gemeente Twenterand is en blijft een gemeente waar het goed toeven is,
voor jong en oud”, aldus de wethouder.
Uitdagingen
Natuurlijk liggen er ook uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwen en wonen,
bereikbaarheid, openbare orde en veiligheid. En Twenterand wil haar netwerken versterken op
lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk vlak, maar ook buiten de landsgrenzen. Hierbij zijn
goede randvoorwaarden van groot belang, een goede en structurele personele bezetting, een
duurzaam gemeentehuis, goede ict-systemen en heldere werkprocessen en besluitvorming.
Inspreken tijdens de hoorzitting? Dat kan!
Op dinsdag 26 oktober is er om 19.30 uur een hoorzitting in het gemeentehuis in Vriezenveen.
Daar kan iedereen die dat wil inspreken en zijn mening geven over de programmabegroting.
Aanmelden kan tot uiterlijk zaterdag 23 oktober via griffie@twenterand.nl. Na de formele
hoorzitting (inspreker geeft zienswijze en wordt bevraagd door de raad) is er een informele
sessie met insprekers, waarbij raadsleden en insprekers nog eens nader over de ingebrachte
zienswijzen met elkaar van gedachten kunnen wisselen. In een extra raadsvergadering op 9
november wordt de begroting door de gemeenteraad behandeld. Deze vergadering start om
18.00 uur, is openbaar en is ook te volgen via www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen en
via Delta FM.

Lokaal aan de slag: gemeenten cruciaal voor groene ambities

Terwijl ze in Den Haag nog druk bezig zijn met de kabinetsformatie, staan de volgende verkiezingen alweer bijna voor de deur: de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Als het aan Natuur en Milieu Overijssel ligt mogen thema’s als het tegengaan van klimaatverandering en het herstellen van biodiversiteit niet uit de verkiezingsprogramma’s ontbreken. Zonder gemeentelijke ambities gaan deze opgaven nooit lukken.

Veel klimaat- en duurzaamheidsopgaven moeten worden uitgevoerd door gemeenten. Het is cruciaal dat het Rijk hier komende tijd middelen voor beschikbaar stelt, maar tegelijkertijd is er groen en duurzaam beleid nodig van gemeenten zelf. Natuur en Milieu Overijssel geeft de gemeentelijke politiek hiervoor een eerste voorzet met het pamflet ‘Inspiratie voor een groene, duurzame en leefbare gemeente’, dat alle raadsfracties, en besturen van politieke partijen van de verschillende gemeenteraden eerder deze week ontvingen.

De beweging van onderop
Met dit pamflet roept Natuur en Milieu Overijssel op de verkiezingsprogramma’s te vergroenen en te verduurzamen. De beweging van onderop staat in het pamflet centraal. “In elke gemeente zijn groepen bewoners actief die hun omgeving leefbaarder en duurzamer willen maken; van energiecoöperaties tot bewoners die een voedselbos aanleggen. De groene kracht van bewoners en bedrijven kan niet zonder een ondersteunende gemeente. ”, aldus Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel.

Lokaal aan de slag met een Duurzaamheidscentrum
Juist nu het in de Haagse binnenkamers rommelt, is het van belang dat gemeenten duurzaamheid hoog op de agenda zetten. “Lokaal kunnen en móeten we aan de slag!”, vindt Nijboer. Één van de manieren om dat te doen, is door in elke gemeente een zogenaamd Duurzaamheidscentrum op te zetten; een fysieke locatie toegankelijk voor iedereen die stappen wil maken richting een groene, duurzame en leefbare gemeente. Waar inwoners informatie kunnen ophalen over wat er al speelt in de gemeente, maar vooral ook over wat ze zélf kunnen doen om omgeving te vergroenen en te verduurzamen.

Benieuwd naar het pamflet?
Het realiseren van een Duurzaamheidscentrum is slecht één van de suggesties die Natuur en Milieu Overijssel aandraagt in het pamflet. Ben je benieuwd naar de andere voorbeelden? Of ben je op zoek naar inspiratie wat jouw gemeente kan doen om groener en duurzamer uit de crisis te komen? Je downloadt het pamflet hier.  

Film 50 jaar bevrijding, toen Vriezenveen er anders uitzag

Maandagmiddag 18 oktober organiseren de vrijwilligers van de commissie welzijn ouderen
Vriezenveen van ZorgSaam Twenterand weer een bijeenkomst. Deze keer staat op het
programma een film over 50 jaar bevrijding.

Tijdens de viering van 50 jaar bevrijding zag de wereld en dus ook Vriezenveen er heel anders uit. Gelukkig zijn daar de beelden van bewaard en is het voor iedereen, maar met name voor de ouderen die dit meebeleefd hebben, heel leuk om deze beelden nog eens te bekijken.
De bijeenkomst vindt plaats in zaal de Suite bij de Grote Kerk; ingang is Pastoriestraat 2 in
Vriezenveen. De zaal is open vanaf 13.30 uur en het programma begint om 14.00 uur.
Deze middag zal worden afgesloten met een bingo. Toegang is € 5, inclusief een bingokaart en twee consumpties.

Meer informatie / aanmelden
Iedereen is welkom, maar u moet zich deze keer vooraf aanmelden. Deze opgave vooraf is nodig vanwege de coronamaatregelen. Een coronacheck is dan ter plekke niet nodig.
Aanmelden kan tot vrijdag 15 oktober door te bellen tussen 09.00 en 12.00 uur naar (0546) 481 456 of op maandag 18 oktober tot 10.00 uur bij ZorgSaam Twenterand. Aanmelden per e-mail kan ook: lleemrijse@zorgsaamtwenterand.nl.

Help mee tijdens de Natuurwerkdag!

Al twintig jaar organiseert LandschappenNL samen met de provinciale landschapsbeheerorganisaties elke eerste zaterdag van november de Natuurwerkdag. Het grootste vrijwilligersevenement in het groen! Op meer dan 500 locaties verspreid door het hele land zetten jong en oud zich in voor natuur en landschap en dragen zo bij aan een groene leefomgeving. Ook in Twenterand kun je meehelpen tijdens de Natuurwerkdag.

Zo wordt er op zaterdag 6 november aan de oostkant van Vriezenveen van 9.00 tot 13.00 uur gewerkt aan de Bufferzone Twenterand. Dat is een gebied van ongeveer 8 hectare dat direct westelijk van de Fayersheide ligt. De Fayersheide is een klein natuurreservaat van circa 10 hectare ten zuidoosten van Vriezenveen. Het werk dat aan de bufferzone wordt gedaan (onder meer boompjes en struiken verwijderen) is bedoeld om verdroging (en daarmee ecologische achteruitgang) van de Fayersheide te voorkomen.

Ook voor kinderen

Het thema van de NWD is dit jaar kinderen. Onze kinderen kunnen nu en later niet zonder de natuur. Door ze lekker buiten aan de slag te gaan laten we ze op een speelse manier kennis maken met deze natuur. We laten ze zien dat een met name gevarieerde natuur (dat noemen we biodiversiteit) erg belangrijk is voor ons allemaal. Ze gaan hier zelf aan meewerken en ervaren dan dat er op bepaalde momenten er stevig in gegrepen moet worden om het gevarieerd te houden. Dus kinderen zijn ook van harte welkom op zaterdag 6 november!

Aanmelden

Maak kennis met groen vrijwilligerswerk op de Natuurwerkdag en meld u aan voor deze groene klus op zaterdag 6 november. Voor koffie, thee en lunch wordt gezorgd. Aanmelden kan via https://www.natuurwerkdag.nl/klus/bufferzone-twenterand/2021-11-06/aanmelden.

Inloopspreekuur voor reizen met het OV

Nu het reizen met het openbaar vervoer niet alleen meer voor noodzakelijke reizen geldt, starten de OV-ambassadeurs weer met inloopspreekuren op locatie binnen de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel. Tijdens deze inloopspreekuren geven OV-ambassadeurs senioren uitleg over het reizen met trein en bus.

Want reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om langer zelfstandig te kunnen reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook 55+ zijn, de mogelijkheid om vragen over het openbaar vervoer te stellen.

Waar: Bibliotheek Vroomshoop, Brug. Koetjestraat 2, Vroomshoop

Wanneer: donderdag 21 oktober 2021

Hoe laat: 14.00-15.30 uur

Naast de fysieke inloopspreekuren kan men ook gebruik blijven maken van het telefonisch spreekuur. Op doordeweekse ochtenden en op enkele vaste middagen en avonden zitten OV-ambassadeurs klaar om telefonisch of via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden.

Beschikbaarheid telefonische spreekuren

Heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en bel 038 – 303 70 10.

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Amicitia wint overtuigend van koploper Noviomagum

Na drie verliespartijen op rij stond voor Amicitia afgelopen zaterdag de thuiswedstrijd tegen de ongeslagen koploper Noviomagum op het programma. Een wedstrijd om naar uit te kijken. Een eventueel verlies tegen een ploeg die tot nu toe gemiddeld 25 doelpunten per wedstrijd scoorde was vooraf wel ingecalculeerd. Maar ook de mogelijkheid om er een echte wedstrijd van te maken en te zorgen voor een stunt. En dat laatste gebeurde.

Floor Wessels (debuut in Amicitia 1)

In de overtuiging dat er niets te verliezen viel had coach Patrick Hage zijn spelers voorbereid op deze  ontmoeting. Zijn voorspelling in de voorbespreking dat er direct een fikse voorsprong genomen zou worden werd waarheid. Amicitia ging er vanaf het beginsignaal vol in en leidde na vijf minuten met 3-0. Om vervolgens de gehele eerste helft het initiatief naar zich toe te trekken. Noviomagum kwam geen moment in haar spel en moest toezien hoe de Toyota Drent formatie steeds verder uitliep. Drie minuten voor rust scoorde Floor Wessels haar tweede doelpunt (13-4) en bekroonde daarmee haar debuut op fantastische wijze met in totaal drie treffers. Beide teams zochten met een 13-6 ruststand de kleedkamer op.

In de tweede helft was het wachten op een reactie van de koploper. Noviomagum probeerde de achterstand te verkleinen maar het scoreverschil bleef steeds op zeven staan. Amicitia scoorde slim mee dankzij doelpunten van diverse spelers. En het zelfvertrouwen aan Vriezenveense zijde groeide met de minuut (21-11). In de slotfase kwam Noviomagum nog een stapje dichterbij, wat uiteindelijk leidde tot een 21-14 eindstand.

De eerste winst voor Amicitia dit veldseizoen. De onderlinge verschillen in de poulestand zijn dusdanig klein dat alles nog mogelijk is. Komende zaterdag speelt Amicitia de uitwedstrijd tegen het hoger gekwalificeerde De Walden in Friesland. De wedstrijd begint om 15:30 uur en wordt vooraf gegaan door de wedstrijd van de reserves van Amicitia om 14:05 uur.

Flessen voor Leergeld Twenterand

Supermarkt Coop, de Koele Vroomshoop, heeft samen met stichting Leergeld Twenterand een actie opgezet waarbij het statiegeld op ingeleverde flessen ten goede komt aan kinderen uit  Twenterand. Een sympathieke actie, per fles niet veel maar vele kleintjes maken één grote.

Leergeld Twenterand helpt kinderen uit Twenterand die om financiële redenen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.  Daarbij gaat het om muzieklessen, zwemlessen, meedoen met een sportvereniging, schoolreisjes, een fiets om naar school te kunnen, een computer voor huiswerk, etc. “Alle kinderen moeten meedoen” is de slogan van Leergeld Twenterand. Vorig jaar heeft Leergeld Twenterand circa 100 kinderen op die manier kunnen helpen.

Stichting Leergeld Twenterand is blij met de  statiegeldactie van de Coop Vroomshoop. Het helpt de kinderen in Twenterand. Iedereen kan meedoen door de statiegeldbon die u ontvangt, via de Coop te doneren aan de stichting Leergeld Twenterand. De Coop zal het bedrag dat opgehaald wordt verdubbelen voordat het aan de stichting wordt overhandigd. De actie start op 1 oktober en loopt tot en met 31 december  van dit jaar. Op de foto ziet u van links naar rechts: Daphne Smit van de Coop, en Mariëlle Harms en Jan Voorbergen, beiden van stichting Leergeld Twenterand.

Behalve het doneren van statiegeld bonnen kunt u uiteraard nog meer doen. Kijk bijvoorbeeld eens op https://www.leergeld.nl/twenterand over hoe we werken en hoe u ons verder kunt steunen.  En heeft u zelf een hulpvraag, schroom dan niet om even te bellen naar 06-39743797 of een mailtje te sturen naar info@leergeldtwenterand.nl.  Intermediairs van Leergeld Twenterand komen dan bij u thuis en gaan met u in gesprek. Samen kijken we dan welke hulp nodig is.